Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9729 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan 
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak). 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; zerrenda

Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du. 
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda 
itzuliko luke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; boolearra

&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko 
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du 
dokumentu bat sortzean.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="unfinished">setRedraw(boolearra)

Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela 
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz 
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.

NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere 
egonez gero.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])

Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio 
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak 
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen 
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.

Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="unfinished">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen 
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra

&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;katea&quot;)

&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du. 
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)

SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak. 
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>#</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra

&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda

Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du. 
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda 
itzuliko luke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra

&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko 
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du 
dokumentu bat sortzean.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)

Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela 
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz 
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.

NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere 
egonez gero.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen 
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)

&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du. 
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])

Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio 
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak 
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen 
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.

Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)

SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak. 
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
            unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -&gt; boolearra

Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:

tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera). 
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota&gt; konstanteak erabil ditzakezu, adib. 
PAPER_A4, e.a.

marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).

orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala), 
LANDSCAPE (horizontala)

lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak 
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren, 
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.

unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du. 
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak), 
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).

orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat. 
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.

lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa. 
0tik indexatua (0 = lehena).

Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira. 
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago 
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.

adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino 
handiagoa bada.
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat 
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa 
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat 
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu 
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean 
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste 
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta 
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra

&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra

&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du. 
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez 
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du. 
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua 
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako 
elementua erabiliko da. 

ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du. 
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da. 
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik 
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez 
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot; 
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez 
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen 
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez 
gero (positiboa izan behar du).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot; 
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili 
behar da: ikus dir(scribus).

ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez, 
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean 
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu 
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])

Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin. 
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du. 
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa 
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)

Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du 
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du 
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.

ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)

Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik. 
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin 
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada, 
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.

ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla

Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla 
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren 
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.

NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)

&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien 
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen 
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.

NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)

&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza 
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da 
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).

Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan 
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik 
izango.

NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)

&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.

NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa

&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot; 
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa 
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta 
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k) 
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa 
sinpleak eduki ditzake.

Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak 
1 balioarekin hasten dira.

Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak 
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_* 
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude 
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:

  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.

Adibideak:
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
          &apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
          ICON_ERROR)
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea

&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta 
bere balioa itzultzen du kate gisa.
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos; 
balioa.

Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.

NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; boolearra

TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;izena&quot;)

&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.

ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen 
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa 
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.

Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;izena&quot;)

Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo 
erlatiboa izan daiteke).

ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation>setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra

Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak 
dira.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)

Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta 
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan 
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(mota)

Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak 
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.

ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)

Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa 
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)

Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan 
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)

Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa 
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko, 
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES. 
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa 
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa 
orrialdea eskuinean egoteko.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)

&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
Elkartzeko motak honakoak dira:
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)

&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
Txanoen motak honakoak dira: 
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)

&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira: 
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu), 
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)

&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)

&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak 
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da, 
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean 
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; zerrenda

Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen 
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak). 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki. 
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez 
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu 
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako 
elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin. 
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([kop]) -&gt; katea

Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada, 
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko 
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; osokoa

Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;izena&quot;)

Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(zerrenda)

&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea 
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada 
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;izena&quot;)

&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, 
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren 
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen 
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen 
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko 
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen 
unean hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])

&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.

WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak 
%100 adierazten du.

WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra

&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo 
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten, 
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du 
blokeatzen badu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra

TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; zerrenda

Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda

Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0), 
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; zerrenda

Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;izena&quot;)

&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.

NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; katea

Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)

&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan 
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.

NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)

&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du. 
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.

NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;geruza&quot;)

&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du. 
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko 
geruza bakarra izanez gero.

NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(izena)

&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.

ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; katea

Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. 
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. 
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. 
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta 
bere izena itzultzen du. 
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du. 
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: 
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako 
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du. 
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: 
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira, 
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko). 
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako 
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du. 
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean: 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] 
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak 
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako 
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea

Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena 
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak 
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan 
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi 
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango 
dio.

NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada. 
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako 
elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;izena&quot; [, egoera])

&quot;izena&quot; objektuaren &quot;Testua markoaren inguruan&quot; funtzioa gaitu/desgaitu egiten du
Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako &apos;egoera&apos; boolearra dira. 
Ez bada &apos;egoera&apos; ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra

Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du. 
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE 
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])

&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren 
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; zerrenda

Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; osokoa

Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du. 
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko 
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)

Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.

ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(zbkia)

Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak 
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen, 
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.

IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(zbkia)

&quot;zbkia&quot; orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea &quot;zbkia&quot; egiten du). Jakin 
ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian 
bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea 
ezartzen du soilik.

IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; osokoa

Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; zerrenda

Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du. 
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(zerrenda)

Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen 
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus 
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).

Adibidea: 
     setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak 
                                # ezartzen ditu galerarik gabe
     setHGuides([90,250])   # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Ikus getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Ikus setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla

Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko 
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; zerrenda

Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du. 
Tupla honakoa da:
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)] 
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa) 
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. 
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin. 
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta 
dago.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin. 
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) 
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean 
hautatutako elementua erabiliko da.

ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du. 
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin. 
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin. 
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin. 
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. 

ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa 
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen 
unean hautatutako elementua erabiliko da. 

ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da. 

NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu. 
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du 
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(zbkia)

Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako 
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua 
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman 
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin 
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua 
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke 
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan 
oinarritutako datuak]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(boolearra)

Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea 
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean, 
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean 
dokumentuz aldatu denik.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)

Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du 
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak 
boolearrak dira.

WrongFrameTypeError abiaraziko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra

&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA) 
balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak 
ez dagoela ikusgai.

NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra

&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA) 
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak 
inprimatzea desgaituta dagoela.

NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla

Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore 
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita, 
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.

NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)

&quot;izena&quot; kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da: 
c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen 
osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute.

ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa


&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da. 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)

&quot;izena&quot; objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du. 
Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_&lt;mota&gt;). 
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation>getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)

&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du. 
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.

&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation>getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)

&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako 
propietateak ere itzultzen ditu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation>getProperty(objektua, propietatea)

&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.

&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem 
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke, 
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.

&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den 
propietatearen izen da.

Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation>setProperty(objektua, propietatea, balioa)

&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada 
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena 
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak 
huts egiten badu.

Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation>getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True)

&apos;objektua&apos;ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a 
umeetara edo &apos;izenekoa&apos; umera murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada, 
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.

Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation>getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True)

&apos;objektua&apos;ren aurreneko &apos;ume-izena&apos; itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a 
umeetara murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada, 
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(bira [, &quot;izena&quot;])

&apos;izena&apos; objektuaren biraketa ezartzen du &apos;bira&apos;rekin. 
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute.
Ez bada &apos;izena&apos; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra

&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot; 
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik) 
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa 
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren 
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako 
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM, 
JPEG, PNG eta XPM dira.

NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])

&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot; 
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada, 
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean 
hautatutako elementua erabiliko da.

IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;epigrafea&quot;, [&quot;iragazkia&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; katea fitxategi-izenarekin

Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du &quot;epigrafea&quot; 
epigrafearekin. &quot;iragazkia&quot; katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da. 
Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi &quot;defaultname&quot; 
katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. &apos;haspreview&apos; parametroan TRUE (egia) 
balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea 
gaitzen da. &apos;issave&apos; parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak 
&quot;Gorde honela&quot; leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela &quot;Fitxategia irekitzeko 
elkarrizketa-koadroa&quot; bezala. &apos;isdir&apos; parametroan TRUE (egia) ematen denean 
elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako 
parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da.

Iragazkia, zehazten bada, &apos;iruzkina (*.mota *.mota2 ...)&apos; erakoa izaten da. Adibidez, 
&apos;Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko 
xehetasun gehiagorako.

Adibidea: fileDialog(&apos;Ireki sarrera&apos;, &apos;CSV fitxategiak) 
Adibidea: fileDialog(&apos;Gorde txostena&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation>newStyleDialog() -&gt; katea

&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du. 
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak 
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa 
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;testua&quot;, pos, [&quot;izena&quot;])

&quot;testua&quot; testua txertatzen du &quot;izena&quot; testu-markoko &apos;pos&apos; posizioan. 
Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa). 
Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua 
eransten dio. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation>textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa

&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du. 
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez 
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako 
guztietan burutuko du bilaketa.

WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;aldatu&quot;, [&quot;izena&quot;])

&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1) 
edo ez ezartzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua 
erabiliko da.

WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra


&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.

WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation>newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
          unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra

ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.

Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia) 
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:

  tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko. 
      PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.

  marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak 
      adierazteko.

  orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala), 
      LANDSCAPE (horizontala).

  lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du, 
      orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea 
      izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak 
      erabiltzen dira.

  unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du. 
      Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, 
      UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez: 
      FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den 
      edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan 
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua 
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.

Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation>closeMasterPage()

Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera 
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation>masterPageNames()

Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation>editMasterPage(orriIzena)

Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua 
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation>createMasterPage(orriIzena)

Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du 
editatzeko.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation>deleteMasterPage(orriIzena)

Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation>zoomDocument(bikoitza)

Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek 
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko 
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Honi buruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Laguntzaileak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Egileak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Itzultzaileak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Linean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="427"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Itxi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="146"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Garatzaileak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Dokumentazio ofiziala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="197"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Bestelako dokumentazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Gune nagusia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Lineako erreferentzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="399"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Errore-zuzenketa eta funtzionalitate eskerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Posta-zerrenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="219"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Itzulpen ofizialak eta itzultzaileak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="346"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Aurreko itzultzaileak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="48"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Scribus %1 buruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="75"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="83"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscript %1 bertsioa erabiltzen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ez dago Ghostscript bertsiorik erabilgarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus %1 bertsioa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Eraikitze-IDa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Panel honek bertsioa, eraikitze data eta Scribus konpilatu den liburutegi 
euskarriak erakusten ditu. C-C-T-F honakoa adierazi nahi du: C=littlecms, 
C=CUPS, T=TIFF eta F=Fontconfig euskarria. Azken hizkia C=cairo edo A=libart 
da. Falta diren liburutegiak * batekin adierazten dira. Scribus-ek detektatu duen 
Ghostscript-en bertsioa ere adierazten du.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua moldaera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; moldaera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>May</source>
    <translation type="obsolete">Izan daiteke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="440"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="202"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="437"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="438"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="439"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished">Scribus bertsioa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Fitxategi-izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Bertsioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Gaituta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Argitatze-data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Azalpena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Egilea(k):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright-a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Lizentzia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: plugin-ei buruz</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: plugin-ei buruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Itxi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Ireki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Itxi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gorde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gorde &amp;honela...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1180"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Leheneratu gordetakora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Bildu &amp;irteerarako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Eskuratu testua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Erantsi &amp;testua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Lortu irudia...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1185"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Gorde &amp;testua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Gorde orria &amp;EPS gisa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1187"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Gorde P&amp;DF gisa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Dokumentuaren &amp;konfigurazioa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>I&amp;nprimatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1192"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Irten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Desegin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Berregin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1196"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Elementuaren ekintza modua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1197"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Ebaki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Itsatsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1204"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Hautatu &amp;denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Desautatu denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Bilatu/Ordeztu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Editatu irudia...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Koloreak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paragrafo-estiloak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marra-estiloa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>Orri &amp;maisuak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Hobespenak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Bestelakoa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1222"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>E&amp;zkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>E&amp;rdian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1224"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>E&amp;skuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Blokeatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>Behar&amp;tuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Azpimarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Azpimarratu &amp;hitzak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Marratua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1239"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>M&amp;aiuskulak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Maiuskula-&amp;txikiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>G&amp;oi-indizea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1242"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>A&amp;zpi-indizea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Itzala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Irudi-efektuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatzaileak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Bi&amp;koiztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>Bikoizte &amp;anitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>E&amp;lkartu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Banandu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>B&amp;lokeatuta dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Ta&amp;maina blokeatuta dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Eraman &amp;beheraino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Eraman &amp;goraino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Beheratu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Goratu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Bidali berri &amp;laburren albumera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributuak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>I&amp;rudia ikusgai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Eguneratu irudia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Doitu markoa irudira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Irudiaren propietate hedatuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>Bereizmen &amp;baxua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>Bereizmen &amp;normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>Bereizmen &amp;osoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>PDFko &amp;laster-marka da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>PDF &amp;oharpena da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Oharpenaren p&amp;ropietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Eremu-&amp;propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Editatu forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>E&amp;rantsi testua bideari</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Desuztartu testua bidetik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Konbinatu poligonoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Zatitu poligonoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezier kurba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Irudi-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Poligonoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Testu-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glifoa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Testu-lagina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Txertatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>I&amp;nportatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Ezabatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Aldatu lekuz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>A&amp;plikatu orri maisua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Kudeatu &amp;gidak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Kudeatu orriaren propietateak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doitu leihora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>%&amp;50</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>%&amp;75</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>%&amp;100</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>%&amp;200</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Koadro txikiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Erakutsi &amp;marjinak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Erakutsi &amp;markoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Erakutsi &amp;irudiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Erakutsi &amp;sareta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Erakutsi &amp;gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Erakutsi &amp;lerromarrak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Erakutsi &amp;markoen arteko esteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Erakutsi karaktere-kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Erregelak erlatiboak orriarekiko
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Atxikitu &amp;saretara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Atxikitu gi&amp;detara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Berri laburren albuma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Geruzak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Antolatu orrialdeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Laster-markak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Neurketak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>Ekintzen &amp;historia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Egiaztatzailea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Lerrokatu eta banatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>T&amp;resnak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF tresnak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Hautatu elementua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;aula</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>&amp;Pultsuko marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Biratu elementua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Handiagotu edo txikiagotu zooma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Zooma handiagotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Zooma txikiagotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Editatu markoaren edukia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Editatu testua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Estekatu testu-markoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Desestekatu testu-markoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Tanta-kontagailua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiatu elementu-propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Editatu testua artikulu-editorearekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Txertatu testu-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation>Txertatu irudi-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Txertatu taula</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation>Txertatu forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation>Txertatu poligonoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation>Txertatu marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation>Txertatu Bezier kurba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Txertatu pultsuko marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Kudeatu irudiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Zatitu testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Batu testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Sortu gaien aurkibidea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>Scribus-i &amp;buruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>&amp;Qt-ri buruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Argibidea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus-en &amp;eskuliburua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Hitz-zatiketa azkarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Marratxo zati ezina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Zuriune zati ezina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Orrialde-&amp;zenbakia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Lerro berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Markoa haustea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zutabe-jauzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright-a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Erregistratutako marka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Marka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Buleta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Em marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>En marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Irudi-marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Kuotazio-marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apostrofea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Komatxo bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Bakuna ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Bakuna eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Bikoitza ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Bikoitza eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Bakuna alderantziz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Bikoitza alderantziz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Ezkerreko komatxoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Eskuineko komatxoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Ezkerreko komatxoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Eskuineko komatxoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Koma bakun baxua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Koma bikoitz baxua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK ezkerrekoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK eskuinekoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK ezkerrekoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK eskuinekoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Txandakatu paletak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Txandakatu gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Inprimatzeko &amp;aurrebista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScript-ak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Bihurtu orri maisuan...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Teilakatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Lauza moduan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation>Plugin-ei &amp;buruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Informaziko gehiago...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Inprimatzea aktibatuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>Irauli &amp;horizontalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>Irauli &amp;bertikalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Erakutsi erregelak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Eskema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Solidoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Puntu erdia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>En zuriunea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Em zuriunea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Zuriune txikia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Zuriune handia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Erdiko zuriunea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Zuriune txikitxoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation>Txertatu hitz-zatitzaile azkarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation>Txertatu marratxo zati ezina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation>Txertatu zuriune zati ezina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Txertatu orrialde-zenbakia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>E&amp;stiloak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Eskema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Eskemak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Itsatsi (&amp;absolutua)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1203"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Garbitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished">Apostrofea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished">Komatxo bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished">Bakuna ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished">Bakuna eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished">Bikoitza ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished">Bikoitza eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished">Bakuna alderantziz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished">Bikoitza alderantziz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished">Ezkerreko komatxoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished">Eskuineko komatxoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished">Ezkerreko komatxoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished">Eskuineko komatxoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished">Koma bakun baxua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished">Koma bikoitz baxua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished">CJK ezkerrekoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished">CJK eskuinekoa bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished">CJK ezkerrekoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished">CJK eskuinekoa bikoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">%&amp;200 {400%?}</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Lerrokatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hautatutako gida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Banatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Distantzia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatu eta banatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hautatutako gida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Banatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Distantzia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="81"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Lerrokatu eta banatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="82"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Lerrokatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Erlatiboa honi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="87"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Lehena hautatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="88"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Azkena hautatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="89"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marjinak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Gida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Hautapena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen eskuineko aldea ainguraren ezkerreko aldearekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen ezkerreko aldea ainguraren eskuineko aldearekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Lerrokatu behealdeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Lerrokatu eskuinaldeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen goiko aldea ainguraren beheko aldearekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Zentratu bertikalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Lerrokatu ezkerraldeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Zentratu horizontalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen beheko aldea ainguraren goiko aldearekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Lerrokatu goialdeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Hautatutako gida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="83"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Banatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte horizontalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte horizontalak zehaztutako balioarekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Banatu eskuineko aldeak distantzia berdinetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Banatu beheko aldeak distantzia berdinetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Banatu erdialdeak horizontalki distantzia berdinetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte bertikalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte bertikalak zehaztutako balioarekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Banatu ezkerreko aldeak distantzia berdinetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Banatu erdialdeak bertikalki distantzia berdinetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="138"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Banatu goiko aldeak distantzia berdinetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Distantzia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Banatu elementuak zehaztutako distantziarekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Ez da bat ere hautatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Objektu batzuk blokeatuta daude.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desblokeatu denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="431"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="439"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="101"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Lerrokatu testua ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="102"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Lerrokatu testua eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="103"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Lerrokatu testua erdian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="104"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Lerrokatu testua justifikatuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="105"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Lerrokatu testua derrigorrez justifikatuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="59"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Eremu-propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="532"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Botoia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Testu-eremua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Kontrol-laukia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Konbinazio-koadroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Zerrenda-koadroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="109"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="119"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Argibidea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="273"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="150"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Letra-tipoa PDF 1.3rekin erabiltzeko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="174"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Ertza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="180"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolorea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="196"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Mehea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="310"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Zabala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="208"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Estiloa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Lisoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Marratxoduna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Azpimarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Alakatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Barnekoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="223"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Bestelakoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="229"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Irakurtzeko soilik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="235"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Beharrezkoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Ez esportatu balioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="247"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Ikusgaitasuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Ikusgai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Ezkutatuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Inprimatzerik ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="252"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Ikuspegirik ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="261"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Itxura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="279"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Behera joateko botoiaren testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="282"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Buelta emateko testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="293"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikonoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="299"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Erabili ikonoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="356"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Kendu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="328"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Sakatuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="346"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Eman buelta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="365"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Ikonoaren kokalekua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="413"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Nabarmendu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Alderantzikatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Kanpoko ertza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Bultza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="437"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Marra anizkoitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="441"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Pasahitza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="448"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Muga:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="459"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Karaktere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="465"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Ez korritu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="469"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Ez egiaztatu ortografia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="484"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Egiaztatu estiloa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Egiaztatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Gurutzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamantea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Zirkulua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Izarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Karratua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="501"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Lehenetsia egiaztatuta dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="513"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Editagarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="520"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Joan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Bidali inprimakia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Berrezarri inprimakia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Inportatu datuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="569"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Gertaera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Sagua gora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Sagua behera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Sagua sartu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Sagua irten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Enfokatuta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Lausotuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="584"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Script-a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1088"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Editatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="663"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Bidali URLra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Bidali datuak HTML gisa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="684"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Inportatu datuak hemendik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="609"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Helburua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="615"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Fitxategira:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="622"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Aldatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="625"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Orrialdea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="639"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X posizioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="651"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="647"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y posizioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="693"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Ekintza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="724"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Eremuak formatu hau du:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Soila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Zenbakia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Ehunekoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Ordua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Pertsonalizatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="745"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Zenbaki-formatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="813"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Hamartarrak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="768"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Erabili moneta-ikurra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="777"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Erantsi moneta-ikurra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="824"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="804"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Ehuneko-formatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="847"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Data-formatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="873"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Ordu-formatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="895"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Pertsonalizatuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="907"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formatua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="933"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Tekla-sakatzea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="957"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="973"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Balioa balidatu gabe dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="982"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Balioak honen berdina edo handiagoa izan behar du:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="986"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>edo honen berdina edo txikiagoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="997"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Script-aren balidazio pertsonalizatua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1018"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Balidatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1035"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Balioa kalkulatu gabe dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1044"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Balioa hau da:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>sum</source>
    <translation>batuketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>product</source>
    <translation>biderketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>average</source>
    <translation>batez bestekoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>gutxienekoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1050"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>gehienezkoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1057"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>eremu hauena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1067"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Aukeratu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1072"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Script-aren kalkulu pertsonalizatua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1092"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Kalkulatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1111"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1115"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1167"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Banderari ez ikusi egin zaio PDF 1.3erako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1168"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Sartu komaz bereiztutako eremuen zerrenda hemen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Gutxienez &apos;Normala&apos;ren ikonoa behar duzu botoien ikonoak erabiltzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1446"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Adibidea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2069"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Hautapen-aldaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF fitxategiak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2078"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Irudiak (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="132"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="241"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1335"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="46"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Oharpen-propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Esteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Kanpoko esteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="77"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Kanpoko web esteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="99"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Helburua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="149"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF dokumentuak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="110"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Aldatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="121"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Orrialdea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="144"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X posizioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="151"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y posizioa:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Aplikatu orri maisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Orri &amp;maisua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Aplikatu honi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>Uneko &amp;orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>Orri b&amp;ikoitiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>Orri b&amp;akoitiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Orrialde &amp;guztiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>Barrutiaren &amp;barruan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>to</source>
    <translation>nora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation> Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Aplikatu hautatutako orri maisua honako barrutiko orrialde bakoiti, bikoiti edo guztiei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="51"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Hitz-zatiketa egin daiteke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="../arrowchooser.cpp" line="33"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Bat ere ez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation>&amp;Barra-kode sortzailea...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="37"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation>Postscript Osoko Barra-kode Idazlearen Scribus-eko interfazea</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="285"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Errorea fitxategia irekitzean: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="39"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 edo 13 digitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 digitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 edo 12 digitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 edo 8 digitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 digitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 digitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 edo 10 digitu marrekin bereiztuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="56"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Karaktere, digitu eta -. *$/+% ikurren kopuru aldagarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="65"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>ASCII karaktere- eta funtzio berezien ikur-kopuru aldagarria, 
hasierako karaktere egokiarekin hasiz, hasierako karakterea 
ezartzeko. UCC/EAN-128 kodeak derrigorrez FNC 1 ikurra eduki 
behar du hasierako karaktereari berehala jarraituz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="68"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Digitu eta -$:/.+ABCD ikurretarikoen kopuru aldagarria.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="76"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Digitu-kopuru aldagarria. ITF-14 14 karakteretakoa da eta ez du digituen kontrol-baturarik.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="91"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Digitu-kopuru aldakorra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="87"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Digitu eta letra maiuskulen kopuru aldakorra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="96"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Karaktere hamaseitarren kopuru aldakorra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="316"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Barra-kode osatugabea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="52"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation>Barra-kode sortzailea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Barra-kodea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="311"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Hautatu barra-kode mota erabilgarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="284"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Kodearen adierazpen numerikoa. Ikus azpiko laguntzako mezua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Berrezarri barra-kodearen laginak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="247"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>&amp;Txertatu testua barra-kodean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="250"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Aktibatzen bada, zenbakiak egon daitezke barra-kodean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Gorde zuriuneak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Marraztu geziak kodetik gertu lekua egoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="30"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>A&amp;tzeko planoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Atzeko planoko kolorea - kode-marren azpian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Marrak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Barra-kodeko marren kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Testuaren eta zenbakien kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="154"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Argibideak eta laguntze erakusten dira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="164"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Emaitzaren aurrebista. 72 dpi lagina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="291"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Ko&amp;dea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>Txe&amp;rtatu kontrol-batura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Sortu eta txertatu kontrol-batura barra-kodean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>Txertat&amp;u kontrol-baturaren digitoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Txertatu kontrol-baturako digitoa barra-kodeko testuan</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1341"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Berri laburren albuma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kargatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Gorde &amp;honela...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">It&amp;xi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fitxategia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aurrebista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="826"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Izena aldatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="828"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1244"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objektua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Sarrera berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1047"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>&quot;%1&quot; izena ez da bakarra. 
Aukeratu beste bat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="712"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Aukeratu berri laburren albumaren direktorioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="770"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Aukeratu direktorioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="747"/>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation>berri laburren albuma (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="750"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Aukeratu berri laburren albumaren fitxategia inportatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inportatu berri laburren albumaren fitxategia...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="580"/>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="582"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="833"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="834"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1342"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1343"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1344"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1345"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1346"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1040"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Laster-markak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Lekuz aldatu laster-marka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Txertatu laster-marka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Utzi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../bookpalette.cpp" line="39"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Laster-markak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="30"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Ikonoaren kokalekua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="39"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Diseinua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Epigrafea bakarrik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Ikonoa bakarrik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Ikonoaren azpiko epigrafea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Ikonoaren gaineko epigrafea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Ikonoaren eskuineko epigrafea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Ikonoaren ezkerreko epigrafea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Epigrafeak ikonoa gainjartzen du</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="51"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Eskalatu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Beti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Ikonoa txikiegia denean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Ikonoa handiegia denean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Inoiz ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="64"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Eskalatu horrela:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>proportzionalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="68"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>ez-proportzionalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="91"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikonoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="125"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Berrezarri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="28"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktibatu kolore-kudeaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Sistemaren profilak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Kolore &amp;lisoak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitorea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>I&amp;nprimagailua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="80"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Errendatze-modua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Pertzepziokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Koloremetria erlatiboa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Koloremetria absolutua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitorea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">In&amp;primagailua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="102"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>&amp;Simulatu inprimagailua pantailan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="119"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Nabarmendu &amp;gamatik kanpo dauden koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="123"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Erabili &amp;puntubeltza konpentsazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Kolore lehenetsiaren profila orriaren kolore lisoentzako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="132"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Hornitzailetik jasotako, edo zuk sortutako, kolore-profila. 
Profila hau zure monitorearentzako zehaztu beharko litzateke, 
eta ez profila orokorra (adib. sGBU).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="133"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Hornitzaileak emandako inprimagilu modeloaren kolore-profila. 
Profila hau zure inprimagailuarentzako zehaztu beharko litzateke, 
eta ez profila orokorra (adib. sGBU).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Errendatze lehenetsia, zure monitoreak erabiltzeko. 
Ez badakizu zergaitik aldatu behar den, Koloremetria erlatiboa edo Pertzepziokoa aukeratu beharko litzateke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Errendatze lehenetsia, zure inprimagailuak erabiltzeko. 
Ez badakizu zergaitik aldatu behar den, Koloremetria erlatiboa edo Pertzepziokoa aukeratu beharko litzateke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="136"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Gaitu &apos;softare probatzea&apos; koloretako dokumentuak nola inprimatuko 
lizaketeen ikusteko, aukeratutako inprimagailuaren profilaren arabera.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="138"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Ongi inprimatuko ez diren koloreak pantailan erakusteko metodoa.
Honek profila oso zehatzak eskatzen ditu eta abisu gisa erabiltzeko da soilik.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Puntubeltza konpentsazioa argazkietako kontrastea hobetzeko 
metodoa da. Gomendagarria da hau gaitzea dokumentuan 
argazkirik egonez gero.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation>&amp;GBU irudiak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation>&amp;CMHB irudiak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Kolore-profil lehenetsia CMHB irudiak inportatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="129"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Kolore-profil lehenetsia GBU irudiak inportatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="96"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="131"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="137"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="88"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Editatu kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="97"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="107"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Kolore-&amp;modeloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1009"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="876"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>HTML notazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="137"/>
    <source>New</source>
    <translation>Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="154"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Zaharra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="192"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>ÑSB kolore-mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="817"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="816"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="818"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="819"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="436"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Kolore-barra dinamikoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="439"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Kolore-barra estatikoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="861"/>
    <source>R:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="862"/>
    <source>G:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="863"/>
    <source>B:</source>
    <translation>U:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="121"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Laguntzako kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="126"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation>Kolorea kuatrikomian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1079"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Ezin duzu &apos;%1&apos; izeneko kolorea sortu. 
Izena kolore gardenarentzat gordeta dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Kolorearen izena ez da bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="391"/>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="392"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1088"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="897"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="13"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="49"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="89"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="99"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="109"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Koloreak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Ikusmen normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Gorriaren itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Berdearen itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Urdinaren itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Kolore osoen itxutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="318"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished">Koloreak batzen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished">Errorea: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished">%1 kolorea badago lehendik ere.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished">%1 kolorea erantsita.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="333"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished">Kolore-kudeatzailea irekitzen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="336"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished">Koloreak batzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished">Ezin izan da eskatutako kolorea aurkitu. Baliteke beltza, grisa edo 
zuria hautatzea. Ezin da kolore hau prozesatu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished">Kolore-gurpila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished">ÑSB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Angelua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna. 
Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus 
dokumentazioa informazio gehiagorako.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Utzi koloreak ikutu gabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished">Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">U:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished">Ñ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokumentua</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Kolore-gurpila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">U:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus 
dokumentazioa informazio gehiagorako.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Angelua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna. 
Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Utzi koloreak ikutu gabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">ÑSB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">Ñ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Koadro txikia ikus daiteke saguaren eskuineko botoia sakatuta mantantzen bada. &apos;Txertatu&apos; teklak glifo bat txertatzen du azpiko 
hautapenean, eta &apos;Ezabatu&apos; teklak sartutako azkena ezabatzen du.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Hautatu karakterea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="56"/>
    <source>Font:</source>
    <translation>Letra-tipoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="64"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Karaktere-klasea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Txertatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="90"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Garbitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">It&amp;xi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="137"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Txertatu karaktereak testuko kurtsorean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="138"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Ezabatu uneko hautapena(k).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="330"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Karaktere-multzo osoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="335"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Oinarrizko latina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="341"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latina-1 osagarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="347"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Latin hedatua-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="353"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Latin hedatua-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="359"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Puntuazio orokorra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="365"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Goi- eta azpi-indizeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="371"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Moneta-ikurrak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="377"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Letra-tankerako ikurrak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="383"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Zenbaki-formatuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="389"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Geziak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="395"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Eragile matematikoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="401"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Koadro-ertzak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="407"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Blokeko elementuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="413"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Irudi geometrikoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="419"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Hainbat ikur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="425"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbatak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="431"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Formatu txikiko aldaerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="437"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Hizki-loturak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="443"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Bereziak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="449"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Greziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="455"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Greziera hedatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="461"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Zirilikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="467"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Ziriliko gehigarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="473"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabiera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="479"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabiera hedatua A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="485"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabiera hedatua B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="491"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebreera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Txertatu kodea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Itxi leiho hau eta itzuli testuaren ediziora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Idatzi lau unicode digito balio zuzenean hemen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="139"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished">Koadro txikia ikus daiteke saguaren eskuineko botoia sakatuta mantantzen bada. &apos;Txertatu&apos; teklak glifo bat txertatzen du azpiko 
hautapenean, eta &apos;Ezabatu&apos; teklak sartutako azkena ezabatzen du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="47"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="98"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="105"/>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="648"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="713"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Errorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="675"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="694"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="714"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="722"/>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="723"/>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="37"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../spalette.cpp" line="117"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Estilorik ez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Ezabatu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../chartableview.cpp" line="23"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Ezabatu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="822"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Uneko profila:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="818"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Elementuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="819"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Arazoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Glifoak falta dira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Testua gainezka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="828"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objektua ez da orria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="829"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Irudia falta da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Irudiaren DPI balioa %1 dpi baino txikiagoa da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objektua gardentasuna du</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objektua kokatutako PDFa da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="248"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokumentua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="252"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Ez da arazorik aurkitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="628"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Orrialdea </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="796"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Objektu libreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="802"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Arazoak aurkitu dira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="816"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Egiaztatzailea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="833"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objektua PDF oharpena edo eremua da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="823"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ez ikusi egin erroreei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="253"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="274"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="277"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="284"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
    <source>Check again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="95"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Aukeratu estiloak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="100"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Estilo erabilgarriak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Aukeratu direktorioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Biltzen...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Abisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Ezin dira fitxategi guztiak bildu irteerako fitxategian: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="87"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Ezin da fitxategia bildu: 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="49"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>I&amp;nportatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Editatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="83"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>B&amp;ikoiztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="86"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>E&amp;zabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Kendu erabili gabekoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="98"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Kolore-multzoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="104"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Uneko kolore-multzoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Gorde kolore-multzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Aukeratu kolore-multzoa kargatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Gorde uneko kolore-multzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Kendu erabili gabeko koloreak uneko dokumentuko 
kolore-multzotik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="174"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Inportatu koloreak dokumentu batetik uneko multzora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="175"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Sortu kolore berria uneko multzoan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="176"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Editatu unean hautatutako kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="177"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Egin unean hautatutako kolorearen kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="178"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Ezabatu unean hautatutako kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="179"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Lehenetsi uneko kolore-multzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Aukeratu izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuak (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuak (*.sla *.scd);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="559"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>%1(r)en kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="570"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Kolore berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="180"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Informazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="135"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monokromatikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="136"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="220"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Osagarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="138"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Zatitu osagarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Hirukotea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Laukotea (osagarri bikoitza)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="40"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Oinarri-kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="202"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Argi monokromatikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="205"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Ilun monokromatikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="212"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>1. analogoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="213"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>2. analogoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="227"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>1. banaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="228"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>2. banaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="229"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>3. banaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="230"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>4. banaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="237"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>1. hirukotea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="238"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>2. hirukotea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="245"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>1. laukotea (aurkako oinarria)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="246"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>2. laukotea (angelua)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="247"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>3. laukotea (aurkako angelua)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Ikusmen normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Kolore osoen itxutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Ikusmen-akatsa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Kolore-gurpila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Hautatu metodoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Angelua (0 - 90 gradu):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Batu koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ordeztu koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Utzi koloreak ikutu gabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Koloreak batzen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Errorea: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Kolore-kudeatzailea irekitzen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Koloreak batzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sortu kolorea...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inportatu existitzen den kolorea...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Batu koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ordeztu koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;rten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;olorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna. 
Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Egin klik gurpilean oinarri-kolorea lortzeko. Ñabardura da ÑSB 
moduan.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Egin kolore-eskemaren lagina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus 
dokumentazioa informazio gehiagorako.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Aukeratutako kolore-eskemako koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Kolore berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Ezin izan da eskatutako kolorea aurkitu. Baliteke beltza, grisa edo 
zuria hautatzea. Ezin da kolore hau prozesatu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;olore-osagaiak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Gorriaren itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Berdearen itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Urdinaren itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">%1 kolorea badago lehendik ere.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">%1 kolorea erantsita.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Kolore-gurpila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="63"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Kolore-ezarpenen laguntzailea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Kolore-hautatzailea (kolore-teoriarekin).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="186"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Aplikatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="196"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gorde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="202"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Abisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="193"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="210"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Pertsonalizatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Alde batetik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Bi aldetatik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3ko tolestura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4ko tolestura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Ezker-orrialdean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Erdian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Erdi-ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Erdi-eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Eskuin-orrialdean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="204"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="205"/>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>Monday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>Friday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>January</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>February</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
    <source>March</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>April</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>May</source>
    <translation type="unfinished">Izan daiteke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
    <source>June</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>July</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>August</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>September</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>October</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>November</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>December</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="226"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Ezker-orrialdean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation type="unfinished">Erdian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Erdi-ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Erdi-eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="230"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Eskuin-orrialdean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="233"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="237"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="239"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation type="unfinished">Ikusmen normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Gorriaren itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Berdearen itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Urdinaren itsutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation type="unfinished">Kolore osoen itxutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation type="unfinished">Pertsonalizatua: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="unfinished">Marratxoduna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="unfinished">Puntukatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Marratxoak eta puntuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished">Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Gris-eskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Ezezaguna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Itzaldura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="817"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="834"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opakutasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="856"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradiente horizontala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradiente bertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="846"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradiente diagonala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="847"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradiente diagonal-gurutzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="848"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradiente biribila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="849"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Gradiente lineal librea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="850"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Gradiente biribila librea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="835"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="836"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="812"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="837"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="838"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="873"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Editatu marraren kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="874"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Editatu kolore-betegarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="875"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Kolorearen saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="876"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Betegarriaren gradientea edo normala metodoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="877"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Ezarri hautatutako kolorearen gardentasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Aldatu bektorea lekuz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="878"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Aldatu gradientearen hasierako bektorea lekuz saguaren ezkerreko 
botoia sakatuz, eta aldatu gradientearen amaierako bektorea saguaren eskuineko botoia sakatuz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="853"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="820"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="821"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="823"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="825"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="826"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="828"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="830"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="831"/>
    <source>Angle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="851"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="854"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Nahaste-modua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="857"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">ilundu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="858"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Argitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="859"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Biderkatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="860"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Pantaila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="861"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished">Gainjarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="862"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Argi bizia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="863"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">Argi suabea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="864"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Diferentzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="865"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Esklusioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="866"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Zuritu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="867"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Belztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="868"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Ñabardura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="869"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="870"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="871"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Argitasuna</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="33"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="43"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="91"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="103"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="115"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;zabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="118"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="141"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="144"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="151"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="154"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="173"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="185"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="195"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="202"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="234"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">Nora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="268"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="271"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="296"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="306"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="317"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="361"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="371"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="400"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="438"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="441"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="448"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="451"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Nora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;zabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV inportatzailearen aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Eremu-bereizlea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Balioaren mugatzailea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Aurreneko errenkada goiburukoa da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Inprimagailuaren aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Orrialde-ezarpena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Orrialde guztiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Orrialde bikoitiak soilik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Orrialde bakoitiak soilik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Ispilua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Bertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Horizontala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Up inprimatzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Orrialde orriko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Orrialde orriko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Balioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Panel honek CUPSeko hainbat aukera bistaratzen ditu inprimatzean. 
Parametro erabilgarriak inprimagailuaren kontrolatzailearen 
mende daude. CUPS euskarria berretsi dezakezu Laguntza &gt; Honi buruz hautatuz. Begiratu zerrendan: C-C-T zera adierazten du: 
C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF euskarria. Falta diren liburutegiak 
* ikurrarekin adierazten dira.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="433"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished">Gorde honela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="502"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Ezin da fitxategia idatzi: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="522"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="523"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="524"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="525"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="526"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Konprimitu fitxategia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="311"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Gehitu letra-tipoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="352"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodeketa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="366"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Zure dokumentuaren historiara joaten da.
Hau hobespenetan ezar dezakezu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="313"/>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="283"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Ezarri kolore-osagaiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">ÑSB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">Ñ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">U:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Ezarri &amp;GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Ezarri &amp;CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Ezarri &amp;ÑSB</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Erabiltzaileak bertan behera utzi du</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="30"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Ezabatu kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="38"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Ezabatu kolorea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Ordeztu honekin:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="18"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Ezabatu orrialdeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="33"/>
    <source>to:</source>
    <translation>hona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="27"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Ezabatu hemendik:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Ezabatu estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="42"/>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Ezabatu estiloa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="46"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Ordeztu honekin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="49"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Estilorik ez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Huts egin du inportatzean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Huts egin du Word dokumentua inportatzean 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="31"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Dokumentuaren informazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Titulua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Egilea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Gakoak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="59"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>A&amp;zalpena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="71"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Argitaratzailea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Laguntzaileak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="84"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="90"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Formatua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="102"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>&amp;Identifikatzailea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>I&amp;turburua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Hizkuntza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="120"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>E&amp;rlazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="126"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>E&amp;staldura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Es&amp;kubideak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>I&amp;nformazio gehiago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Dokumentua eskuragarri egitearen arduraduna (pertsona edo erakundea)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Dokumentuaren edukian lagundu duten arduradunak (pertsona edo erakundea)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Dokumentuaren bizitzaren zikloko gertaera batekin elkartutako data, UUUU-HH-EE formatuan, ISO8601 antzera.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Dokumentuaren edukiaren generoa edo izaera, adib. kategoriak, funtzioak, generoak, e.a.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="154"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Erreferentzia ez anbiguoa emandako ISBN edo URI bezalako testu-inguruan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="155"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Erreferentzia bat dokumentu bati, uneko dokumentua eratortzen dena. Adib. ISBN edo URIa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="157"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Erlazionatutako dokumentu baten erreferentzia, ISBN edo URI bezalako identifikatzaile formala erabiliz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="158"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Dokumentuko edukiaren hedadura edo esparrua, posible bada kokalekua, 
denbora eta jurisdikzioa sartuz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Dokumentuak mantentzen dituen eskubideei buruzko informazioa, adib. copyright-a, patentea edo marka erregistratua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;tua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Dokumentuaren edukia egitearen arduraduna den pertsona edo erakundea. Eremu hau Scribus-eko dokumentuan 
kapsula daiteke erreferentziatzeko, edota PDF baten 
metadatuan.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Dokumentuari emandako izena. Eremu hau Scribus-eko dokumentuan kapsula 
daiteke erreferentziatzeko, edota PDF baten metadatuetan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="147"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Dokumentuaren edukiari buruzkoa. Eremu hau dokumentuaren azalpen laburra edo 
laburpena da. PDFan kapsula daiteke esportatzeko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Dokumentuaren edukiaren gaia. Eremu hau dokumentuko gakoak PDFan kapsulatzeko da, bilaketetan laguntzeko edo PDF fitxategiak 
indexatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Dokumentuaren manifestazio digitala edo fisikoa. MIMEren RFC2045, RFC2046 motak ere erabilgarriak dira.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="156"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Dokumentuaren edukia zein hizkuntzatan idatzita dagoen, arruntena ISO-639 hizkuntza-kodea erabiltzea da, estatuen ISO-3166 kodearekin elkartuz: adib. en-GB, eu-ES</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="61"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Orriak zenbatzeko atala gehitzen dio dokumentuari. Atal berria unean hautatutako atalaren atzetik gehituko da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="62"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Ezabatu unean hautatutako atala.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="68"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Izena:&lt;/b&gt; aukerako atalaren izena, adib. Indizea&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Erakutsia:&lt;/b&gt; hautatu orrialdeen zenbakiak atal honetan erakutsea gutxienez testu-marko bat horretarako konfiguratuta balego.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Nondik:&lt;/b&gt; atal honen indize-orriaren hasiera.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Nora:&lt;/b&gt; atal honen indize-orriaren amaiera&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Estiloa:&lt;/b&gt; hautatu orrialde-zenbakiaren estiloa.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Hasiera:&lt;/b&gt; estiloaren barrutiko indizearen hasiera. Adib. Hasiera=2 eta Estiloa=a,b,c... balira, zenbakia &apos;b&apos; hizkiarekin hasiko litzateke. 
Dokumentuaren aurreneko atalean honek aurreneko orrialdeko 
zenbakia ordezten du fitxategi berriko leihoan.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Orrialde-zenbakia mugetatik kanpo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Sartutako balioa orrialde-zenbakien barrutitik kanpo dago uneko dokumentuan (%1 - %2) </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished">Dokumentuaren atalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished">Erakutsita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished">Nork</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished">Nori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished">Hasi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuaren atalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Nork</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Nori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Hasi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Erakutsita</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Erlatiboa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Honen gurasoa da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Honen umea da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Testu-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Irudi-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Boolearra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Osokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Katea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Bat ere ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Zenbaki erreala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="19"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Dokumentuko elementu-atributuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopiatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Mota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Balioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Parametroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Erlazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Erlazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Autogehitu honi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuko elementu-atributuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Mota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Balioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Erlazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Erlazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Autogehitu honi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Gar&amp;bitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+B</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="66"/>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Konfiguratu inprimagailua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="73"/>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Inprimatze-helburua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="796"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxategia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Aukerak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="126"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Fitxategia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="131"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>A&amp;ldatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="138"/>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>&amp;Bestelako inprimagailuen komandoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="147"/>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Ko&amp;mandoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="154"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Barrutia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="159"/>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Inprimatu &amp;denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="633"/>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Inprimatu uneko &amp;orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="163"/>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Inprimatu &amp;barrutia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="376"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Txertatu komaz bereiztutako token-en zerrenda, 
token bat * orrialde guztientzako, 1-5 orrialde barruti 
batentzako, edo orrialde bakar batentzako izan daiteke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="183"/>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>&amp;Kopia-kopurua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="222"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="821"/>
    <source>All</source>
    <translation>Denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="820"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="819"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="818"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Horia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="817"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Beltza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="349"/>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Inprimatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Gorde honela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="581"/>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Inprimatu normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="195"/>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Inprimatu bereizleak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="199"/>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation>Inprimatu koloretan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="200"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Inprimatu gris-eskalan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="217"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript 1. maila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="218"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript 2. maila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="219"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript 3. maila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="228"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="234"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Ispilatu orria(k) horizontalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="237"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Ispilatu orria(k) bertikalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="240"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Ezarri euskarri-tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="246"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="252"/>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation>Aplikatu azpikoloreak (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="255"/>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation>Bihurtu kolore laguntzaileak kuatrokomiara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="263"/>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation>Aplikatu ICC profilak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="267"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Aukera aurreratuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="344"/>
    <source>Preview...</source>
    <translation>Aurrebista...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="378"/>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation>Postscript maila ezartzen du. 
1. edo 2. mailarekin ezartzean fitxategi oso handiak sortzen ditu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>PostScript fitxategiak (*.ps);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="377"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation>Erabili inprimatzeko beste kudeatzailea, kprinter edo gtklp bezalakoa, inprimatzeko aukera gehigarriak erabiltzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="379"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Grisen itzaldura itzaltzeko modu bat. Itzaldura hau cyana, 
horia eta magenta koloreekin osatua dago, beltzaren ordez 
erabiliz. UCR metodoak irudi bateko tonu grisetik gertu dauden 
neutralak edota ilunak diren zatiei eragiten die batiz bat. Honen 
erabilpenak zenbait irudiren inprimazioa hobetzen du, eta kasuz 
kasuko esperimentazioa eta probak egin behar izaten dira. 
UCRek gainsaturazioaren posibilitatea gutxitzen du CMH tintekin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="380"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Kolore lagungarriak kuatrikomiako koloretan bihurtzea gaitzen du. Inprimagailu komertzial batean inprimatzea nahi izanez gero, aukera hau gaituta uztea gomendatzen da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="383"/>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation>ICC profilak kapsulatzea baimentzen zaitu inprimatze-korrontean 
kolore-kudeaketa gaituta dagoenean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="384"/>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation>Postscript fitxategiaren euskarriaren tamaina esplizitoki ezartzea gaitzen du. Ez da gomendagarria, erabili soilik zure 
inprimagailuak eskatzen badu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="242"/>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Moztu orriaren marjinetara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="569"/>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation>Huts egin du inprimagailuaren ezarpenak eskuratzean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="373"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation>Ez erakutsi objekturik inprimatutako orrien marjinetatik kanpo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="258"/>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="381"/>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="274"/>
    <source>Printer Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="279"/>
    <source>Crop Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="281"/>
    <source>Bleed Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="283"/>
    <source>Registration Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="285"/>
    <source>Color Bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="288"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="293"/>
    <source>Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="300"/>
    <source>Bleed Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="306"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="311"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="316"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="321"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished">Eskuinean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="325"/>
    <source>Use Document Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="329"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="332"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="333"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="390"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren goitik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="391"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren azpitik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="392"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren ezkerretik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="393"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren eskuinetik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="385"/>
    <source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="386"/>
    <source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="387"/>
    <source>Add registration marks which are added to each separation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="388"/>
    <source>Add color calibration bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="389"/>
    <source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="394"/>
    <source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="499"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Fitxategia inportatzea: 
%1 
huts egin du</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="500"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Errore larria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="855"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Errorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript inportatzen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="73"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>PostScript aztertzen:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="505"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Elementuak sortzen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="854"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Huts egin du %1 irudiak bihurtzean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="725"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="70"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="47"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Editatu estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="80"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Karakterea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="272"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marrak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="300"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatzaileak eta koskak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Paragrafo-estiloaren izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="361"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Hautatutako testu edo objektuaren letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Letra-tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Testuaren kolore-betegarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Testuaren trazuaren kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Letra kapitalen altuera zehazten du, altuera lerrotan neurtzen da.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="369"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Paragrafoaren gaineko tartea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="370"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Paragrafoaren azpiko tartea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="373"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Lerrotartea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="239"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="200"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Distantziak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="209"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Lerrotarte finkoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="210"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Lerrotarte automatikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="211"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Lerrokatu lerromarrara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="257"/>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Letra kapitalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="274"/>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Distantzia testutik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="324"/>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Paragrafo-estiloaren aurrebista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="367"/>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Letra kapitalen eta testuaren arteko tartea zehazten du</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="375"/>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Paragrafo-estiloko testua txandakatzen du</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="508"/>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Estiloaren izena ez da bakarra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="328"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Atzeko planoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Hautatu kolore argiko testu estiloak errazago irakurtzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="371"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Eskuzko jarraipena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="372"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Desplazatu karaktereen lerromarrara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="374"/>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Egin klik lerro arteko tartearen modua hautatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="448"/>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Automatikoa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Ireki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gorde &amp;honela...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Gorde eta irten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Irten gorde gabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Desegin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Berregin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Ebaki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Itsatsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Garbitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Lortu eremu-izenak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxategia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Editatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripts (*.js);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="41"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Irudien efektuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="78"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Aukerak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="95"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolorea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Itzaldura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="122"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Distira:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="144"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrastea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Erradioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Balioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="213"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterizatu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="497"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Efektu erabilgarriak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1383"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Lausotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1361"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Distira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1352"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Koloreztatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1367"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrastea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="970"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Gris-eskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="972"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Alderantzikatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1396"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterizatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1373"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Enfokatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="479"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="483"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="494"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>darabilen efektuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="608"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="612"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="348"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="368"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="388"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="408"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1402"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1489"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1555"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="183"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">Fitxategia badago lehendik ere. Gainidatzi?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="184"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">badago lehendik ere. Gainidatzi?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Denak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="68"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Aukeratu direktorioa esportatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Esportatu irudi gisa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Esportatzeko direktorioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Aldatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Irudi-&amp;mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kalitatea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Bereizmena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Barrutia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Uneko orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Orrialde &amp;guztiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Barrutia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="105"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Esportatu barrutik orrialdeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="106"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Txertatu komaz bereiztutako token-en zerrenda, 
token bat * orrialde guztientzako, 1-5 orrialde barruti 
batentzako, edo orrialde bakar batentzako izan daiteke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="107"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Esportatu orrialde guztiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Esportatu uneko orrialdea soilik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Irudien bereizmena 
Erabili 72 dpi irudiak pantailan erabiltzeko badira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Irudien kalitatea - %100 onena, 
%1 kalitate baxuena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Esportatzeko formatu erabilgarriak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Irteerako direktorioa - zure irudiak gordeko diren lekua. 
Esportatutako fitxategiaren izena honelakoa izan daiteke: 
&apos;dokumizena-orrizenbakia.fitxatmota&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Aldatu irteerako direktorioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Irudien tamaina. %100 aldaketarik gabe, %200 bi aldiz handiagoa, e.a.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="35"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Irudi-propietate hedatuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="95"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="96"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>ilundu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="97"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Argitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Ñabardura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Argitasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Biderkatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Pantaila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Disolbatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Gainjarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Argi bizia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Argi suabea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Diferentzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Esklusioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Zuritu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Belztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Esklusioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="91"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Nahaste-modua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opakutasuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Atzeko planoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="207"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Geruzak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="260"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Ez erabili biderik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="262"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Bideak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="191"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Izenburua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="221"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Izenbururik ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="223"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Egilea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="226"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Ezezaguna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="228"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokumentua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Bereizmena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMHB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">GBU</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Kolore-eskala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Gris-eskala</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="597"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Dokumentuan erabilitako zenbait letra-tipo ordeztu egin dira:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="601"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> honekin ordeztuta: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="136"/>
    <source>Face:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="137"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="unfinished">Estiloa:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Erabilgarri dauden letra-tipoak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Letra-tipoen ordezteak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Bide-izen gehigarriak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Letra-tipoaren izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Letra-tipo erabilgarriak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Ordeztea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="104"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Letra-tipoen ordezpena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Aldatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="131"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Gehitu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="133"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Kendu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="157"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>&amp;Bide gehigarriak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="300"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Aukeratu direktorioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="49"/>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Erabili letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Hemen kapsulatua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="53"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Azpimultzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="55"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Letra-tipo fitxategiaren bide-izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Letra-tipoak aurkitzeko bide-izena Hobespenetan bakarrik 
ezar daiteke, eta soilik dokumenturik irekita ez dauden unean. 
Itxi irekita dauden dokumentuak, gero erabili 
Editatu -&gt; Ezarpenak menua letra-tipoak bilatzeko bide-izena 
aldatzeko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="152"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Erabili letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="59"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="60"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Azpimultzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="61"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Letra-tipo fitxategiaren bide-izena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="92"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Erabiltzailea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="93"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="164"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Erantsi hautatutako letra-tipoa Estiloan, Letra-tipo menua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="165"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Irten aurrebistatik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="106"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="167"/>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Hasi bilaketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="168"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Hautatutako letra-tipoaren tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Lagina tekla askatu ondoren erakutsiko da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="166"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation>Testua hemen idaztean letra-tipoen izenetan bilaketa azkarragoa egiten du. Bilaketan maiuskulak eta minuskulak 
ez dira ezberdintzen. Komodinak (*, ?, [...]) ere eman ditzakezu esaldian. Adibidez, t* esaldiarekin t edo T 
hizkiarekin hasten diren letra-tipo guztiak zerrendatuko dira. 
*bold* esaldiarekin berriz &apos;bold&apos; hitza duten izen guztiak, 
adibidez bolder.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="43"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="unfinished">Dok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Mota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="46"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Azpimultzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="47"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished">Sarbidea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Letra-tipoen aurrebista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="41"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bilaketa azkarra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="60"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">Letra-&amp;tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="148"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="158"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished">Testu-lagina bistaratzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="165"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;zarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="168"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="175"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished">Berrezarri testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="209"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Erantsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="212"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="222"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Letra-tipoen aurrebista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bilaketa azkarra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Mota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Azpimultzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Sarbidea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Letra-&amp;tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Testu-lagina bistaratzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;zarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Berrezarri testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Erantsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Itxi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Letra-tipoen aurrebista...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="65"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Letra-tipoen aurrebistaren leihoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Letra-tipo erabilgarriak bilatzea, ordenatzea eta arakatzea</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="29"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Letra-tipo ordezpena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="44"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Jatorriko letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Ordezko letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="71"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Egin ordezpen hauek betirako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="39"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Dokumentu honek sisteman instalatuta ez dauden letra-tipo 
batzuk erabiltzen ditu, aukeratu hauentzako ordezko 
egokienak. Bertan behera uzteak dokumentua kargatzea 
geldituko luke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="82"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Letra-tipoak ordeztea bertan behera utzi eta 
dokumentua kargatzea gelditzen du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Hau gaitzen bada. Scribus-ek ordezpen hauek etorkizuneko diseinu guztietan erabiliko ditu betirako. Hau leheneratzeko 
edo aldatzeko joan Editatu &gt; Hobespenak &gt; Letra-tipoak 
menura.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Ados hautatzen bada gorde egingo du, eta ordezpena betirako izango dira dokumentuan.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="313"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Kokalekua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="314"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="312"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Gehitu, aldatu edo kendu kolore-puntuak hemen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Kudeatu gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Gida horizontalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y posizioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="70"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Gida bertikalak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X posizioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="107"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished">Ge&amp;hitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="117"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;zabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="132"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Blokeatu gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Errenkadak eta zutabeak - gida automatikoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Errenkadak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zutabeak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">Errenkada &amp;tartea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Zutabe-ta&amp;rtea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Ikus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="332"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marginak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hautapena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">It&amp;xi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eguneratu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Ezarri gidak dokumentuan. Gida-kudeatzailea irekita egon arren, aldaketak betirako dira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplikatu orrialde guztiei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="99"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished">Gida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Unitatea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Aurrebista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Badago gida hutsa (0, 0) lehendik ere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>New Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="28"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="159"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="407"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="358"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="110"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="135"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="371"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="374"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="168"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="191"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="194"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="323"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="394"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="345"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="355"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="274"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="297"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="300"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="382"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="388"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="391"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="401"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="404"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Kudeatu gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Gida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Ge&amp;hitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;zabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blokeatu gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="269"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Ez dago eskulibururik erabilgarri. Ikus honako gunea dokumentazio eguneratuak bilatzeko: http://docs.scribus.net
eta www.scribus.net deskarga burutzeko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="457"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Edukia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="343"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Esteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="268"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribus, lineako laguntza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Edukia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Bilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>B&amp;ilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="355"/>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ezabatu denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>Laster-&amp;markak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Inprimatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="220"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>I&amp;rten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="461"/>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Bilaketak ez ditu maiuskulak/minuskulak ezberdintzen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Bilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Bilatu hitza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Laster-marka berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Laster-markaren titulu berria:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxategia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Bilatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="222"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Bilatu &amp;hurrengoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="223"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Bilatu &amp;aurrekoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="213"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Editatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Gehitu laster-marka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>E&amp;zabatu denak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="214"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Laster-markak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="325"/>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Egokitasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">I&amp;rten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Gehitu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="13"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Edukia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="84"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="49"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;ilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="57"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bilatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="77"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished">Laster-&amp;markak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="46"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Hitz-zatiketa egin daiteke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="65"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Onartu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Saltatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="76"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Utzi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Hizkuntza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>Hitz &amp;txikiena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="58"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Hitz txikienaren luzera hitz-zatiketa egiteko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="59"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Jarraian egin daitekeen hitz-zatiketen gehienezko kopurua. 
0 balioak mugarik gabeko hitz-zatiketa adierazten du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="20"/>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>&amp;Hitz-zatiketaren iradokizuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="23"/>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Zatitu testua automatikoki &amp;idaztean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="56"/>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Hitz bakoitzaren zatiketa aukerak erakusten dituen elkarrizketa-koadroa bistaratuko da Hainbat menuko Zatitu testua erabiltzean.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="57"/>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Testua idazten den bitartean hitz-zatiketa automatikoki egitea gaitzen du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="52"/>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>&amp;Baimendutako hitz-zatiketa jarraiak:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="24"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Irudiaren datuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="31"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Informazio orokorra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="35"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Data / denbora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="39"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Profila kapsulatua du:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="47"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Profil-izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="51"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Bide kapsulatuak ditu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="59"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Geruzak ditu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="70"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF datuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Artista:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Iruzkina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Erabiltzailearen iruzkina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Kamera modeloa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Kamera hornitzailea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Azalpena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright-a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Eskaner modeloa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="139"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Eskaner hornitzailea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="30"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="unfinished">Aukeratu estiloak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="35"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="unfinished">Estilo erabilgarriak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="40"/>
    <source>Character Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="49"/>
    <source>Paragraph Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="58"/>
    <source>Line Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="76"/>
    <source>In case of a name clash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="77"/>
    <source>Rename imported style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="79"/>
    <source>Replace existing style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Inportatu &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation>Inportatu EPS fitxategiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>EPS fitxategi gehieneak inporta ditzake uneko dokumentura, 
beraien bektore-datuak Scribus objektuetan bihurtuz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="92"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="105"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Txertatu orrialdea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="43"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Orrialdea(k)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="47"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>orrialdearen aurretik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="48"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>orrialdearen ondoren:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="49"/>
    <source>at End</source>
    <translation>Amaieran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Txertatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="63"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Orri maisuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Orri &amp;maisuak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="199"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Orri-tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Pertsonalizatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="219"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="222"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Bertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="223"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Horizontala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Altuera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="240"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Aldatu objektuak beraien orrialdeekin lekuz</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="111"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="115"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="201"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="29"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Testu-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Irudi-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="83"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;aula</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="116"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Poligonoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="109"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="121"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="128"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Orrialde guztiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="606"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="190"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="197"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="204"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="342"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="349"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="395"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="402"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="917"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="638"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="507"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="497"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="531"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="546"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="974"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="990"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="135"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="356"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Testu-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Irudi-markoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;aula</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Poligonoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Orrialde guztiak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="16"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Txertatu taula</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Errenkada-kopurua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="30"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Zutabe-kopurua:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="28"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Editatu JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Editatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Gehitu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ezabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Itxi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>Script &amp;berria:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="79"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Script berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="124"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Ziur zaude script hau ezabatzea nahi duzula?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="72"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Script berri bat gehitzen du, izen berdineko funtzioa aurredefinitzen du. Script hau &apos;Ekintza irekia&apos; bezala erabiltzea nahi baduzu ziurtatu zaitez funtzioaren izena 
ez duzula aldatzen.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Ekintza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Uneko tekla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Hautatu tekla bat ekintza honetarako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">Gakorik e&amp;z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Erabiltzaileak definitutako gakoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Maius+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">Ezarri &amp;gakoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ktrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Maius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Maius+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ktrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Laster-tekla multzo kargagarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kargatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inportatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esportatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Berrezarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Laster-tekla multzoa eskuragarri dago kargatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Kargatu hautatutako laster-tekla multzoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Inportatu laster-tekla multzoa uneko konfiguraziora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Esportatu uneko laster-teklak fitxategi inportagarri batera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Birkargatu Scribus-eko laster-tekla lehenetsiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">Tekla multzoaren XML fitxategiak (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Tekla-sekuentzia hau jadanik erabiltzen dago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Meta+</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="485"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Geruzak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="275"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Ezabatu geruza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="506"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="276"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Geruzako objektu guztiak ere ezabatzea nahi duzu?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="512"/>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation>Gehitu geruza berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="514"/>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Ezabatu geruza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="515"/>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Igo geruza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="516"/>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Jaitsi geruza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="504"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="505"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="486"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Nahaste-modua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="488"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="489"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">ilundu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="490"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Argitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="491"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Biderkatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="492"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Pantaila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="493"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished">Gainjarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="494"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Argi bizia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="495"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">Argi suabea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="496"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Diferentzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="497"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Esklusioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="498"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Zuritu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="499"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Belztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="500"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Ñabardura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="501"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="502"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="503"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Argitasuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="513"/>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="517"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="518"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="519"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="520"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="521"/>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="522"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="523"/>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="33"/>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Editatu marra-estiloak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Editatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="60"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;ikoiztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;zabatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gorde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="125"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">%1(r)en kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="154"/>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Estilo berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuak (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuak (*.sla *.scd);; Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inportatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="194"/>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Ziur zaude estilo hau ezabatzea nahi duzula?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestylew.ui" line="184"/>
    <source>%</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestylew.ui" line="208"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="unfinished">Lerro-zabalera:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>LineStyleWBase</source>
    <translation type="obsolete">Marra-estilo oinarria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Lerro-zabalera:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="180"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="52"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Txano laua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="53"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Txano karratua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="54"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Txano biribila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="56"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Punta-elkartzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="57"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Alaka-elkartzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="58"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Biribila-elkartzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Marra solidoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Marratxoduna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Puntukatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Marratxoak eta puntuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Marratxoa puntua puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="70"/>
    <source>Add a new line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="71"/>
    <source>Remove a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="72"/>
    <source>Line style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="73"/>
    <source>Line width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="74"/>
    <source>End style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="75"/>
    <source>Join style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="76"/>
    <source>Line color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="77"/>
    <source>Line shade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="81"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="118"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Hautatu Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="183"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Egilea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="185"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Lortu gehiago:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="187"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML fitxategia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="206"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="207"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Paragrafoak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="209"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="211"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="212"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="32"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Kudeatu orri-propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="40"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Orri-tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Pertsonalizatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="61"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Bertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="65"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Horizontala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Altuera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="83"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Aldatu objektuak lekuz beraien orriekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="89"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="109"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginen gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="115"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="120"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Behean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Goian:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Eskuinean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Ezkerrean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="148"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Goiko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko 
distantzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Beheko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko 
distantzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Barruan:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Kanpoan:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="36"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Diseinu aurredefinituak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Apply margin settings to all pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplikatu marjinen ezarpenak orrialde guztiei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="83"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Aplikatu marjinen aldaketak dokumentuan dauden orrialde guztiei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Ezkerreko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko 
distantzia. Aurrez aurreko orrialdeak hautatuta egonez gero, 
marjinaren tartea erabil daiteke loturetan marjin 
egokiak lortzeko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Eskuineko marjinaren gida eta orriaren ertzaren arteko 
distantzia. Aurrez aurreko orrialdeak hautatuta egonez gero, 
marjinaren tartea erabil daiteke loturetan marjin 
egokiak lortzeko.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="95"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Inprimagailuaren marjinak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="97"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Inportatu marjinak inprimagailu erabilgarrietatik 
(hautatutako orri-tamainarentzako).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="72"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="75"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="79"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="84"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="101"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="119"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="124"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="135"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren goitik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="136"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren azpitik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="137"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren ezkerretik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="138"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Distantzia orriaren eskuinetik kostatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="144"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="208"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="209"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="213"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="214"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished">Eskuinean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="150"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="151"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="38"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Editatu orri maisuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="109"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Ziur zaude orri maisua ezabatzea nahi duzula?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="176"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="176"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Orri maisu berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">%1(r)en kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="273"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="273"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Orri maisu berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="322"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia: %1 / </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="78"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Bikoiztu hautatutako orri maisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="79"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Ezabatu hautatutako orri maisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="80"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Gehitu orri maisu berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="81"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Inportatu orri maisuak beste dokumentutik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="273"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>%1 orri maisu berri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="402"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="402"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="406"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="406"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="174"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="29"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Kopia bat baino gehiago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">Kopia-&amp;kopurua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Despl. &amp;horizontala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Despl. &amp;bertikala:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="115"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Distantziak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="117"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="118"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="119"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="120"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2 :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="121"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="122"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="123"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Angelua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="124"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Luzera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="49"/>
    <source>pt</source>
    <translation>ptu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Inportatu orria(k)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="75"/>
    <source> from 0</source>
    <translation> 0tik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="78"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Sortu orria(k)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="133"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="133"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumentuak (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentuak (*.sla *.scd);; Fitxategi guztiak (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="188"/>
    <source> from %1</source>
    <translation> %1(e)tik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Dokumentutik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="52"/>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation>A&amp;ldatu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Inportatu orria(k):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="82"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Orriaren aurretik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="83"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Orriaren atzetik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Amaieran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Inportatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Inportatu orri maisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Inportatu orri maisua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Txertatu komaz bereiztutako token-en zerrenda, 
token bat * orrialde guztientzako, 1-5 orrialde barruti 
batentzako, edo orrialde bakar batentzako izan daiteke.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Letra-tipoa falta da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>%1 letra-tipoa ez dago instalatuta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Erabili</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="336"/>
    <source>instead</source>
    <translation>horren ordez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Tresnak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="130"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="unfinished">Propietateak...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Lekuz aldatu orrialdeak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiatu orria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="73"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Lekuz aldatu orrialdea(k):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Aldatu orria(k) lekuz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="64"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Orriaren aurrera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="65"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Orriaren atzera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="66"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Amaierara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="46"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Nora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="54"/>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation>Kopia-kopurua:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4296"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4298"/>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4301"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4299"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Testua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4300"/>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Irudia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4302"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Marra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4303"/>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Koloreak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4306"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Izena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4307"/>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4476"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4399"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X posizioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4400"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y posizioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4310"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4311"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Altuera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4312"/>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Biraketa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4313"/>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Oinarri-puntua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4314"/>
    <source>Level</source>
    <translation>Maila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4317"/>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Forma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4318"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Editatu forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4338"/>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>&amp;Biribidu
ertzak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4339"/>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Distantzia testutik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4340"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Zu&amp;tabeak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;artea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4347"/>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>&amp;Goian:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4348"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Behean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4349"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Ezkerrean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4350"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Eskuinean:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4351"/>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>Ta&amp;bulatzaileak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4352"/>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Testu-bideen propietateak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4358"/>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Erakutsi kurba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4360"/>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Desplazamendua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4361"/>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Distantzia kurbatik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation type="obsolete">Testua markoaren inguruan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4374"/>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Erabili &amp;muga-koadroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4375"/>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Erabili ingerada-marrak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4464"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">Est&amp;iloa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hizkuntza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4396"/>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Eskalatze &amp;librea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4401"/>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>&amp;X eskala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4402"/>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Y eskala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4403"/>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Eskalatu markoaren &amp;tamainara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4404"/>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>&amp;Proportzionala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4407"/>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Sarrera-profila:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4408"/>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Errendatze-modua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4414"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Pertzepziokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4415"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Koloremetria erlatiboa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4416"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4417"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Koloremetria absolutua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4421"/>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Ezkerreko puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4422"/>
    <source>End Points</source>
    <translation>Amaierako puntuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4424"/>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Oinarri-puntua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4425"/>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>Marra-&amp;mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4437"/>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Marraren &amp;zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4441"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Puntuko lotura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4442"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Alakako lotura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4443"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Lotura biribila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4438"/>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>E&amp;rtzak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4448"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Txano laua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4449"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Txano karratua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4450"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Txano biribila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4452"/>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>&amp;Amaierakoak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4501"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Estilorik ez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4454"/>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Gelaxken marrak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4455"/>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Marra goian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4456"/>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Marra ezkerrean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4457"/>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Marra eskuinean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4458"/>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Marra behean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4596"/>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Hautatutako objektuaren izena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4597"/>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Uneko oinarri-puntuaren posizio horizontala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4598"/>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Uneko oinarri-puntuaren posizio bertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4599"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Zabalera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4600"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Altuera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4601"/>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Objektuaren biraketa uneko oinarri-puntuan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4602"/>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Puntua (neurketak edo biraketako angeluak lantzeko)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4603"/>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Hautatu goiko ezkerreko oinarri-puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4604"/>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Hautatu goiko eskuineko oinarri-puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4605"/>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Hautatu beheko ezkerreko oinarri-puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4606"/>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Hautatu beheko eskuineko oinarri-puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4607"/>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Hautatu erdiko oinarri-puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4610"/>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Irauli horizontalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4611"/>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Irauli bertikalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4612"/>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Eraman maila bat gora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4613"/>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Eraman maila bat behera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4614"/>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Eraman goraino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4615"/>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Eraman beheraino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4616"/>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Objektua kokatuta dagoen maila adierazten du, 0 balioak objektua maila beherenean dagoela 
adierazten du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4617"/>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Blokeatu edo desblokeatu objektua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4618"/>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Blokeatu edo desblokeatu objektuaren tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4619"/>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Gaitu edo desgaitu objektua inprimatzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation type="obsolete">Jarri marko baxuenetako testua objektuaren formaren inguruan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Erabili inguratze-kutxa testuarentzako, markoaren formaren ordez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Erabili bigarren marra, jatorrian markoaren forman oinarritutakoa, testu-jarioarentzat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4632"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Hautatutako testu edo objektuaren letra-tipoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4633"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Letra-tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4635"/>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Karaktereen zabalera eskalatzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4639"/>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Testu-trazuaren kolorearen saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4640"/>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Testuaren kolorearen saturazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4643"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Lerroen arteko tartea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Uneko paragrafoaren estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation type="obsolete">Markoaren hitz-zatiketaren hizkuntza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4657"/>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Aldatu ezker edo amaierako puntuen ezarpenak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4658"/>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Marra-eredua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4659"/>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Marraren lodiera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4660"/>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Marra-lotura motak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4661"/>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Marraren amaiera mota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4662"/>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Uneko objektuaren marra-estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4664"/>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Aukeratu markoaren forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4665"/>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Editatu markoaren forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4666"/>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Ezarri izkineko biribiltze-erradioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4667"/>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Testu-markoko zutabe-kopurua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4668"/>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Tarte eta zubatearen zabalera artean aldatzen du</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4669"/>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Zutabe arteko distantzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4670"/>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Testuaren distantzia markoaren goitik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4671"/>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Testuaren distantzia markoaren behetik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4672"/>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Testuaren distantzia markoaren ezkerretik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4673"/>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Testuaren distantzia markoaren eskuinetik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4674"/>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Editatu testu-markoaren tabulatzailea...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4676"/>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Baimendu irudiak markoaren tamaina ezberdina edukitzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4677"/>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Irudiaren desplazamendu horizontala markoan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4678"/>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Irudiaren desplazamendu bertikala markoan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4679"/>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Aldatu irudiaren tamaina horizontalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4680"/>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Aldatu irudiaren tamaina bertikalki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4681"/>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Mantendu X eta Y, berdin eskalatuz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4682"/>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Mantendu itxuraren erlazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4683"/>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Doitu irudia markoaren tamainara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4684"/>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Erabili irudiaren proportzioak, markoarenak baino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4685"/>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Irudiaren profilaren iturburua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4686"/>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Irudia errendatzearen saiakera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3201"/>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3202"/>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3203"/>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3204"/>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2994"/>
    <source>Column width</source>
    <translation>Zutabe-zabalera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4641"/>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation>Eskuinetik ezkerrerako idazkera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4426"/>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation>Hasierako gezia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4427"/>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation>Amaierako gezia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4409"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Lerrotarte finkatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4410"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Lerrotarte automatikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4411"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Lerrokatu lerromarrara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4397"/>
    <source>Actual X-DPI:</source>
    <translation>Uneko X-dpi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4398"/>
    <source>Actual Y-DPI:</source>
    <translation>Uneko Y-dpi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4634"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation>Desplazatu karaktereen lerromarrara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4636"/>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation>Karaktereen altuera eskalatzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4642"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Eskuzko jarraipena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4181"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>&quot;%1&quot; izena ez da bakarra. Aukeratu beste bat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4362"/>
    <source>Fill Rule</source>
    <translation>Erregela osoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4363"/>
    <source>Even-Odd</source>
    <translation>Bikoitia/Bakoitia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4364"/>
    <source>Non Zero</source>
    <translation>Ez zero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4637"/>
    <source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
    <translation>Testuaren trazua edota itzalaren kolorea, aukeratzen denaren arabera. 
Biak aukeratzen badira, kolore berdina partekatuko dute.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4638"/>
    <source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
    <translation>Hautatutako testuaren kolorea. Testu-dekorazioaren eskema gaitzen bada, kolore hau kolore-betegarria izango da. Testua itzaldurarekin gaitzen bada, honek kolore gorena edukiko du.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Egin klik lerro arteko tartearen modua hautatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4319"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4304"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;lkartu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4320"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4321"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Nahaste-modua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4323"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4324"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">ilundu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4325"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Argitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4326"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Biderkatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4327"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Pantaila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4328"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished">Gainjarri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4329"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Argi bizia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4330"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">Argi suabea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4331"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Diferentzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4332"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Esklusioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4333"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Zuritu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4334"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Belztu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4335"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Ñabardura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4337"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Kolorea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4343"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4344"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4371"/>
    <source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4372"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="unfinished">Desgaituta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4373"/>
    <source>Use Frame &amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4405"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation type="unfinished">Irudien efektuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4406"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4460"/>
    <source>Overprinting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4461"/>
    <source>Knockout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4462"/>
    <source>Overprint</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4608"/>
    <source>Group the selected objects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4609"/>
    <source>Destroys the selected group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4626"/>
    <source>Disable text flow from lower frames around object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4627"/>
    <source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4628"/>
    <source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2389"/>
    <source>Auto</source>
    <translation type="unfinished">Automatikoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4629"/>
    <source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4644"/>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4354"/>
    <source>Default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4355"/>
    <source>Stair Step</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4356"/>
    <source>Skew</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4357"/>
    <source>Flip Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4359"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="unfinished">Mota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4376"/>
    <source>Use Image Clip Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4377"/>
    <source>Paragraph St&amp;yle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4378"/>
    <source>Character St&amp;yle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4379"/>
    <source>Optical Margins:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4390"/>
    <source>Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4394"/>
    <source>Min:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4392"/>
    <source>Norm:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4393"/>
    <source>Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4395"/>
    <source>Max:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4630"/>
    <source>Use the clipping path of the image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4645"/>
    <source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4646"/>
    <source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4647"/>
    <source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4648"/>
    <source>Remove Direct Character Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4651"/>
    <source>Minimal width of spaces between words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4652"/>
    <source>Normal width of spaces between words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4653"/>
    <source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4654"/>
    <source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4655"/>
    <source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="32"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Editatu estiloa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="86"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Txano laua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="87"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Txano karratua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="88"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Txano biribila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="92"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Punta-elkartzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="93"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Alaka-elkartzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="94"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Angelu-elkartzea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="100"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Lerro-zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="105"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="118"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Marra jarraitua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Marratxoduna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Puntukatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Marratxoak eta puntuak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Marra puntua puntua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="284"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="284"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">&quot;%1&quot; ez da bakarra.&lt;/br&gt;Aukeratu beste bat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="270"/>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">ptu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation type="unfinished">Progresioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="unfinished">Progresio osoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Utzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Progress</source>
    <translation type="obsolete">Progresioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="obsolete">Progresio osoa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="112"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="unfinished">Despl. &amp;horizontala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="165"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="unfinished">Despl. &amp;bertikala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="13"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished">Kopia bat baino gehiago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="32"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="50"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="unfinished">Kopia-&amp;kopurua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="91"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="94"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="81"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="84"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="145"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="217"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="245"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="272"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="289"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="309"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="383"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="399"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Utzi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicateBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Kopia bat baino gehiago</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">Kopia-&amp;kopurua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Despl. &amp;horizontala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Despl. &amp;bertikala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Nire &amp;plugin-a</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - nire plugin-a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Plugin-ak funtzionatzen du!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="101"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Dokumentu berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Orrialde-tamaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="219"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Tamaina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136953768"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Pertsonalizatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="228"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientazioa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="231"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Bertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="232"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Horizontala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="238"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Zabalera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="244"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Altuera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="260"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marjinen gidak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="278"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Aukerak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Unitate lehenetsia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="301"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>Testu-marko &amp;automatikoak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Tartea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="303"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Zu&amp;tabeak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="141"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Dokumentuaren orri-tamaina, tamaina estandarra edo pertsonalizatua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="142"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Dokumentuko orrien orientazioa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="143"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumentuko orrien zabalera, editagarria orriaren tamaina pertsonalizatua 
hautatu baduzu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="144"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumentuko orrien altuera, editagarria orriaren tamaina pertsonalizatua 
hautatu baduzu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Neurketaren unitate lehenetsia dokumentua editatzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Sortu testu-markoak automatikoki orrialde berriak gehitzean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="148"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Zutabe-kopurua automatikoki sortutako testu-markoetan sortzeko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Automatikoki sortutako zutabeen arteko distantzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="127"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Ez erakutsi elkarrizketa-koadro hau aurrerantzean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Dokumentuaren orrialdeen hasierako kopurua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="283"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Orrialdeak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="359"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Ireki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>Dokumentu &amp;berria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="113"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Ireki &amp;existitzen den dokumentua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="116"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Ireki azken &amp;dokumentua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="251"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation type="unfinished">Aurreneko orrialdea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="325"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="176"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="60"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Berria &amp;txantiloitik...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Kargatu dokumentuak aurrez definitutako diseinuarekin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="81"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Hasi dokumentua beste erabiltzaile batek, edo zeuk, sortutako 
txantiloitik (adib. estilo konstanteko dokumentuentzako).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>