Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9729 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Näyttää dialogin &quot;Uusi asiakirja&quot;. Luo uuden asiakirjan, jos käyttäjä hyväksyy
asetukset. Asiakirjaa ei luoda, jos käyttäjä painaa Peruuta-painiketta.
Palauttaa true, jos uusi asiakirja luotiin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Palauttaa täyttövärin nimen kohteelle &quot;name&quot;.
Jos &quot;name&quot; ei ole annettu käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Siirtää kohdetta &quot;name&quot; arvoilla dx ja dy suhteessa nykyiseen sijaintiin. Etäisyydet
ilmaistaan asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä (katso UNIT-vakio). Jos &quot;name&quot; ei
ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta. Jos kohde &quot;name&quot; kuuluu 
ryhmään, koko ryhmää siirretään.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Estää sivun uudelleenpiirron, kun bool=False. Muuten uudelleen piirto on 
käytössä. Tämä asetus jää voimaan vaikka skriptistä poistutaan. Varmista,
että kutsut setRedraw(True) finally: -lauseessa ylimmällä tasolla skriptissäsi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Luo uuden nelikulmion nykyiselle sivulle ja palauttaa luodun kohteen nimen.
Koordinaatit on annettava asikirjassa käytössä olevalla yksiköllä. Katso (UNIT vakiot).
&quot;name&quot;:n tulee olla yksilöllinen tunniste kohteelle, koska tarvitset nimeä myöhemmin
viitatessasi nelikulmioon. Jos &quot;name&quot;:a ei anneta Scribus luo sen.

Saattaa nostaa NameExistsError:n, jos annettu nimi on jo olemassa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Asettaa liukuväritäytön kohteelle &quot;name&quot;. Värin kuvukset ovat samat kuin
setFillColor():lla ja setFillShade():lla. Katso vakiot FILL_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Palauttaa fontin koon pisteinä tekstikehykselle &quot;name&quot;. Jos tekstikehyksessä
on tekstiä valittuna palautetaan valinnan ensimmäisen fontin koko.
Jos &quot;name&quot; ei ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Asettaa tekstin &quot;string&quot; Scribuksen tilariville. Teksti täytyy olla UTF8 koodattu tai
&apos;unicode&apos; teksti (suositeltavaa).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Palauttaa tuplen (C, M, Y, K) värille &quot;name&quot; nykyisestä asiakirjasta. Jos asiakirjaa
ei ole avoinna, palauttaa värin oletusväreistä.

Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos väriä ei löydy.
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Vaihtaa värin &quot;name&quot; vastaamaan väriä c, m, y, k (kaikki määritelty välillä 0, 255).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Poistaa värin &quot;nimi&quot;, joka korvataan värillä &quot;replace&quot;. Oletuksena &quot;replace&quot; on None (läpinäkyvä).

deleteColors toimii asiakirjassa määritellyillä väreillä, asiakirja on avoinna.

Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Jokainen ilmentymä väristä &quot;name&quot; korvataan värillä &quot;replace&quot;.

Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, 
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, 
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer 
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and 
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single 
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, 
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly 
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. 
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start 
at 1. 
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available 
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and 
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that 
can be binary-ORed with button constants: 
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button. 
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button. 
 
Usage examples: 
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;, 
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;, 
          ICON_ERROR) 
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;, 
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, 
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) 
 
Defined button and icon constants: 
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, 
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, 
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Näyttää yleisen &quot;Kysy string&quot;-dialogin ja palauttaa sen arvon. Parametrit: ikkunan
otsikko, ikkunan teksti ja oletusarvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Sulkee aktiivisen asiakirjan, ilman tallennusdialogia.

Saattaa heittää NoDocOpenError, jos suljettavia asiakirjoja ei ole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Palauttaa true, jos yksikin asiakirja on avoinna.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)

Avaa asiakirjan &quot;name&quot;.

Saattaa aiheuttaa ScribusErrorin, jos asiakirjaa ei voida avata.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Tallennusdialogi. Tallennuksen epäonnistumista ei voi tällä hetkellä päätellä mistään.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Tallentaa aktiivisen asiakirjan nimellä &quot;nimi&quot;, joka voi olla täydellinen tai suhteellinen polku.

Saattaa aiheuttaa ScribusError:n, jos tallennus epäonnistuu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Asettaa asiakirjan reunukset Vasen (lr), Oikea (rr), ylä (tr) ja ala (br). Reunukset annetaan
asiakirjan käyttämissä yksiköissä. Katso UNIT_&lt;type&gt; vakiot.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(type)

Vaihtaa asiakirjan mittayksikköä. Mahdolliset yksiköt on määritelty vakiona UNIT_&lt;type&gt;.

Saattaa aiheuttaa ValueError:n, jos käytetään virheellistä yksikköä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Palauttaa asiakirjan mittayksikön. Arvo on yksi UNIT_* vakioista.
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Lataa kappaletyylit Scribus-asiakirjasta &quot;filename&quot; aktiiviseen asiakirjaan.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft) 
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to 
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want 
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for 
a right page use FIRSTPAGERIGHT.

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin. Ilman &quot;name&quot;:a palauttaa
valittuna olevan kohteen kehyksen värin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan leveyden. Jos &quot;name&quot;:a
ei anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin sävyn. Jos &quot;name&quot;:a ei
anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given 
the currently selected item is used. The join types are: 
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the 
currently selected item is used. The cap types are: 
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the 
currently selected item is used. Line style constants are: 
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame 
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not 
given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is 
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt; 
for reference.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees, 
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item 
is used.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in 
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot; 
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot; 
belongs to a group, the whole group is moved.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is 
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by 
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter 
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not 
given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot; 
is not given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number 
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the 
second selected Object and so on.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names 
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected 
items are used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge 
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group 
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than 
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is 
not given the currently selected item is used. 
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1 
means 100 %. 
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true 
if locked.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the 
currently selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with: 
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

 
Returns a list with the names of all defined layers. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;. 
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found. 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found. 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false 
the layer is invisible. 
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found. 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t 
exists or if it&apos;s the only layer in the document. 
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found. 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;. 
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name. 
The coordinates are given in the current measurement units of the document 
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object 
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; 
is not given Scribus will create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The 
coordinates are given in the current measurement units of the document. 
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this 
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will 
create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name. 
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see 
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because 
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not 
given Scribus will create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns 
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the 
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the 
object because you need this name for further access to that object. If 
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are 
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. 
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see 
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because 
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given 
Scribus will create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if 
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are 
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. 
At least three points are required. There is no need to repeat the first point 
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the 
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement 
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique 
identifier for the object because you need this name for further access to that 
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if 
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier 
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order: 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] 
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx 
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in 
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; 
should be a unique identifier for the object because you need this name for 
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one 
for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if 
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and 
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current 
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a 
unique identifier for the object because you need this name for further access 
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you. 
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used. 
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])

 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently 
selected item is deleted. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document. 
The optional parameter is the object name. When no object name is given, 
returns True if there is something selected. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name 
given, it&apos;s applied on the selected object. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()
 
Redraws all pages. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;. 
 
May raise ScribusError if the save failed. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. 
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first 
page number is. 
 
May raise IndexError if the page number is out of range 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that 
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it 
just sets the page that script commands will operates on. 
 
May raise IndexError if the page number is out of range. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the 
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions 
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants. 
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost 
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()
 
See getHGuides. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

 
See setHGuides. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units. 
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins() 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: 
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)] 
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at 
the page... 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot; 
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the 
currently selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot; 
is not given the currently selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the 
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not 
given the currently selected item is used. 
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. 
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item 
is used. 
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are 
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are 
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot; 
is not given the currently selected item is used. There are predefined 
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. 
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected 
Item is used. 
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed 
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May raise ValueError if the corner radius is negative. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame 
has some text selected the value assigned to the first character 
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently 
selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text 
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just 
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently 
selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are 
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected 
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is 
used. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in 
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If 
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not 
given the currently selected item is used. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;. 
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ 
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is 
used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text 
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the 
currently selected item is used. 
 
May throw ValueError if the font cannot be found. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated 
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is 
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the 
currently selected item is used. 
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds. e(size, [&quot;name&quot;]).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. 
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected 
item is used. 
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If 
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should 
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). 
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])

 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected, 
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently 
selected item is used. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there 
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not 
given the currently selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently 
selected item is used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If 
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must 
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color 
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is 
used. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the 
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame 
and must not link to or be linked from any other frames already. 
 
May throw ScribusException if linking rules are violated. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the 
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be 
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos; 
 
May throw ScribusException if linking rules are violated. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])

Muuta tekstikehys &quot;name&quot; ääriviivoiksi. Jos nimeä ei anneta, käytetään
valittuna olevaa kohdetta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Tyhjentää etenemispalkin (progress bar). Katso progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Asettaa etenemispalkin suurimman mahdollisen arvon. Katso progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Aseta etenemispalkki nr:n osoittamaan tilaan.
The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[Ei tuettu!] Tämä saattaa rikkoa asoita. Eli älä käytä ainakaan vielä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Ota käyttöön/Poista käytöstä tallennuskuvake työkalurivillä ja Tiedosto-valikossa.
On hyvä kutsua tätä funktiota, kun olet muokannut asiakirjaa. Scribus ei huomaa 
automaattisesti skriptin tekemiä muutoksia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;) 
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;. 
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;. 
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean. 
 
May raise WrongFrameTypeError. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool 
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size. 
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise 
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument 
specifies the image format to generate, and supports any format allowed 
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. 
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found. 
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool 
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means 
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing 
the layer &quot;layer&quot; is disabled. 
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found. 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;]) 
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool 
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark. 
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. 
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins() 
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current 
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize(). </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopio #%1/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Työhön osallistuneita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>T&amp;ietoja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Tekijät</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Käännökset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Verkossa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="427"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="146"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Kehitysryhmä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Virallinen dokumentaatio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="197"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Muu dokumentaatio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Kotisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Materiaali verkossa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="399"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Bugit ja parannusehdotukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Postituslista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="219"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Käännökset ja kääntäjät:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="346"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Aikaisempia kääntäjiä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="48"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Tietoja Scribuksesta %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="75"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="83"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Käytetään Ghostscriptin versiota %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscriptiä ei löytynyt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus versio %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Käännöstunnus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua -versio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; -versio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Tango-projektin kuvakkeet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Päivitykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation>Tarkasta &amp;päivitykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="440"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="202"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="437"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="438"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="439"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished">Scribus versio</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Tiedostonimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Versio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Käytössä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Julkaisupäivämäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Kuvaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Tekijät:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Lisenssi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: Tietoja liitännäisistä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: Tietoja liitännäisistä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Avaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1180"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Palauta tallennettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>&amp;Kerää asiakirja...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hae teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Jatka &amp;tekstiä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Hae kuva...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1185"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Tallenna &amp;teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1187"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Tallenna P&amp;DF:nä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>A&amp;siakirjan asettelu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>T&amp;ulosta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1192"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Lopeta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Kumoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Tee uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1196"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Objektikohtainen toimintohistoria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1197"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1204"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>V&amp;alitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Poista valinnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Et&amp;si/Korvaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Muokkaa kuvaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Värit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Ka&amp;ppaletyylit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Viivatyy&amp;lit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Mallisivut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Asetukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>M&amp;uu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1222"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Keskitetty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1224"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Molemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Pakotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normaali</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Alleviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Alleviivaa &amp;sanat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Yliviivaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1239"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Versaalit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapiteelit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Yläindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1242"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>&amp;Alaindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Varjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Kuvaefektit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Sarkaimet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Useita kopioita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Ryhmitä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Pur&amp;a ryhmitys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>On &amp;lukittu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Koko on l&amp;ukittu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Vie &amp;alimmaiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Tuo &amp;päällimmäiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Vie a&amp;laspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Tuo ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>&amp;Vie leikekirjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Muuttujat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Kuva &amp;näkyvissä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Päivitä kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Sovita kehys kuvaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Kuvan ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Alhainen tarkkuus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normaali tarkkuus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Täysi tarkkuus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>&amp;On PDF-kirjanmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>On PDF-&amp;merkintä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Merkinnän &amp;ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Kentän ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa kuviota...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>K&amp;iinnitä teksti polkuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Poi&amp;sta teksti polulta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Y&amp;hdistä monikulmiot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Erota monikulmiot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Kuvakehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Merkki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Esimerkkiteksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Lisää...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Tuo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Poista...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopioi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Siirrä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Käytä mallisivua...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>&amp;Apuviivojen hallinta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sovita ikkunaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esikatselukuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Näytä &amp;reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Näytä &amp;kehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Näytä &amp;kuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Näytä ruu&amp;dukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Näytä &amp;apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Näytä p&amp;eruslinja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Näytä &amp;tekstin kulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Näytä tulostumattomat merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Kiinnitä r&amp;uudukkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Kiinnitä a&amp;puviivoihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Tasot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Järjestä sivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Mittaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>T&amp;oimintohistoria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Tarkastustyökalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Jaa ja tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>Työ&amp;kalut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>&amp;PDF-työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Valitse kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;aulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>&amp;Vapaa viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Kierrä kohdetta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Lähennä tai loitonna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Lähennä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Loitonna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Muokkaa kehyksen sisältöä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Muokkaa tekstiä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Linkitä tekstikehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Pura tekstikehysten linkitys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Värivalitsin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopioi kohteen ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Muokkaa tekstiä editorilla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Lisää tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation>Lisää kuvakehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Lisää taulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation>Lisää kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation>Lisää monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation>Lisää viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation>Lisää Bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Lisää vapaa viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Kuvien hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Tavuta teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Luo sisällysluettelo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Tietoja Scribuksesta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Tietoja &amp;Qt:sta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Työkaluvihjeet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>&amp;Ohje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Tavuviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Sitova viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Sitova &amp;välilyönti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Sivu&amp;numero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Rivinvaihto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Kehyksen vaihto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Palstan vaihto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Rekisteröity tavaramerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Tavaramerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Luetelmapallo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pitkä viiva (em)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Lyhyt viiva (en)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Numeroviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Ajatusviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Ascii-heittomerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Ascii-lainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Ylösalainen puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Ylösalainen kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Käännetty puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Käännetty kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Vasen kulmapuolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Oikea kulmapuolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Vasen kulmalainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Oikea kulmalainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Rivinalinen puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Rivinalinen kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK vasen puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK oikea puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK vasen kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK oikea kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Näytä/piilota ikkunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Näytä/piilota apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Poista tavutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>&amp;Esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScriptit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Lisätietoja...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Lisää mallisivuksi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Sivun asetukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Viivaimet suhteessa sivuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Lomittain</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Vierekkäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation>&amp;Tietoja liitännäisistä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Rakenne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation>Lisää älykäs tavuviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation>Lisää katkeamaton viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation>Lisää katkeamaton väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Lisää sivunumero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Tulostetaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Peilaa vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Peilaa pystysuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Näytä viivaimet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Solidus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Rivinkeskinen piste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Puolikas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Ohuke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>1/3 Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>1/4 Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Hieno väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>&amp;Tyylit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Rakenne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Ääriviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Liitä (&amp;absoluuttinen)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1203"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>T&amp;yhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Näytä tekstikehyksen palstat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Tallenna &amp;EPS-tiedostoksi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Kuvioinnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Vie kuvioinniksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Kehys...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Esikatselutila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished">Näytä tasojen merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Lisää PDF-painike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Lisää PDF-tekstikenttä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Lisää PDF-valintaruutu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Lisää PDF-alasvetovalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Lisää PDF-listavalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished">Lisää Tekstihuomautus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished">Sovita leveyteen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished">Ascii-heittomerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished">Ascii-lainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished">Ylösalainen puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished">Puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished">Ylösalainen kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished">Kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished">Käännetty puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished">Käännetty kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished">Vasen kulmapuolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished">Oikea kulmapuolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished">Vasen kulmalainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished">Oikea kulmalainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished">Rivinalinen puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished">Rivinalinen kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished">CJK vasen puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished">CJK oikea puolilainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished">CJK vasen kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished">CJK oikea kokolainausmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200 % {400%?}</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Valittu apuviiva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Suhteessa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Jaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Etäisyys:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Jaa ja tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valittu apuviiva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Suhteessa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Jaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Etäisyys:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="81"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Jaa ja tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Suhteessa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="87"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Ensin valittuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="88"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Viimeiseksi valittuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="89"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Sivuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Reunukseen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Valintaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Tasaa kohteitten oikeat reunat valintaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Tasaa kohteitten vasemmat reunat valintaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Tasaa alareunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Tasaa oikeat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Tasaa kohteitten yläreunat valinnan alapuolelle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Keskitä pystysuoralle akselille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Tasaa vasemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Keskitä vaakasuoralle akselille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Tasaa kohteitten alareunat valinnan yläpuolelle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Tasaa yläreunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Jaa kohteitten vaakasuorat välit tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Jaa kohteitten vaakasuorat välit arvon mukaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Jaa oikeat sivut tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Jaa alareunat tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Jaa keskikohdat tasaiset vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Tee pystysuunnan välit yhtä suuriksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Jaa kohteitten pystysuunnan välit arvon mukaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Jaa vasemmat reunat tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Jaa keskikohdat tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="138"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Jaa yläreunat tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Etäisyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Jaa kohteet määritellyn etäisyyden perusteella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Apuviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Valittu apuviiva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Ei valittuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="431"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="439"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Tee kohteiden ja sivun reunojen vaaksuorat välit yhtä leveiksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Tee kohteiden ja sivun ylä- ja alareunusten välit yhtä leveiksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Tee kohteiden ja sivun reunusten välit yhtä leveiksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Tee kohteiden ja sivun ylä- ja alareunan välit yhtä leveiksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="82"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="83"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Jaa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="101"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Tasaa teksti vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="102"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Tasaa teksti oikealle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="103"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Keskitä teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="104"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Tasaa tekstin molemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="105"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Pakota tekstin molemmat reunat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1111"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="651"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>sum</source>
    <translation>summa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="609"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Päivämäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Paina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Tähti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="273"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Ohut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Aika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Leveä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="777"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Sijoita valuuttamerkki eteen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Lähetä lomake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="448"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Yläraja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Rasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Risti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Kohdistettaessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Siirry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="293"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Kuvakkeet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Upotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="119"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="625"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="223"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Muu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Paljas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Kiinteä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="532"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Listavalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="768"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Käytä valuuttamerkkiä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="745"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Numeron muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="484"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Valintatyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="615"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Tiedostoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ei tulosteta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="663"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Lähetä URL:iin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1092"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Laske</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="346"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Ylivienti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="973"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Arvoa ei tarkasteta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1050"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="824"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Muotoilu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Alasvetovalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="997"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Oma tarkastusskripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="693"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Toiminta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="174"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Reuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1115"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="847"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Päivämäärän muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Painike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Ympyrä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="180"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="59"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Kentän ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Katkoviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Oma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="873"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Ajan muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="569"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Tapahtuma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1044"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Arvo on</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="957"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Muotoilu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Piilotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1072"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Oma laskuskripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1168"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Anna kenttien nimet pilkuin eroteltuina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="895"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Omat skriptit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Käännä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="252"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Ei näytetä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="310"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaali</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Numero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="356"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Nelikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="208"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Tyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="639"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="724"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Kenttä on muotoiltu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="647"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="196"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>On Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Lähetä data HTML:na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Tekstikenttä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="520"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="365"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Hiiri ylös</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="109"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1067"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Valitse...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Hiiri saapuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="299"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Käytä kuvakkeita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="229"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Vain luku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="328"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Painettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>product</source>
    <translation>tulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="282"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Teksti yliviennille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1018"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Tarkastus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="622"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="804"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Prosenttimuoto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="459"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>kirjainmerkkiä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="441"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Salasana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="247"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Näkyvyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>average</source>
    <translation>keskiarvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Tuo data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Hiiri poistuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Hiiri alas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="584"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Prosentti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="813"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Desimaalit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1057"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>seuraavista kentistä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="684"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Tuo data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="986"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>ja pienempi tai yhtä suuri kuin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="933"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Näppäimenlyönti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="437"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Monirivinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Alleviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Timantti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="513"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Muokattava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="261"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Ulkonäkö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Valintaruutu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1035"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Arvoa ei lasketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1088"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Muokkaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Palauta lomake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="235"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Pakollinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="469"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Älä oikolue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Rajattu äärivoin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Näkyvissä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="982"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Arvon täytyy olla suurempi tai yhtä suuri kuin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="907"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Muotoilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="413"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Korosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="501"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Oletusarvona valittu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1446"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Esimerkki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="465"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Älä vieritä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="279"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Teksti painikkeen ollessa painettuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Tarvitset ainakin normaalin kuvakkeen käyttääksesi painikkeiden kuvakkeita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2069"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Valinta muuttui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="150"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>PDF 1.3:n kanssa käytettävä fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1167"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Merkintä jätetään huomioimatta PDF 1.3 -tiedostomuotoa käytettäessä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2078"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kuvat (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="132"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Työkaluvihje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="241"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished">Älä vie arvoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1335"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="149"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="99"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="77"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Ulkoinen web-linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="46"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Kommenttien asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Ulkoinen linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="110"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="121"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="144"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="151"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Käytä mallisivua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Mallisivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>&amp;Nykyiselle sivulle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>&amp;Parillisille sivuille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>P&amp;arittomille sivuille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Kaikille sivuille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>&amp;Sivuille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>to</source>
    <translation>mihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Käytä valittua mallisivua parillisilla, parittomilla tai kaikkilla sivuilla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="51"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Mahdollinen tavutus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="../arrowchooser.cpp" line="33"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Ei mitään</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation>&amp;Viivakoodi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="37"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation>Scribus-liitäntä Pure Postscript Barcode -ohjelmaan</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="285"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Virhe avattaessa tiedostoa: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="316"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Viivakoodi ei ole täydellinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="39"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 tai 13 numeroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 numeroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 tai 12 numeroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 tai 8 numeroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 numeroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 numeroa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="56"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Kirjainmerkkejä, numeroita ja symboleja: -, *, $, /, +, %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="65"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Valinnainen määrä ASCII- ja funktio-merkkejä, aloitus oikealla aloitusmerkillä alkuperäiselle merkkiryhmälle. UCC/EAN-128:lla täytyy olla FNC 1 -merkki heti aloitusmerkin jälkeen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="68"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Numeroita ja symboleja: -, $, :, /, +, A, B, C, D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="76"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Numeroita. ITF-14 käsittää 14 merkkiä eikä sisällä tarkastusmerkkiä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="91"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Numeroita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="87"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Numeroita ja versaalikirjaimia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="96"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Hex-merkkejä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="52"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation>Viivakoodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Viivakoodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="311"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Valitse viivakoodityyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="284"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Koodin numeerinen esitys. Lisää tietoa ohjeessa alapuolella.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Tyhjennä viivakoodiesimerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="247"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>&amp;Sisällytä teksti viivakoodiin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="250"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Valittuna viivakoodiin sisällytetään myös numerot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Varmista tyhjä tila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Piirrä nuolet varmistaaksesi tilan koodin vieressä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="30"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Tausta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Koodiviivojen taustan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Viivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Viivakoodin viivojen väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Tekstin ja numeroiden väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="154"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Ohje ja vihjeet näytetään tässä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="164"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Viivakoodin esikatselu (72 dpi)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="291"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Koodi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>&amp;Näytä tarkastussumma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Luo ja lisää tarkastussumma viivakoodiin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>&amp;Lisää tarkastussumman numero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Sisällytä tarkastussumman numero viivakoodin tekstiin</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="828"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1244"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1341"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Uusi leike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="826"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Nimeä uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1047"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo olemassa. 
Valitse toinen nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="712"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Valitse leikekirjahakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="770"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="747"/>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation>Leikekirja (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="750"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Valitse leikekirjatiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="580"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Oletus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="582"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="833"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="834"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1342"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Luo uusi leikekirjan sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1343"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Lataa leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1344"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Tallenna valittu leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1345"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Tuo Scribus &lt;= 1.3.2 -leikekirjatiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1346"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Sulje valittu leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1040"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Siirrä kirjanmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Lisää kirjanmerkki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../bookpalette.cpp" line="39"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="91"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Kuvake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Ei koskaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="125"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Palauta alkuperäiseen muotoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen päällä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="64"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Miten skaalataan:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="39"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Asettelu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Ainoastaan teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen alapuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Aina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="51"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaalaa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Ainoastaan kuvake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kun kuvake on liian pieni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen vasemmalla puolella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen oikealla puolella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kun kuvake on liian suuri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="68"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Ei tasasuhtainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Tasasuhtainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="30"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen yläpuolella</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Järjestelmän profiilit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="80"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Sovitustavat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturaation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="132"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Itse tekemäsi tai näyttösi valmistajan toimittama väriprofiili. 
Profiilin tulee olla näytöllesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="133"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Tulostimesi valmistajan toimittama väriprofiili tulostimellesi. 
Profiilin tulee olla tulostimellesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Tumman pään tasaus on keino parantaa kuvien kontrastia. 
On suositeltavaa että valitsen tämän, jos asiakirjasi sisältää kuvia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="136"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Mahdollistaa tulosteen värien jäljittelyn näytöllä 
perustuen käytettävään väriprofiiliin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="138"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Toiminto näyttää värit, jotka saattavat tulostua väärin. 
Toiminnon käyttö vaatii tarkat profiilit ja se tulee huomioida ainoastaan varoituksena.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="28"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>Käytä &amp;värien hallintaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Näyttö:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Tu&amp;lostin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="102"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>&amp;Jäljittele tulostinta näytöllä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="119"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>&amp;Merkkaa asteikon ulkopuoliset värit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="123"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Käytä &amp;Tumman pään tasausta (BPC)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation>&amp;RGB-kuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation>&amp;CMYK-kuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Oletusväriprofiili tuoduille CMYK-kuville</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="129"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Oletusväriprofiili tuoduille RGB-kuville</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>Tasaiset &amp;RGB-värit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>Tasaiset &amp;CMYK-värit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Pictures:</source>
    <translation>Kuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="96"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Tasa&amp;iset värit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished">Muunna kaikki värit tulostimen väriavaruuteen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Oletusprofiili sivun tasaisille RGB-väreille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="131"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Oletusprofiili sivun tasaisille CMYK-väreille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Oletuksena käytetty sovitustapa tasaisille väreille. Relative Colorimetric tai Perceptual tulisi valita, ellet tiedä haluavasi jotain toista.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Oletuksena käytetty sovitustapa kuville. Relative Colorimetric tai Perceptual tulisi valita, ellet tiedä haluavasi jotain muuta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="137"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="863"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="817"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="862"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="818"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="861"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="819"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="137"/>
    <source>New</source>
    <translation>Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="154"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Vanha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1009"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="876"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Web-yhteensopiva RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="88"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Muokkaa värejä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="439"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Staattiset väripalkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="436"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynaamiset väripalkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="816"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="192"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV-värikartta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="97"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="107"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Värimalli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="121"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>On lisäväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="126"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation>On kohdistusväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1079"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on varattu läpinäkyvyydelle. 
Sitä ei voi käyttää.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="391"/>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation>Valitsemalla tämä tulostetaan väri kaikille painolevyille. Kohdistusvärejä käytetään tuottamaan mm. laikkaus- ja kohdistusmerkit. Kohdistusvärejä ei yleensä käytetä lopulliseen julkaisuun kuuluvissa osissa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="392"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Valitsemalla tämä väristä tehdään lisäväri (spot color), jolloin painoprosessiin lisätään uusi laatta tai erottelu kutakin lisäväriä varten. Lisävärejä käytetään useimmiten, kun esimerkiksi logon väri halutaan saada juuri oikeaksi eikä sitä voida esittää CMYK-musteilla. Metalli- ja hohtovärit ovat esimerkiksi tällaisia värejä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1088"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Valitsemasi nimi värille on jo käytössä. 
Valitse toinen nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="897"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="13"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="49"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="89"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="99"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="109"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Värit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Parent</source>
    <translation type="obsolete">Vanhempi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normaali näkö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Punasokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Vihersokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Sinisokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Täysi värisokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="318"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished">Lisätään värejä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Virhe: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Väri %1 on jo olemassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Väri %1 lisättiin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="333"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Avataan värien hallinta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="336"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished">Värien lisäys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished">Haluttua väriä ei löydy. Olet luultavasti valinnut mustan, harmaan tai valkoisen. Tätä väriä ei voida prosessoida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished">Väripyörä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Kulma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Erotus valitun arvon ja laskettujen välillä. Lisää tietoa löytyy dokumentaatiosta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Valitse jokin tyyli luoda väriteema. Lisää tietoa löytyy dokumentaatiosta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Lisää luodut värit asiakirjan väreihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Korvaa luodut värit asiakirjan väreissä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Korvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Älä tee muutoksia väreihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished">Esikatselu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished">Mallinna yleisiä näön rajoituksia. Valitse rajoituksen tyyppi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished">Näkörajoitteisuuden tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Asiakirja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Väripyörä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="obsolete">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="obsolete">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Valitse jokin tyyli luoda väriteema. Lisää tietoa löytyy dokumentaatiosta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Kulma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Erotus valitun arvon ja laskettujen välillä. Lisää tietoa löytyy dokumentaatiosta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="obsolete">Esikatselu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Näkörajoitteisuuden tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Mallinna yleisiä näön rajoituksia. Valitse rajoituksen tyyppi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Lisää luodut värit asiakirjan väreihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Korvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Korvaa luodut värit asiakirjan väreissä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Älä tee muutoksia väreihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Valitse merkki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="56"/>
    <source>Font:</source>
    <translation>Fontti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="64"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Merkkiluokka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="90"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="137"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Lisää merkit kursorin kohdalle tekstiin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="138"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Poista valinta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="330"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Kaikki merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="335"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Latinalainen perusosa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="341"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1-täydennys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="347"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Latin laajennusosa A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="353"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Latin laajennusosa B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="359"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Yleiset välimerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="365"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Ylä- ja alaindeksit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="371"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Valuuttamerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="377"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Kirjainsymbolit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="383"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Lukuilmaisuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="389"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Nuolet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="395"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matemaattiset operaattorit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="401"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Viivapiirrosmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="407"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Lohko-osat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="413"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometriset muodot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="419"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Sekalaiset symbolit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="425"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbats</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="431"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Pienikokoisia muunnelmia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="437"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatuurit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="443"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Erikoismerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="449"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Kreikkalaiset merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="455"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Kreikkalaiset merkit (laajennus)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="461"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Kyrilliset merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="467"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Kyrilliset merkit (laajennus)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="473"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabialaiset merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="479"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabialaiset merkit laajennus A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="485"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabialaiset merkit laajennus B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="491"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Heprealaiset merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anna koodi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Sulje ja palaa muokkaamaan tekstiä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Kirjoita nelinumeroinen unicode-arvo tähän</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="139"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished">Esikatselun näet painamalla hiiren oikeaa painiketta. &quot;Lisää&quot; valitsee merkin valinta-alueelle. &quot;Poista&quot; poistaa viimeiseksi lisätyn.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="47"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="98"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="105"/>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="648"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="713"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Virhe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="675"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="694"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="714"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="722"/>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="723"/>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="37"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../spalette.cpp" line="117"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Ei tyyliä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Poista</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../chartableview.cpp" line="23"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Poista</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Puuttuvat merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Teksti ylivuotaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="828"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Kohde ei ole sivulla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="829"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Puuttuva kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Kohteessa on käytetty läpinäkyvyyttä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="833"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Kohde on PDF-merkintä tai -kenttä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Kohde on sijoitettu PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="248"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="252"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Ongelmia ei löytynyt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="628"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="796"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Vapaat kohteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="802"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Ongelmia löytyi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="816"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Tarkastustyökalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="818"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Kohteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="819"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Ongelmat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="822"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Valittu profiili:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="823"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>Ohita virheet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="253"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="274"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Läpinäkyvyyttä on käytetty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="277"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Sekoitustiloja on käytetty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="284"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Taso &quot;1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Tarkasta uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Kuvan resoluutio on alle %1 DPI, tällä hetkellä %2x%3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Kuvan resoluutio on yli %1 DPI, tällä hetkellä %2x%3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Kuva on GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="95"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Valitse tyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="100"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Käytettävissä olevat tyylit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Kerätään...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Ei pysty keräämään kaikkia tiedostoja:\n
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="87"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Ei voi kerätä tiedostoa:\n
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="49"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>T&amp;uo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="83"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="86"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Poista &amp;käyttämättömät</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="98"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Värisarjat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="104"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Nykyinen värisarja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>Tallenna &amp;värisarja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Valitse ladattava värisarja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Tallenna nykyinen värisarja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Poista käyttämättömät värit asiakirjan värisarjasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="174"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Tuo värejä nykyiseen kokoelmaan asiakirjasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="175"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Luo uusi väri nykyiseen värisarjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="176"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Muokkaa valittua väriä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="177"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Kopioi valittu väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="178"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Poista valittu väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="179"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Tee valitusta värisarjasta oletussarja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Valitse nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="559"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopio-%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="570"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Uusi väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="180"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Muut tuetut tiedostot (*.eps *.ps *.ai);;Kaikki Files (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjat (*.sla *.scd);;Muut tuetut tiedostot (*.eps *.ps *.ai);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="unfinished">Tuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="135"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monokromaattinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="136"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analoginen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="220"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementaarinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="138"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Jaettu komplimentaarinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradic (tuplakomplementaarinen)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="40"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Perusväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="202"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monokromaattinen vaalea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="205"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monokromaattinen tumma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="212"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>1. analoginen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="213"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>2. analoginen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="227"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>1. jaettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="228"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>2. jaettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="229"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>3. jaettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="230"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>4. jaettu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="237"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>1. Triadinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="238"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>2. Triadinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="245"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>1. Tetradic (perus vastakohta)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="246"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>2. Tetradic (kulma)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="247"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>3. Tetradic (kulma vastakohta)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Väripyörä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="63"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Väriasetusavustaja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Värivalitsin väriteorialla</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="186"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="196"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="202"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="210"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Oma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Yksittäinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Aukeama</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Kolme sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Neljä sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Vasen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Keskimmäinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Keskimmäinen vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Keskimmäinen oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Oikea sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="193"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaali</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal Left</source>
    <translation type="obsolete">Normaali vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <translation type="obsolete">Normaali keski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal Right</source>
    <translation type="obsolete">Normaali oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Maanantai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Tiistai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Keskiviikko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Torstai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Perjantai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Lauantai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Sunnuntai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>January</source>
    <translation>Tammikuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>February</source>
    <translation>Helmikuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
    <source>March</source>
    <translation>Maaliskuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>April</source>
    <translation>Huhtikuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>May</source>
    <translation>Toukokuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
    <source>June</source>
    <translation>Kesäkuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>July</source>
    <translation>Heinäkuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>August</source>
    <translation>Elokuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>September</source>
    <translation>Syyskuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>October</source>
    <translation>Lokakuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>November</source>
    <translation>Marraskuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>December</source>
    <translation>Joulukuu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="204"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="205"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Yes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="226"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Vasen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation type="unfinished">Keskimmäinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Keskimmäinen vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Keskimmäinen oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="230"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Oikea sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="233"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normaali vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="237"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normaali keski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="239"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normaali oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation type="unfinished">Normaali näkö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Punasokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Vihersokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Sinisokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation type="unfinished">Täysi värisokeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation type="unfinished">Oma: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="unfinished">Yhtenäinen viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="unfinished">Katkoviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="unfinished">Pisteviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Viiva-piste-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Viiva-piste-piste-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished">Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Harmaasävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Kaksiväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Tuntematon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="817"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="848"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Säteittäinen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vaakasuora väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="856"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="834"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läpinäkyvyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Pystyväriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="847"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Viisto väriliuku 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="846"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Viisto väriliuku 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Sävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="873"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Muokkaa viivan väriä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="874"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Muokkaa täyttöväriä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="875"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="876"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Normaali täyttö tai väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="877"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Aseta valitun värin läpinäkyvyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="849"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Vapaa lineaarinen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="835"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="836"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="812"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="837"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="838"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="850"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Vapaa säteittäinen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Siirrä vektoria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="878"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Siirrä liukuvärin alkuvektoria hiiren vasen painike painettuna ja loppuvektoria oikea painike painettuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="853"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Läpinäkyvyyden asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="820"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="unfinished">Siirtymät</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="821"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="823"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="825"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Koon muutos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="826"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>Koon muutos X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="828"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Koon muutos Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="830"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Kierto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="831"/>
    <source>Angle</source>
    <translation>Kulma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="851"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Kuviointi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="854"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Sekoitustila:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="857"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tummenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="858"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Vaalenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="859"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Kerroin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="860"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Rasterointi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="861"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Sulautus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="862"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Kova valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="863"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Pehmeä valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="864"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Erotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="865"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Poisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="866"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Valotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="867"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Varjostus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="868"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="869"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturaatio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="870"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="871"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Kirkkaus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished">Luo sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="33"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished">Asiakirjan sivujen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="43"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished">Sivuväli asiakirjassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="91"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished">Perusasetukset välille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="103"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished">Sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="115"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="118"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="141"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished">Siirrä &amp;alas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="144"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="151"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished">Siirrä &amp;ylös</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="154"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="173"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished">Lisää sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="185"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished">Peräkkäisiä sivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="195"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished">Parilliset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="202"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished">Mistä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="234"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">Minne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="268"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lisää joukkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="271"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="296"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished">Parittomat sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="306"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished">Pilkuin eroteltu lista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="317"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished">Muut asettelut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="361"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished">Sivujärjestys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="371"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished">Esimerkkijärjestys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="400"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished">Sivuryhmän koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="438"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="441"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="448"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="451"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="obsolete">Luo sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjan sivujen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="obsolete">Sivuväli asiakirjassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="obsolete">Perusasetukset välille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Lisää sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="obsolete">Peräkkäisiä sivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Mistä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Minne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="obsolete">Pilkuin eroteltu lista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Parilliset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Parittomat sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lisää joukkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="obsolete">Siirrä &amp;ylös</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="obsolete">Siirrä &amp;alas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">Poi&amp;sta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="obsolete">Muut asettelut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="obsolete">Sivuryhmän koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="obsolete">Esimerkkijärjestys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="obsolete">Sivujärjestys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV-tuojan ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Kentän erotin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(SARKAIN)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Arvon erotin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Ensimmäinen rivi on otsikko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Vain parilliset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Arvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Sivu arkille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Peili</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Asetus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Suunta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Tulostimen asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Vain parittomat sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Sivukokonaisuus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Sivua arkille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Tulosta useita sivuja arkille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tämä paneeli näyttää CUPS-asetukset tulostettaessa. Näytettävät ominaisuudet riippuvat tulostimesi ajurista. CUPS-tuen voi varmistaa menemällä kohtaan Ohje&gt;Tietoja Scribuksesta ja tarkastamalla kirjastotuki merkeistä C-C-T; C=CUPS, C=LittleCMS ja T=TIFF. Puuttuva tuki on merkitty * -merkillä.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="433"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="502"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Tiedostoon ei voi kirjoittaa:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="522"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="523"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="524"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="525"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="526"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="366"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Siirry asiakirjahakemistoosi. 
Voit määrittää sen asetuksissa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="352"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Koodaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Pakkaa tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="311"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Sisällytä fontit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="313"/>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation>&amp;Sisällytä ICC-profiilit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="283"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Käyttäjän peruuttama</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="30"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Poista väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="38"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Poista väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Korvaa värillä:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="33"/>
    <source>to:</source>
    <translation>minne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="18"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Poista sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="27"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Mistä poistetaan:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Poista tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="42"/>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Poista tyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="46"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Millä korvataan:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="49"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Ei tyyliä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Tuonti epäonnistui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Word-asiakirjan tuonti epäonnnistui \n
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="31"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Asiakirjan tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>O&amp;tsikko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Tekijä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>A&amp;vainsanat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="59"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Kuvau&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="71"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Julkaisija:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Av&amp;ustajat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="84"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Päivämäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="90"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Muoto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="102"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>&amp;Tunniste:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>L&amp;ähde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="120"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Suhde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="126"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Kattavuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>O&amp;ikeudet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>&amp;Lisätiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on vastuussa asiakirjan jakelusta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on avustanut asiakirjan sisällön luonnissa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Päivämäärä, joka on yhteydessä asiakirjan elinkaareen. VVVV-KK-PP ISO 9601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Asiakirjan lajityyppi tai luonne. Esimerkiksi: kategoriat, käyttötarkoitukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="154"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Yksiselitteinen tunniste asiakirjaan kuten ISBN tai URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="157"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Viittaus yhteenkuuluvaan asiakirjaan mahdollisesti käyttäen yksiselitteistä tunnistetta kuten ISBN tai URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="158"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Asiakirjan sisällön laajuus sisältäen mahdollisesti paikan, ajan ja lainsäädölliset asiat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Tietoa oikeuksista jotka liittyvät asiakirjaan, esimerkiksi tekijänoikeus, patentti tai tavaramerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="155"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Viittaus asiakirjaan josta nykyinen asiakirja on johdettu, esim. SBN tai URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>&amp;Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on vastuussa asiakirjan sisällöstä. Tämä kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan sekä PDF-metadataksi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Asiakirjan nimi. Tämä kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan sekä PDF-metadataksi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="147"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Selostus asiakirjan sisällöstä. Tämä kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan sekä PDF-metadataksi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Aihe, jota asiakirjan sisältö käsittelee. Tämä kenttä on avainsanoja varten, jotka haluat upottaa PDF-tiedostoon avustamaan arkistointia ja etsimistä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Asiakirjan fyysinen tai digitaalinen olemus. Koko ja tyyppi on hyvä mainita. RFC2045, RFC2046 MIME-tyypeille saattaa olla hyödyllinen tässä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="156"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Asiakirjan sisällön kieli. Yleensä käytetään standardissa ISO-639 määriteltyjä kieliä laajennettuna standardissa ISO-3166 määritellyllä maakoodilla esim. fi-FI, en-GB.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="61"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Lisää sivunumeroinnin osa asiakirjaan. Uusi osa lisätään tällä hetkellä valittuna olevan osan jälkeen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="62"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Poista tällä hetkellä valittuna oleva osa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Sivunumero sallitun alueen ulkopuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Antamasi sivunumero on asiakirjan sallittujen arvojen ulkopuolella (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="68"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>b&gt;Nimi:&lt;/b&gt; Nimi alueelle&lt;br/&gt; 
&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Näytä sivunumero alueella, jos yksi tai useampi tekstikehys sisältää sivunumerot&lt;br/&gt; 
&lt;b&gt;Alku:&lt;/b&gt; Alueen ensimmäinen sivu&lt;br/&gt; 
&lt;b&gt;Loppu:&lt;/b&gt; Alueen viimeinen sivu&lt;br/&gt; 
&lt;b&gt;Tyyli:&lt;/b&gt; Käytettävä sivunumeron tyyli.&lt;br/&gt; 
&lt;b&gt;Aloitus:&lt;/b&gt; Alueen ensimmäisen sivun numero. Jos Aloitus on &quot;2&quot; ja valittu numerotyyli on &quot;a,b,c,...&quot;, alkaa sivunumerot merkistä &quot;b&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished">Asiakirjan osat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished">Näytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished">Mistä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished">Minne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished">Aloitus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjan osat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Mistä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Minne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Aloitus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Näytä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Suhteessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>On vanhempi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>On lapsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Tekstikehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Kuvakehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>boolean</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>kokonaisluku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>merkkijono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>reaaliluku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="19"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Kohteen muuttujat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Arvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Parametri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Suhde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Suhteessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Lisää automaattisesti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Kohteen muuttujat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Arvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Suhde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Suhteessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Lisää automaattisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;yhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="821"/>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="796"/>
    <source>File</source>
    <translation>Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="222"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="66"/>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Aseta tulostin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="820"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Syaani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="819"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="818"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Keltainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="817"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Musta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="376"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista sivuista. Pelkän 
sivunumeron lisäksi voit käyttää merkkiä * 
kuvaamaan kaikkia sivuja tai 1-5 sivuväliä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="73"/>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Tulosteen kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Asetukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="126"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Tiedosto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="131"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="138"/>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>Oma tulo&amp;stuskomento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="147"/>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>&amp;Komento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="154"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="159"/>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Tulosta &amp;kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="633"/>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Tulosta n&amp;ykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="163"/>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Tulosta &amp;väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="183"/>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>K&amp;opioiden määrä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="349"/>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>T&amp;ulosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="581"/>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Normaali tulostus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="195"/>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Tulosta erottelu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="199"/>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation>Väritulostus, jos mahdollista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="200"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Harmaasävytulostus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="217"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript taso 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="218"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript taso 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="219"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript taso 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="228"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="234"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Peilaa sivut vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="237"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Peilaa sivut pystysuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="240"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Aseta kohteen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="246"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="252"/>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation>Käytä alivärinpoistoa (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="255"/>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation>Muunna lisävärit prosessiväreiksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="263"/>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation>Käytä ICC-profiileja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="267"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Lisäasetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="344"/>
    <source>Preview...</source>
    <translation>Esikatselu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="377"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation>Käytä vaihtoehtoista tulostuksen hallintaa kuten kprinter tai gtklp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="378"/>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation>Asettaa PostScript-tason. 
Tasot 1 ja 2 saattavat luoda suuria tiedostoja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="379"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi. 
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata 
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
tulostamista. UCR parantaa kykyä välttää värien liikakylläisyyttä CMY-musteilla. 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista testausta. UCR 
vähentää ylikylläisyyden vaaraa CMY-musteilla.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="380"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Mahdollistaa lisävärien muuntamisen prosessiväreiksi. Jos et aio painaa käyttäen lisävärejä, tämä on paras jättää valituksi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="383"/>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation>Mahdollistaa ICC-profiilien upottamisen tulosteeseen värien hallinnan ollessa käytössä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="384"/>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation>Aseta PostScript-tiedoston median koko eksplisiittisesti. Käyttö on suositeltavaa ainoastaan jos paino pyysi sitä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>PostScript-tiedostot (*.ps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="569"/>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation>Tulostimen asetusten hakeminen epäonnistui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="242"/>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Leikkaa sivun reunuksista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="373"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation>Älä näytä reunuksien ulkopuolella olevia kohteita tulostetussa sivussa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="258"/>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation type="unfinished">Pakota päällepainatus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="274"/>
    <source>Printer Marks</source>
    <translation>Painomerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="279"/>
    <source>Crop Marks</source>
    <translation>Leikkausmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="281"/>
    <source>Bleed Marks</source>
    <translation>Leikkausvaran merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="283"/>
    <source>Registration Marks</source>
    <translation>Kohdistusmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="285"/>
    <source>Color Bars</source>
    <translation>Väriskaalat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="288"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="293"/>
    <source>Marks</source>
    <translation>Merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="300"/>
    <source>Bleed Settings</source>
    <translation>Leikkausvaran asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="306"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Yläreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="311"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Alareuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="316"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Vasen reuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="321"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Oikea reuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="325"/>
    <source>Use Document Bleeds</source>
    <translation>Käytä asiakirjan leikkausvaroja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="329"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Leikkausvarat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="332"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Sisäreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="333"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Ulkoreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="390"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys leikkausvaralle sivun todellisesta yläreunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="391"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys leikkausvaralle sivun todellista alareunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="392"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys leikkausvaralle sivun todellisesta vasemmasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="393"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys leikkausvaralle sivun todellisesta oikeasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="381"/>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="385"/>
    <source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="386"/>
    <source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="387"/>
    <source>Add registration marks which are added to each separation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="388"/>
    <source>Add color calibration bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="389"/>
    <source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="394"/>
    <source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="499"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Tiedoston %1 tuonti epäonnistui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="500"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Vakava virhe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="855"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Virhe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="505"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Luodaan kohteita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Tuodaan Postscript-tiedostoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="73"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analysoidaan Postscript-tiedostoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="854"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Kuvan %1 tuominen epäonnistui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="725"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="70"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="272"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="47"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Muokkaa tyyliä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="80"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="373"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Riviväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Kappaletyylisi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="361"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Valitun tekstin tai kohteen fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Fontin koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Tekstin täytön väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Tekstin reunan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Anfangin korkeus riveinä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="369"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Tila kappaleen yläpuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="370"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Tila kappaleen alapuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="300"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Sarkaimet ja sisennykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;ivejä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="239"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="200"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Etäisyydet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="209"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Kiinteä riviväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="210"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automaattinen riviväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="211"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Kiinnitä peruslinjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="257"/>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Anfangit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="274"/>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Etäisyys tekstistä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="324"/>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Kappaletyylin esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="367"/>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Väli anfangin ja tekstin välillä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="375"/>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Näytä/piilota kappaletyylin esimerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="508"/>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Tyylin nimi on jo käytössä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="328"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Tausta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Valitse helpottaaksesi vaaleiden värien lukemista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="371"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Oma merkkiväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="372"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Siirtymä peruslinjasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="374"/>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Paina valitaksesi rivivälin tyypin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="448"/>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>Uu&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Avaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>Tallenna ja &amp;poistu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>P&amp;oistu tallentamatta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Kumoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Tee &amp;uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>T&amp;yhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hae kenttien nimet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScript-tiedostot (*.js);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="41"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Kuvan muokkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="78"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Asetukset:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="95"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Sävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="122"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Kirkkaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="144"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>&amp;Kontrasti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Säde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Arvo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="213"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Porrasta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="497"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Saatavilla olevat tehosteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1383"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Heikennä terävyyttä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1361"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Kirkkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1352"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Väritä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1367"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="970"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Harmaasävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="972"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Käänteinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1396"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Porrasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1373"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Terävöitä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="479"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="483"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="494"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Käytössä olevat tehosteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="608"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="612"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="348"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Väri 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="368"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Väri 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="388"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Väri 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="408"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Väri 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1402"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Kaksiväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Kolmeväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1489"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Neliväri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1555"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="183"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Tiedosto on jo olemassa. Ylikirjoitetaanko?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="184"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>on jo olemassa. Ylikirjoitetaanko?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Kaikki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Muuta kohdehakemistoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Käytettävät tiedostotyypit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="68"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Valitse Kohdehakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Kohdehakemisto, jonne kuvat tallennetaan. Vietyjen tiedostojen 
nimet ovat muotoa asiakirjan_nimi-sivunumero.tiedostotyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Vie ainoastaan nykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Vie hakemistoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Kuvan &amp;Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Laatu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Vie kuvana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>Ta&amp;rkkuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Nykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Alue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="106"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista, jossa * merkitsee 
kaikkia sivuja ja 1-5 sivuväliä. Voit myös syöttää 
yksittäisen sivunumeron.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Kuvien resoluutio. 72 dpi on hyvä valinta kuville,
joita on tarkoitus katsella näytöltä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Kuviesi laatu. 100 % on paras ja 1 % heikoin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="105"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Vie valikoima sivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="107"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Vie kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Kuvien koko, 100 % ei muutosta, 200 % kaksi kertaa suurempi jne.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Kuvan koko pikseleinä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="35"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Kuvan ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="95"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaali</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="96"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tummenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="97"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Vaalenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Kirkkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Kerroin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Rasterointi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Häivytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Sulautus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Kova valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Pehmeä valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Erotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Poisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Valotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Varjostus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="91"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Sekoitustila:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läpinäkyvyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Tausta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="207"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Tasot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="260"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Älä käytä polkuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="262"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Hakemistot</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="191"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="221"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Ei otsikkoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Otsikko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="223"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Tekijä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="226"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Tuntematon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="228"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Tarkkuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Harmaasävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Väriavaruus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="199"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="obsolete">Kaksiväri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="597"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Jotkin asiakirjan fontit vaihdettiin:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="601"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation>korvattiin tyypillä: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="136"/>
    <source>Face:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="137"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="unfinished">Tyyli:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Fontin nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Korvaavat fontit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Korvaava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="300"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Lisätyt polut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Mahdolliset fontit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>L&amp;öydetyt fontit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Korvaavat fontit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="157"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Lisätyt p&amp;olut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="104"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="131"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Lisää...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="133"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Po&amp;ista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Fontin nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="49"/>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Käytä fonttia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="53"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Osajoukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="55"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Polku fonttitiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Fonttien hakupolut voi asettaa ainoastaan asetuksissa, kun yhtään asiakirjaa ei ole avoinna. Sulje kaikki avoimet asiakirjat ja avaa Muokkaa&gt;Asetukset muuttaaksesi hakemistoja, joista fontteja etsitään.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="51"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Sijoita PostScript-tiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="152"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Käytä fonttia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="59"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished">Sijoita PostScript-tiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="60"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Osajoukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="61"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Polku fonttitiedostoon</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="167"/>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Aloita etsintä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="168"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Valitun fontin koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="92"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Käyttäjä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="93"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Järjestelmä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="164"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Lisää valittu fontti Tyyli-Fontti-valikkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="165"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Poistu esikatselusta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="106"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Törkylempijä vongahdus on suomenkielinen pangram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Esimerkki näytetään näppäimen vapauttamisen jälkeen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="166"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation>Nopea fonttien etsiminen nimen perusteella. Yleisimmät jokerimerkit (*, ?, [...]) ovat käytössä. Esimerkiksi t* listaa kaikki fontit, joiden nimi alkaa t:llä tai T:llä. *bold* listaa kaikki fontit, joiden nimestä löytyy sana bold, bolder...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="43"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Fontin nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="unfinished">Asiak.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="46"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Osajoukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="47"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished">Löytyi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Fonttien esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="41"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Pikahaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="60"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fontin koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="148"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="158"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished">Näytettävä esimerkkiteksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="165"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="168"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="175"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished">Palauta teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="209"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="212"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="222"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Fonttien esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pikahaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Fontin nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Asiak.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Osajoukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Löytyi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fontin koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Näytettävä esimerkkiteksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Palauta teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Fonttien esikatselu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="65"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Fonttien esikatselun dialogi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Järjestä, etsi ja selaa saatavilla olevia fontteja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="29"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Korvaa fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="44"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Alkuperäinen fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Korvaava fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="71"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Tee korvauksista pysyviä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="39"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Asiakirja sisältää fontteja, joita ei löydy järjestelmästäsi. Valitse ne korvaavat fontit. Peruuttaminen lopettaa asiakirjan latauksen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="82"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Peruuta fonttien korvaus ja keskeytä asikirjan lataaminen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Jos käytät tätä Scribus korvaa kaikissa asiakirjoissa nämä fontit valinnoillasi. Fonttien korvaavuuksia voi myöhemmin säätää valikon kohdassa Muokkaa-&gt;Asetukset-&gt;Fontit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Jos valitset OK ja tallennat nämä korvaukset jäävät asiakirjaan pysyvästi.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="313"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Sijainti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="314"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="312"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Lisää, muuta tai poista värirajoja tässä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation>Muokkaa apuviivaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation>Anna sijainti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>New Guide</source>
    <translation>Uusi apuviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="28"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Yksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="159"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished">Vaakasuorat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="99"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished">Apuviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="407"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="70"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished">D&amp;elete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="358"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished">Pystysuorat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="107"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;dd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="110"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="117"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="135"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="132"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lock Guides</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="371"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Kä&amp;ytä kaikkiin sivuihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="374"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rivi tai sarake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="168"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Numero:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="191"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="194"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="323"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished">Suhteessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="332"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="394"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="345"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Reunuksiin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="355"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Valintaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="274"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished">Nu&amp;mero:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="297"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished">V&amp;äli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="300"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="382"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="388"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished">Poista kaikki apuviivat nykyiseltä sivulta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="391"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="401"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished">Poista kaikki asiakirjan apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="404"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Apuviivojen hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Yksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="obsolete">Vaakasuorat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Apuviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;elete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="obsolete">Pystysuorat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;dd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;lete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lock Guides</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Kä&amp;ytä kaikkiin sivuihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rivi tai sarake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numero:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Suhteessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sivuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Reunuksiin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valintaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="obsolete">Nu&amp;mero:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;äli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete &amp;Page Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poista sivun apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="obsolete">Poista kaikki apuviivat nykyiseltä sivulta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete &amp;Document guides</source>
    <translation type="obsolete">Poista &amp;asiakirjan apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="obsolete">Poista kaikki asiakirjan apuviivat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="269"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Ohjetta ei ole vielä saatavissa tässä muodossa. Osoitteesta http://docs.scribus.net 
löydät viimeisimmän version dokumentaatiosta. Lisää materiaalia löydät myös 
osoitteesta www.scribus.net.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="457"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Sisältö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="343"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="268"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribus ohje verkossa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Sisältö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Hakusana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="355"/>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">Poista &amp;kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>T&amp;ulosta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="220"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>&amp;Lopeta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="461"/>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Etsiminen ei erottele versaaleja ja gemenoja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Uusi kirjanmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Kirjanmerkin otsikko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Etsi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="222"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Etsi &amp;seuraava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="223"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Etsi &amp;edellinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="213"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Lisää kirjanmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Poista kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="214"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="325"/>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Sopivuus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Poistu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lisää</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="13"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sisältö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="84"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="49"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="57"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="77"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kirjanmerkit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Ohita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="65"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Hyväksy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="76"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="46"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Mahdollinen tavutus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="58"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Lyhimmän tavutettavan sanan pituus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="59"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Suurin määrä tavutuksia peräkkäin.
0 tarkoittaa rajoittamatonta määrää tavutuksia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Lyhin sana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="23"/>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Tavuta teksti automaattisesti &amp;kirjoitettaessa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="56"/>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Dialogi-ikkuna, joka näyttää kaikki mahdolliset tavutettavat sanat tavutusvaihtoehtoineen, 
ilmestyy, kun käytät Työkalut, Tavuta teksti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="57"/>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Mahdollistaa automaattiset tavutuksen kirjoittaessasi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="20"/>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>&amp;Tavutusehdotukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="52"/>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>&amp;Sallitut perättäiset tavutukset:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="24"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Kuvan tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="31"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Yleiset tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="35"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Päivämäärä/aika:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="39"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Upotettu profiili:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="47"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Profiilin nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="51"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Upotettuja polkuja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="59"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Tasoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="70"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Kuvaaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Kommentti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Käyttäjän kommentti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Kameran malli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Kameran valmistaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Kuvaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Skannerin malli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="139"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Skannerin valmistaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="30"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="unfinished">Valitse tyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="35"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="unfinished">Käytettävissä olevat tyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="40"/>
    <source>Character Styles</source>
    <translation type="unfinished">Merkkityylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="49"/>
    <source>Paragraph Styles</source>
    <translation type="unfinished">Kappaletyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="58"/>
    <source>Line Styles</source>
    <translation type="unfinished">Viivatyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="76"/>
    <source>In case of a name clash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="77"/>
    <source>Rename imported style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="79"/>
    <source>Replace existing style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Tuo E&amp;PS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation>Tuo EPS-tiedostoja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Tuo useimmat EPS-tiedostot asiakirjaan, muuttaen 
vektoridatan Scribus-objekteiksi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="92"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="105"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="49"/>
    <source>at End</source>
    <translation>Loppuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="47"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>Ennen sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Lisää sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="48"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>Jälkeen sivun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="43"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>sivu(a)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Mallisivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="63"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Mallisivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="199"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="219"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Suunta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="222"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="223"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="240"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Siirrä kohteet sivun mukana</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="111"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="115"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="201"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished">Lisää kehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="29"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished">T&amp;yyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="73"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kuvakehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="83"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;aulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="96"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="106"/>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="116"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="109"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="195"/>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation type="obsolete">Lisää kehys ainoastaan nykyiselle sivulle.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="121"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished">Nykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="128"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="205"/>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation type="obsolete">Lisää kehys valitulle sivuvälille.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="208"/>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Sivuväli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="606"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished">Kehyksen sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="190"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished">Vasen yläkulma reunuksista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="197"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished">Sivun vasen yläkulma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="204"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="343"/>
    <source>Custom Position:</source>
    <translation type="obsolete">Muu sijainti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished">Sama kuin sivun reunusten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished">Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="342"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="349"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="539"/>
    <source>Custom Size:</source>
    <translation type="obsolete">Oma koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="395"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="402"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished">Kuva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="914"/>
    <source>&amp;Select File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valitse tiedosto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="917"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="638"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished">Tälle kehystyypille ei ole asetuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="507"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished">Sarakkeet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="497"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="531"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="unfinished">Linkitä luodut kehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="546"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished">Asiakirja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="974"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="990"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="135"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished">Sivuväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="356"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="obsolete">Lisää kehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;yyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kuvakehys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;aulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Nykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation type="obsolete">Lisää kehys ainoastaan nykyiselle sivulle.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Sivuväli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation type="obsolete">Lisää kehys valitulle sivuvälille.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kehyksen sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="obsolete">Vasen yläkulma reunuksista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="obsolete">Sivun vasen yläkulma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom Position:</source>
    <translation type="obsolete">Muu sijainti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="obsolete">Sama kuin sivun reunusten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="obsolete">Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom Size:</source>
    <translation type="obsolete">Oma koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="obsolete">Kuva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Select File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valitse tiedosto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="obsolete">Tälle kehystyypille ei ole asetuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Sarakkeet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="obsolete">Linkitä luodut kehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Kaikki sivut</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="16"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Lisää taulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Rivien lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="30"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Palstojen lukumäärä:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="79"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Uusi skripti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="28"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Muokkaa javaskriptejä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Lisää...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Uusi skripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="124"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Haluatko poistaa tämän skriptin?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="72"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Lisää uuden skriptin, määrittelee funktion samalla nimellä. Jos haluat käyttää tätä skriptiä avaustoimintaskriptinä älä muuta funktion nimeä.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="275"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Poista taso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="485"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Tasot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="276"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Haluatko myös poistaa kaikki kohteet tältä tasolta?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="506"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="512"/>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation>Uusi taso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="514"/>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Poista taso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="515"/>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Nosta tasoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="516"/>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Laske tasoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="504"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Peittävyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="505"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="486"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Sekoitustila:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="488"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaali</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="489"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tummenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="490"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Vaalenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="491"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Kerroin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="492"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Rasterointi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="493"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Sulautus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="494"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Kova valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="495"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Pehmeä valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="496"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Erotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="497"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Poisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="498"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Valotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="499"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Varjostus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="500"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="501"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturaatio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="502"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="503"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Kirkkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="513"/>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation>Monistaa nykyisen tason</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="518"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished">Näytä taso. Valinnan poistaminen piilottaa tason näytöltä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="519"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="unfinished">Tulosta taso. Valinnan poistaminen estää tason tulostamisen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="520"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished">Lukitse taso. Valinnan poistaminen vapauttaa tason.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="517"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="521"/>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="522"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="523"/>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="33"/>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Muokkaa viivatyylejä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="154"/>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Uusi tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="125"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopio-%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="60"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;uo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="194"/>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Haluatko poistaa tämän tyylin?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestylew.ui" line="184"/>
    <source>%</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestylew.ui" line="208"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="unfinished">Viivan leveys:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Viivan leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>LineStyleWBase</source>
    <translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="180"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="52"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Litteä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="53"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="54"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="56"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="57"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="58"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="70"/>
    <source>Add a new line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="71"/>
    <source>Remove a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="72"/>
    <source>Line style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="73"/>
    <source>Line width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="74"/>
    <source>End style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="75"/>
    <source>Join style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="76"/>
    <source>Line color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="77"/>
    <source>Line shade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="81"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="118"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Valitse Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="183"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Tekijä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="185"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Hae lisää:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="187"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML-tiedosto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="206"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="207"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Kappaleet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="209"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="211"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="212"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="109"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Reunaviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="32"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Hallitse sivun ominaisuuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="40"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="61"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Suunta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="65"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="83"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Siirrä kohteet sivun mukana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="89"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="115"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Muut asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="120"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Mallisivu:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Alhaalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Ylhäällä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Oikealla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasemmalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="148"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja yläreunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja alareunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Sisäpuolella:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Ulkopuolella:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="36"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Valmiit asettelut:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="83"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Käytä reunusten muutoksia asiakirjan kaikkiin sivuihin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Etäisyys vasemman reunuksen ja paperin reunan välillä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Etäisyys oikean reunuksen ja paperin reunan välillä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="95"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Tulostimen reunukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="97"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Tuo reunukset valitulle sivukoolle asennetuista tulostimista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="72"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Käytä asetuksia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="75"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Kaikkiin asiakirjan sivuihin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="79"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Kaikille mallisivuille</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="84"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="101"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="119"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished">Yläreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="124"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished">Alareuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="135"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Etäisyys leikkausvaralle sivun todellisesta yläreunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="136"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Etäisyys leikkausvaralle sivun todellista alareunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="137"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Etäisyys leikkausvaralle sivun todellisesta vasemmasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="138"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Etäisyys leikkausvaralle sivun todellisesta oikeasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="144"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished">Leikkausvarat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="208"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished">Sisäreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="209"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished">Ulkoreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="213"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished">Vasen reuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="214"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="150"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="151"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="38"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Muokka mallisivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="109"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Haluatko poistaa tämän mallisivun?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="176"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="176"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Uusi mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="273"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="273"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Uusi mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="322"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopio #%1/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="78"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Kopioi valittu mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="79"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Poista valittu mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="80"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Lisää uusi mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="81"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Tuo mallisivuja toisesta asiakirjasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="273"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Uusi mallisivu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="402"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Mallisivua ei voitu nimetä uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="402"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>Normaali oletusmallisivua ei voi nimetä uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="406"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation>Nimeä mallisivu uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="406"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation>Uusi nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="174"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="29"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopioiden lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vaakasuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ystysuora siirtymä:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="115"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Etäisyydet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="117"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="118"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="119"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="120"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="121"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="122"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="123"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kulma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="124"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Pituus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="49"/>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="133"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="133"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Tuo sivu(ja)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="75"/>
    <source> from 0</source>
    <translation>/ 0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="78"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Luo sivu(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="188"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>/ %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Tuo mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Asiakirjasta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="52"/>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Tuo sivuja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Tuo mallisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Anna pilkuin eroteltu lista. Listan elementti voi olla yksittäinen sivunumero, * joka tarkoittaa kaikkia sivuja tai sivualue alku- ja loppusivu eroteltuna merkillä - (esim. 1-5).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="82"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Ennen sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="83"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Jälkeen sivun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Loppuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>T&amp;uo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Puuttuva fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Fonttia %1 ei ole asennettu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="336"/>
    <source>instead</source>
    <translation>sijasta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="130"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Ominaisuudet...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="73"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Siirrä sivu(t):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Siirrä sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopioi sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Siirrä sivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="64"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Ennen sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="65"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Jälkeen sivun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="66"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Loppuun</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="46"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Minne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="54"/>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation>Kopioiden lukumäärä:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4464"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4476"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4306"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4314"/>
    <source>Level</source>
    <translation>Kerros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4417"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4501"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Ei tyyliä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4448"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Litteä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4361"/>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Etäisyys viivasta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4443"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4408"/>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Sovitustapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4633"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Fontin koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4422"/>
    <source>End Points</source>
    <translation>Päätepisteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4317"/>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Kuvio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4421"/>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Vasen piste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4296"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4449"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4358"/>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Näytä viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4414"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4415"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4442"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4441"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4450"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4307"/>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Sijainti ja koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4416"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturaatio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4339"/>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksestä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4643"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Riviväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4360"/>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Alkupisteen siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4313"/>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Toimintapiste:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4407"/>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Tuloprofiili:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4596"/>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Valitun kohteen nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4597"/>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Toimintapisteen vaakasuora sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4598"/>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Toimintapisteen pystysuora sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4599"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Leveys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4600"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Korkeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4601"/>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Kohteen kierto valitun toimintapisteen ympäri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4602"/>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Piste, josta kohteen sijainti ja kierto lasketaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4603"/>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Valitse vasen yläkulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4604"/>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Valitse oikea yläkulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4605"/>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Valitse vasen alakulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4606"/>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Valitse oikea alakulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4607"/>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Valitse keskusta toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4610"/>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Käännä vaakatasossa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4611"/>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Käännä pystytasossa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4612"/>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Siirrä yksi kerros ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4613"/>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Siirrä yksi kerros alaspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4614"/>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Siirrä päällimmäiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4615"/>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Siirrä alimmaiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4617"/>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Lukitse tai vapauta kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4618"/>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Lukitse tai vapauta kohteen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4619"/>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Tulosta/Älä tulosta kohdetta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4632"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Valitun kohteen fontti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4635"/>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Merkkien leveyssuuntainen skaalaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4639"/>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Tekstin reunan värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4640"/>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Tekstin täytön värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Valitun kappaleen tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4657"/>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Muuta viivan vasemman pisteen tai päätepisteitten asetuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4658"/>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Viivan kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4659"/>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Viivan paksuus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4660"/>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Kulmien tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4661"/>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Viivan pään tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4662"/>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Valitun kohteen viivatyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4664"/>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Valitse kehyksen kuvio...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4665"/>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Muokkaa kehyksen kuviota...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4666"/>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Aseta kulman pyöristyksen säde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4667"/>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Tekstikehyksen palstojen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4669"/>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Palstojen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4670"/>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksen yläreunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4671"/>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksen alareunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4672"/>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksen vasemmasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4673"/>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys oikeasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4674"/>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Muokkaa tekstikehyksen sarkainasetuksia...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4676"/>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Salli kuvan koon poiketa kehyksen koosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4677"/>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Kuvan siirtymä vaakatasossa kehyksen sisällä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4678"/>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Kuvan siirtymä pystytasossa kehyksen sisällä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4679"/>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Muuta kuvan kokoa vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4680"/>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Muuta kuvan kokoa pystysuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4681"/>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Säilytä vaaka- ja pystysivujen suhde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4683"/>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Sovita kuva kehyksen kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4684"/>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Käytä kuvan sivujen suhteita kehyksen suhteiden sijaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4454"/>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Solun reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4455"/>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Viiva ylhäällä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4456"/>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Viiva vasemmalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4457"/>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Viiva oikealla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4458"/>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Viiva alhaalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4682"/>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Säilytä suhteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4685"/>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Kuvan profiili</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4686"/>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Kuvan sovitustapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4668"/>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Vaihda palstan tai palstojen välin leveys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2994"/>
    <source>Column width</source>
    <translation>Palstan leveys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4352"/>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Polulla olevan tekstin ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4616"/>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Ilmaisee kerroksen jolla kohde on. 0 kertoo kohteen olevan alimmaisena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4298"/>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4301"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4299"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4300"/>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>K&amp;uva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4302"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4303"/>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>V&amp;ärit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4399"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4400"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4310"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4311"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4312"/>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>Ki&amp;erto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4374"/>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Käytä &amp;rajausaluetta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4375"/>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>&amp;Käytä reunusta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4318"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa kuviota...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4338"/>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>&amp;Pyöristä kulmia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4340"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Palstoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4347"/>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>&amp;Ylhäällä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4348"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Alhaalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4349"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasen:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4350"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Oikea:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4351"/>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>&amp;Sarkaimet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;yyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4396"/>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Ei sovitusta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4401"/>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Skaalaa &amp;vaakatasossa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4402"/>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Skaalaa &amp;pystytasossa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4403"/>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Sovita &amp;kehyksen kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4404"/>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>&amp;Säilytä suhteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4424"/>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Toimintapiste:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4425"/>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>&amp;Viivan tyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4437"/>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Viivan &amp;leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4438"/>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>&amp;Kulmat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4452"/>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>&amp;Päät:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3201"/>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3202"/>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3203"/>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3204"/>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4641"/>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation>Kirjoitus oikealta vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4642"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Oma merkkiväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4409"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Riviväli kiinteällä leveydellä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4410"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Riviväli automaattisella leveydellä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4411"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Kiinnitä peruslinjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4397"/>
    <source>Actual X-DPI:</source>
    <translation>Todellinen X-DPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4398"/>
    <source>Actual Y-DPI:</source>
    <translation>Todellinen Y-DPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4426"/>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation>Nuolen alku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4427"/>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation>Nuolen loppu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4634"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation>Siirtymä merkkien peruslinjaan verrattuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4636"/>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation>Merkkien korkeus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4181"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Nimi %1 on jo käytössä.&lt;br/&gt;Ole hyvä ja valitse toinen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4362"/>
    <source>Fill Rule</source>
    <translation>Täyttösääntö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4363"/>
    <source>Even-Odd</source>
    <translation>parillinen-pariton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4364"/>
    <source>Non Zero</source>
    <translation>nollasta poikkeavat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4637"/>
    <source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
    <translation>Tekstin ääriviivojen tai varjon väri. Jos molemmat ovat valittuna, ne jakavat saman värin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4638"/>
    <source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
    <translation>Valitun tekstin väri. Jos tekstille on valittu ääriviivat tämä väri on täyttöväri. Jos käytössä on teksti varjolla, tämä on tekstin väri.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4628"/>
    <source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
    <translation>Käytä nelikulmion muotoista rajausaluetta kehyksen todellisen muodon sijaan tekstin kierron rajana.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
    <translation type="obsolete">Käytä vapaasti muokattavaa reunusta tekstin kierron rajana. Oletusarvona reunuksella on kehyksen muoto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2389"/>
    <source>Auto</source>
    <translation>Auto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4644"/>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation>Napsauta ja pidä painike alhaalla valitaksesi rivivälin tyypin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4319"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Läpinäkyvyyden asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4304"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Ryhmitä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4320"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Peittävyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4321"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Sekoitustila:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4323"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaali</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4324"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tummenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4325"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Vaalenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4326"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Kerroin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4327"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Rasterointi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4328"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Sulautus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4329"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Kova valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4330"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Pehmeä valo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4331"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Erotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4332"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Poisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4333"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Valotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4334"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Varjostus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4335"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4337"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4343"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4344"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4371"/>
    <source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
    <translation>&amp;Teksti kiertää kehyksen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4372"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="unfinished">Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4373"/>
    <source>Use Frame &amp;Shape</source>
    <translation>Käytä kehyk&amp;sen muotoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4405"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Kuvaefektit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4406"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Kuvan ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4460"/>
    <source>Overprinting</source>
    <translation>Päällepainatus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4461"/>
    <source>Knockout</source>
    <translation>Poista alivärit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4462"/>
    <source>Overprint</source>
    <translation>Päällepainatus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4608"/>
    <source>Group the selected objects</source>
    <translation>Ryhmitä valitut kohteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4609"/>
    <source>Destroys the selected group</source>
    <translation>Poistaa valitun ryhmän</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4626"/>
    <source>Disable text flow from lower frames around object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4627"/>
    <source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4629"/>
    <source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4354"/>
    <source>Default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4355"/>
    <source>Stair Step</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4356"/>
    <source>Skew</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4357"/>
    <source>Flip Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4359"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="unfinished">Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4376"/>
    <source>Use Image Clip Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4377"/>
    <source>Paragraph St&amp;yle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4378"/>
    <source>Character St&amp;yle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4379"/>
    <source>Optical Margins:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4390"/>
    <source>Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4394"/>
    <source>Min:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4392"/>
    <source>Norm:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4393"/>
    <source>Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4395"/>
    <source>Max:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4630"/>
    <source>Use the clipping path of the image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4645"/>
    <source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4646"/>
    <source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4647"/>
    <source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4648"/>
    <source>Remove Direct Character Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4651"/>
    <source>Minimal width of spaces between words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4652"/>
    <source>Normal width of spaces between words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4653"/>
    <source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4654"/>
    <source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4655"/>
    <source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="118"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="284"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="105"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="86"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Litteä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Viiva-piste-piste-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="94"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="100"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Viivan leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="32"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Muokkaa tyylejä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="87"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Katkoviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Pisteviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="93"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="92"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="88"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Viiva-piste-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Yhtenäinen viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="284"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nimi %1 on jo käytössä.&lt;br/&gt;Ole hyvä ja valitse toinen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="270"/>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation type="unfinished">Edistyminen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="unfinished">Kokonaisedistyminen:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Progress</source>
    <translation type="obsolete">Edistyminen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="obsolete">Kokonaisedistyminen:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="112"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Vaakasuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="165"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;ystysuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>&amp;Vaakaväli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>Pysty&amp;väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="13"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="32"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="50"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopioiden lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="91"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="94"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="81"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="84"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="145"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="217"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="245"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="272"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="289"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="309"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="383"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="399"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicateBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Useita kopioita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopioiden lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vaakasuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ystysuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>&amp;Oma liitännäinen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - Oma liitännäinen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Liitännäinen toimi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="101"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Uusi asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="232"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="278"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="231"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="260"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Sivun reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="141"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Asiakirjan sivun koko. Standardi tai itse määrittämäsi koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="142"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen suunta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="143"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen leveys. Muokattavissa, jos valitset kooksi &quot;Oma&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="144"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen korkeus. Muokattavissa jos valitset kooksi &quot;Oma&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Asiakirjan muokkauksessa käytettävä mittayksikkö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Luo tekstikehykset automaattisesti uusia sivuja lisättäessä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Automaattisesti luotujen tekstikehysten palstojen väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="148"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Automaattisesti luotujen tekstikehysten palstojen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="219"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="238"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="244"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>Ko&amp;rkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="301"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>A&amp;utomaattiset tekstikehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="303"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Pal&amp;stoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="228"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Suu&amp;nta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Ol&amp;etusyksikkö:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="127"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Älä näytä tätä ikkunaa uudestaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="283"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Sivujen lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="359"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Uusi asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="113"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>&amp;Avaa asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="116"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Avaa &amp;viimeaikainen asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bleed Settings</source>
    <translation type="obsolete">Leikkausvaran asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Yläreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Alareuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Vasen reuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Oikea reuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Sisäreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Ulkoreuna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Layout</source>
    <translation type="obsolete">Sivun asettelu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="251"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation type="unfinished">Ensimmäinen sivu on:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="325"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="176"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="60"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Uusi &amp;mallista...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Lataa asiakirja esimääritetyllä asettelulla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="81"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Aloita asiakirja mallista.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="809"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Solmut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="827"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Palauta tämä hallintapiste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="823"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Poista solmu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="822"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Lisää solmu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="820"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Siirrä solmuja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="821"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Siirrä hallintapisteitä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="826"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Palauta hallintapisteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="812"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absoluuttiset koordinaatit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="813"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="814"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="815"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Muokkaa &amp;reunusta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="816"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Palauta reunus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="819"/>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Lopeta muokkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="824"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Siirrä hallintapisteitä itsenäisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="825"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Siirrä hallintapisteitä symmetrisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="828"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Avaa monikulmio tai katkaise Bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="829"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Sulje tämä Bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="830"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Peilaa polku pystysuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="831"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Peilaa polku vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="833"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Taivuta polkua vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="834"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Taivuta polkua ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="835"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Taivuta polkua alaspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="836"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Kierrä polkua vastapäivään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="837"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Kierrä polkua myötäpäivään</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="839"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Suurenna polun kokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="842"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Kierron kulma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="845"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Muokkaa tekstin kierron reunusta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="846"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Palauta tekstin kierron reunus alkuperäiseen muotoonsa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="832"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Taivuta polkua oikealle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="810"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="848"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Koordinaatit ovat suhteessa sivuun, muuten suhteessa objektiin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="838"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Pienennä koko annetulla prosenttimäärällä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="840"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Pienennä kokoa annetulla arvolla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="841"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Suurenna kokoa annetulla arvolla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="843"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Koon muutoksen prosenttimäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="844"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Koon muutoksen arvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="817"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../frameedit.cpp" line="847"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="294"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Valittu asiakirja ei ole OpenOffice Draw -tiedosto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="663"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="94"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Tuo &amp;OpenOffice.org Draw -piirros...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Tuo OpenOffice.org Draw -tiedostoja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Tuo OpenOffice.org Draw -tiedoston asiakirjaan. Vektorigrafiikka muutetaan Scribus-objekteiksi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="124"/>
    <source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="136"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="200"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="198"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="73"/>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Käytä asiakirjan nimeä kappaletyylin edessä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="82"/>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Älä kysy uudestaan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="93"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="46"/>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>OpenDocument-tuojan asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="57"/>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Ylikirjoita olemassa olevat kappaletyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="64"/>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Yhdistä kappaletyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="66"/>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Yhdistää kappaletyylit tyylien asetusten perusteella. Tuloksena on vähemmän kappaletyylejä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="75"/>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Käytä tuotavan asiakirjan nimeä kappaletyylin nimessä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="84"/>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Aseta tämänhetkiset valinnat oletusarvoiksi äläkä kysy asetuksia uudestaan tuotaessa OASIS OpenDocument-tiedostosta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="55"/>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Korvaa kappaletyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="95"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus-asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation>Scribus 1.2.x -asiakirja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OneClick</name>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="40"/>
    <source>Origin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="146"/>
    <source>Size</source>
    <translation type="unfinished">Koko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="151"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="153"/>
    <source>Length:</source>
    <translation type="unfinished">Pituus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="161"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="163"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Kulma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../oneclick.cpp" line="193"/>
    <source>Remember Values</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <location filename="../styleselect.cpp" line="96"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../styleselect.cpp" line="97"/>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Viivan leveys</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="150"/>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Tallenna PDF-tiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="63"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>&amp;Tulosta tiedostoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="92"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="95"/>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>&amp;Vie yksi sivu per tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="209"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="209"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="120"/>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Tallentaa jokaisen sivun omaan PDF-tiedostoon. Sivunumerot lisätään automaattisesti. Tämä saattaa helpottaa sivujen asemointia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="121"/>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab.</source>
    <translation>Tallenna-painike ei ole käytössä, jos yrität tallentaa PDF/X-3 -muodossa ja infotekstiä ei ole annettu PDF/X-3 -välilehdellä.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="151"/>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdfopts.cpp" line="174"/>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Hakemistoa ei voi luoda:\n
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFLibCore</name>
  <message>
    <location filename="../pdflib_core.cpp" line="116"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation type="unfinished">PDF-tallennus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib_core.cpp" line="120"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation type="unfinished">Viedään mallisivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib_core.cpp" line="120"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib_core.cpp" line="120"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation type="unfinished">Viedään kohteita sivulta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib_core.cpp" line="2300"/>
    <source>Page:</source>
    <translation type="unfinished">Sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib_core.cpp" line="2313"/>
    <source>Date:</source>
    <translation type="unfinished">Päivämäärä:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="135"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation type="unfinished">PDF-työkalut</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFlib</name>
  <message>
    <location filename="../pdflib.cpp" line="119"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF-tallennus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib.cpp" line="123"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation type="obsolete">Viedään kohteita sivulta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib.cpp" line="123"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation type="obsolete">Viedään mallisivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib.cpp" line="123"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation type="obsolete">Viedään sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib.cpp" line="2275"/>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../pdflib.cpp" line="2288"/>
    <source>Date:</source>
    <translation type="obsolete">Päivämäärä:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <location filename="../preview.cpp" line="612"/>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../preview.cpp" line="79"/>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Tulostuksen esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../preview.cpp" line="320"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Mahdollistaa asiakirjan läpinäkyvyyden näyttämisen. Vaatii Ghostscript 7.07:n tai uudemman version</translation>
  </message>
  <message>
    &