Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9908 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
o significado seguinte:

  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
  as marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.

  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.

exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])

Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.

Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])

Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
ao primeiro carácter da seleccion.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)

Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus

Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
individualmente máis abaixo.

Certas cousas son comúns a toda a interface.

A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
o que operaren.
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
nada sobre o que operar.
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
e provocará esta excepción.
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.

Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
documentación de cada función.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:

  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
  se se está a crear un documento en varias partes.

  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)

exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.

Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)

A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
significado seguinte:

tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.

marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
do documento

orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)

númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
máis altos se está a crear un documento en varias partes.

unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
UNIT_POINTS.

tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.

ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Indexada desde 0 (0 = primeira).

Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
asegúrese de que o ten en conta.

exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; booleano

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
o seguinte significado:

tamaño = Un par de valores (anchura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.

orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE

númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
máis altos se vai crear un documento en varias partes.

unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
PAGE_4 é para catro páxinas.

ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Está indexada desde 0 (0 = primeira).

númeroPáxina = Número de páxinas a crear.

Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.

exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.

Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores

Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.

Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)

Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.

deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)

Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro

Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.

O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.

Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro

Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
tipo HTML.

Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.

Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.

Exemplos de uso:
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Constantes de botón e icone definidas:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea

Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.

Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.

Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;nome)

Abre o documento &quot;nome&quot;.

Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
para gardalo.

Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)

Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).

Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool

Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
son cadeas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(tipo)

Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)

Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)

Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)

Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Os estilos de terminación son:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
As constantes de estilo de liña son:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)

Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea

Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)

Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro

Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista

Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])

Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])

Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])

Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio. 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])

Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea

Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro

Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)

Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(lista)

Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar. 
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})

Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])

Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])

Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O número 1 indica 100%.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores

Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool

Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; lista

Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)

Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])

Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
a capa non poderá imprimirse.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
a capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(capa)

Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome. 
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.

Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])

Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])

Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista

Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro

Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Redeseña todas as páxinas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)

Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.

Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
que se mostra na primeira páxina.

Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.

Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro

Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; lista

Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides() -&gt; lista

Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;

Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides() -&gt; lista

ver getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; valores

Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; lista

Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
é o primeiro na páxina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])

Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])

Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
asignado ao primeiro carácter da selección.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])

Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente. 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])

Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])

Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
neste módulo - ver dir(Scribus).

Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])

Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])

Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)

Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)

Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
unlinkTextFrames(b)

Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])

Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
por medio dun guión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)

Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])

Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
nese momento.

Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)

Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
de teclado para a macro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano

Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
a impresión da capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio

Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
das cores por omisión do documento.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])

Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano

Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores

Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
das cores do documento por omisión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro

Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.

O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.

Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.

Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string

Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)

Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)

Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)

Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
utilizábeis polas clases pai.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)

Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.

O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
a calquer instancia C++ QObject.

O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.

O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)

Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
unha excepción se falla un designador subxacente.

Vexa getProperty() para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)

Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.

Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)

Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])

Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro

Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano

ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o 
significado seguinte:

  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
  marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.

  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.

examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation>closeMasterPage()

Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation>masterPageNames()

Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation>editMasterPage(pageName)

Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)

Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)

Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation>zoomDocument(dobre)

Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; está bloqueada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é normal.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro

Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float

Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])

Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano

Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation>getPageType() -&gt; inteiro

Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)

Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)

Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)

Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])

Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])

Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])

Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])

Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Contribucións de:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
soporte de librarías compiladas en Scribus
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Traducións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;En liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="427"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="48"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="146"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="197"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Outra Documentación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="219"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="346"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Sitio web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referencia en liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="399"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Erros e Peticións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Lista de Correo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
soporte de librarías compilado en Scribus.
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Afrikaans:</source>
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
%2 %3 (%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="75"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="83"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>ID da Compilación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>March</source>
    <translation type="obsolete">Marzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Iconas do Proxecto Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>Act&amp;ualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation>Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="440"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a súa máquina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished">Versión do Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="202"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="437"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="438"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="439"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Nome do ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Versión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Habilitado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Data de Publicación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Descrición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor/es:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licenza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="obsolete">Versión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Descrición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>License:</source>
    <translation type="obsolete">Licenza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1180"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Obter Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1185"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1187"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1192"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Sair</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refacer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1196"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1197"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Pegar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1204"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>C&amp;ores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Outra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1222"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Centro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1224"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Di&amp;reita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>B&amp;loquear</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Forzado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Tachar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1239"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1242"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>S&amp;ombra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>T&amp;abuladores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>A&amp;grupar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Desa&amp;grupar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Está B&amp;loqueado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Traer para &amp;Diante</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Baixar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Subi&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>Resolución &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>Resolución &amp;Completa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>É A&amp;notación PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glifo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Texto de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Inserir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;portar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Eliminar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Copiar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Mover...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Regras relativas á Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Propriedades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Porta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Capas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Medidas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historial das Accións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Comprobador Pré-&amp;voo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Ferramentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Escoller Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>Liña a &amp;Man alzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Rotar Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Achegarse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Alonxarse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Modificar Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>Conta&amp;gotas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Copiar as Propriedades do Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Inserir Moldura de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation>Inserir Moldura de Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Inserir Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation>Inserir Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation>Inserir Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation>Inserir Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation>Inserir Curva de Bézier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Inserir Liña a Man Alzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Xerir as Imaxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Cascada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Mosaico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation>&amp;Sobre as Extensións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Su&amp;xestións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Guión que non quebra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Número de Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nova Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Salto de Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Salto de Columna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Marca rexistrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Marca rexistrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Imaxe para listas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Guión tamaño -m-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Guión tamaño -n-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Guión Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Guión para diálogos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Des/Activar Paletas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Des/Activar Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Máis información...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Copy Contents</source>
    <translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Paste Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>Im&amp;presión Permitida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Voltear Horizontalmente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Voltear Verticalmente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Mostrar as Regras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Sólido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Punto medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Espazo de tamaño n</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Espazo de tamaño m</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Espazo pequeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Espazo ancho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Espazo mediano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Espazo finísimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation>Inserir Hífen Intelixente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation>Inserir Guión que Non Racha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation>Inserir Espazo que Non Racha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Inserir o Número da Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Paste Contents (Absolute)</source>
    <translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>Es&amp;tilos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>C&amp;ontorno

efecto de tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>C&amp;ontornos

Convertir a siluetas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Pegar (&amp;Absoluto)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1203"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Inserir Botón Premer de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Inserir Campo de Texto PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Inserir Caixa de Verificación de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Inserir Caixa de Selección de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Inserir Caixa de Lista de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Inserir Anotación de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Inserir Anotación de Ligazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Salvar como &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Mostrar Columnas da Moldura de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Moldura...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Modo de Antevisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Mostrar Indicadores de Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Deseños...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Enviar a Deseños</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Ferramentas Pegañentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>A&amp;xustar á Altura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Axustar á Anchura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Mostrar Sangrados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>Espazo de Anchura &amp;Cero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Espazo que non quebra de Anchura Cero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apóstrofe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Rectas Dobres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Simple Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dobre Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Latina Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Latina Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Latina Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención: 
pódense crear ficheiros enormes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención: 
pódense crear ficheiros enormes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
 requested by your printer.</source>
    <translation type="obsolete">Isto permítelle indicar explicitamente
o tamaño do medio do ficheiro postscript.
Non se recomenda a non ser
que llo pida o seu impresor.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Medios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Relativa A:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Distancia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="81"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Aliñar e Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="82"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relativa a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="87"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Primeiro Seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="88"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Último Seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="89"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Guía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Aliñar as partes inferiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Aliñar os lados direitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centrar sobre o eixo vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Aliñar os lados esquerdos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>centrar no eixo horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Aliñar as partes superiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Guía &amp;Seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="83"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Distribuir os lados direitos equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Distribuir as partes inferiores equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Distribuir os lados esquerdos equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Distribuir os centros equidistantes na vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="138"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Distribuir as partes inferiores equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Distancia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Distribuir os elementos coa distancia indicada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nengunha Seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="431"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="439"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Aliñar os lados dereitos dos elementos ao lado esquerdo da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Aliñar os lados esquedos dos elementos ao lado dereito da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Aliñar as partes superiores dos elementos á parte inferior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Aliñar as partes inferiores dos elementos á parte superior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Facer que as distancias horizontais entre os elementos teñan o valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Facer que as distancias verticais entre os elementos teñan o valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos e os lados da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos e as marxes superior e inferior da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos e os lados da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos e as partes superior e inferior da páxina</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="101"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="102"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Aliñar o Texto á Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="103"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrar o Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="104"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Xustificar o Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="105"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="59"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Propriedades do Campo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="532"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Botón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Campo de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Caixa de Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Caixa de Lista despregábel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Caixa de Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="109"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propriedades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="119"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="273"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="174"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Bordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="180"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Cor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nengún</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="196"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Anchura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Delgado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="310"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Ancho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="208"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Estilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Sólido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Tracexado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Subliñado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Biselado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Biselado interior</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="223"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Outro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="229"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Só Lectura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="235"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Necesario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="247"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Visibilidade:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Visíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Escondido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Non Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="252"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Non Ver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="261"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Aparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="279"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Texto para Botón Presionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="282"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="293"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Iconas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="299"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Usar Iconas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="356"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="328"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Presionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="346"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Pasar co Punteiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="365"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Colocación da Icona...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="413"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Resaltar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Premer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="437"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Multi-Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="441"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Contrasinal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="448"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Limite de</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="459"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Caracteres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="465"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Non Desprazar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="469"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Non Comprobar a Ortografía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="484"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Comprobar o Estilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Comprobar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Cruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Rombo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Círculo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Estrela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Cuadrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="501"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Seleccionado por omisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="513"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Modificábel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="520"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Ir A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Enviar o Formulario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Limpar o Formulario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importar Datos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="569"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Evento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Rato Soltado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Rato Premido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Entrar co Rato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Sair co Rato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>On Focus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>On Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="584"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Guión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1088"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Modificar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="663"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Enviar a un URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Enviar os Datos como HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="684"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importar Datos desde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="609"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="615"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Para o Ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="622"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Mudar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="625"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="639"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Posición X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="651"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="647"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Posición Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="693"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Acción</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="724"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>O Campo está formatado como:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Sen formato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Número</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Percentaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Hora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalizado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="745"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Formato dos Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="813"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimais:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="768"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Usar o Símbolo de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="777"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Antepor o Símbolo de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="824"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formatado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="804"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Formato das percentaxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="847"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Formato da data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="873"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Formato da hora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="895"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Guións persoais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="907"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formato:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="933"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Atallo de teclado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="957"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="973"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>O valor non foi validado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="982"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>O valor debe ser maior ou igual a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="986"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>e menor ou igual a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="997"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Validación personalizada do guión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1018"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Validar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1035"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>O valor non está calculado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1044"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>O valor é </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>sum</source>
    <translation>a suma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>product</source>
    <translation>o produto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>average</source>
    <translation>a media</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>o mínimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1050"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>o máximo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1057"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>dos campos seguintes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1067"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Escoller...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1072"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Guión de cálculo personalizado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1092"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Calcular</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1111"/>
    <source>OK</source>
    <translation>De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1115"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1168"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1446"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Exemplo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2069"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Modificación da Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="150"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Fonte a usar con PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1167"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2078"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Nengún

resalte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="132"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Suxestión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="241"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Non Exportar Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1335"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Todos os ficheiros (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="46"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Propriedades das Anotacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Ligazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Ligazón externa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="77"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Ligazón-web externa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="99"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Modificar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Posición X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="149"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Documentos PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="110"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Cam&amp;biar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="121"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="144"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Pos-&amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="151"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Pos-&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Aplicar Páxina Mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Páxina &amp;Mestra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Aplicar A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>&amp;Páxina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>Páxinas &amp;Pares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>Páxinas &amp;Impares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Tod&amp;as as páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>Dent&amp;ro do rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>to</source>
    <translation>a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Aplicar a páxina mestra seleccionada ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="51"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Separación con guión posíbel</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Á:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation>Xerador de Códigos de &amp;Barras...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="37"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation>Interface de Scribus para o Escritor de Códigos de Barras Postscript Puro</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="285"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Erro ao abrir o ficheiro: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="39"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 ou 13 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 ou 12 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 ou 8 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="56"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Número variábel de caracteres, díxitos e calquer dos símbolos -.*$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="65"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Número variábel de caracteres ASCII e símbolos especiais de función, a comezar co carácter de inicio apropiado para o conxunto de caracteres iniciais. UCC/EAN-128s debe ter un símbolo FNC 1 obrigatorio que siga inmediatamente ao carácter de inicio.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="68"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Número variábel de díxitos e calquer dos símbolos -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="76"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Número variábel de díxitos. Un ITF-14 son 14 caracteres e non ten un díxito de control</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="91"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Número variábel de díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="87"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Número variábel de díxitos e maiúsculas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="96"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Número variábel de caracteres hexadecimais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="316"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Código de barras incompleto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="52"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 ou 13 díxitos con guións. O formato antigo ISBN-10 acepta 9 ou 10 díxitos con guións, mais este padrón deixou de recomendarse para uso público o 1 de xaneiro de 2007. (Nota: Para convertir un ISBN-10 antigo ao novo ISBN-13, antepoña 978- aos primeiros 9 díxitos, p.ex. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. O díxito de comprobación final calcularase automaticamente)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation>Creador de Códigos de Barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Código de Barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="311"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Escolla aquí un dos tipos disponíbeis de códigos de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="284"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>A representación numérica do código mesmo. Consulte a mensaxe de axuda de embaixo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Limpar as mostras de código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="247"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>&amp;Incluir texto no código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="250"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Se se selecciona, tamén aparecerán números no código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Gardar espazo en branco</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Debuxar flechas para asegurar o espazo acarón do código</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="30"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Fondo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Cor de fodno - baixo as liñas do código</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Liñas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Cor das liñas do código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Cor do texto e dos números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="154"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Aquí se mostran suxestións e axuda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="164"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make check digit visible in text</source>
    <translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="291"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Có&amp;digo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>I&amp;ncluir checksum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Xerar e incluir unha checksum no código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>Incl&amp;uir o díxito de checksum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Incluir o díxito de checksum no texto do código de barras</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1341"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Porta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="828"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1244"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Obxecto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Entrada Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="826"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Mudar o Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
Escolla outro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1047"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.
Escolla outro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="712"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio Porta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="770"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="747"/>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation>Caderno de retallos (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="750"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Escolla un ficheiro de caderno de retallos para importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1342"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Crear unha páxina nova do caderno de retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1343"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Carregar un caderno de retallos existente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1344"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Gardar o caderno de retallos seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1345"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importar un ficheiro de caderno de retallos de Scribus &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1346"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Fechar o caderno de retallos seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="833"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Copiar Para:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="834"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Mover Para:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="580"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Principal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="582"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Elementos Copiados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1040"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Marcadores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Mover Marcador</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Inserir Marcador</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../bookpalette.cpp" line="39"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Marcadores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="30"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Colocación das Iconas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="39"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Disposición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Só o rótulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Só a icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>O rótulo por baixo da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>O rótulo por cima da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>O rótulo á dereita da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>O rótulo á esquerda da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>O rótulo sobreposto á Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="51"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Escala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Cando a Icona é demasiado grande</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nunca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="64"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Como Escalar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="68"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Non Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="91"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="125"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Configuración inicial</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Cando a Icona é demasiado pequena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Perfís do Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="80"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Tipo de Exhibición</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Colorimétrico relativo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Colorimétrico absoluto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="132"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="133"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de cores para o seu modelo de impresora que forneceu o fabricante.
Este perfil debería ser específico da súa impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Compensación do Punto Negro é un método para mellorar o contraste nas fotografías.
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="136"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="138"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="28"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Im&amp;resora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="102"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="119"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="123"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation>Imaxes &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation>Imaxes &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Perfil de cor por omisión para as imaxes CMYK importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="129"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Perfil de cor por omisión para as imaxes RGB importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>Cores Sólidas &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>Cores Sólidas &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Pictures:</source>
    <translation>Imaxes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="96"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Cores Sól&amp;idas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Convertir todas as cores ao espazo da impresora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Perfil de cores predefinido para cores sólidas RGB na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="131"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Perfil de cores predefinido para cores CMYK na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Exhibición por omisión das cores sólidas. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Exhibición por omisión das imaxes. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="137"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Simular un contorno xestionado a toda cor:
todas ascores, rgb ou cmyk, convírtense ao espazo de cores da impresora.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="88"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Mudar a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1009"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="876"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB preparada para a Web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="137"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="154"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Vella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="817"/>
    <source>C:</source>
    <translation>Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="818"/>
    <source>M:</source>
    <translation>Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="819"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Ama.[Y]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="436"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Barras de Cores Dinámicas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="439"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Barras de Cores Estáticas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="861"/>
    <source>R:</source>
    <translation>Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="862"/>
    <source>G:</source>
    <translation>Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="863"/>
    <source>B:</source>
    <translation>Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="816"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="192"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Mapa de Cores HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="97"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="107"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="121"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>É Mancha de Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="126"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation>É Cor do Rexistro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1079"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Non pode crear unha cor que se chame &quot;%1&quot;.
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="391"/>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation>Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1088"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Xa existe este nome de cor,
escolla outro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="392"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Se escolle isto fará que esta cor sexa unha mancha de cor, creando así outra mancha ao crear tinteiros ou separacións. Isto emprégase sobre todo cando é preciso que un logo ou outra cor sexa unha representación exacta ou cando non se pode reproducir con cores CMYK. As tintas metálicas e fluorescentes on bos exemplos do que non se pode replicar doadamente con tintas CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="897"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="13"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished">Formulario1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="49"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="unfinished">Baseado En:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="89"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="unfinished">Formato Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="99"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="unfinished">Formato Avanzado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="109"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Cores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Formulario1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Cores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="318"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>A mesclar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Erro: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Xa existe a cor %1!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Adicionouse a cor %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="333"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Estase a abrir o xestor de cores.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="336"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Mescla de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished">Cores Resultantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished">Método de Esquema de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Ángulo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mesclar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Substituir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Deixar sen tocar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished">Antevisión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished">Esquema de cores de mostra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished">HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Documento</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="obsolete">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="obsolete">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="obsolete">HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button

The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pódese crear unha miniatura se preme
e mantén o botón direito do rato.

A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de abaixo
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="56"/>
    <source>Font:</source>
    <translation>Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="64"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Clase de Carácter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Inserir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="90"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="137"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="138"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="330"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Conxunto de Caracteres Completo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="335"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Latín Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="341"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latín-1 Suplementario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="347"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Latín Extendido-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="353"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Latín Extendido-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="359"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Puntuación Xeral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="365"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Superíndices e Subíndices</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="371"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Símbolos de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="377"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Símbolos parecidos a Letras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="383"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Formas de Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="389"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Flechas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="395"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Operadores matemáticos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="401"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Deseño de Caixas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="407"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Elementos de Bloco</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="413"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Formas Xeométricas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="419"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Símbolos Diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="425"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Debuxiños</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="431"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Variantes Pequenas de Formas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="437"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligaturas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="443"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Especiais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="449"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="455"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Grego Extendido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="461"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Cirílico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="467"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Cirílico Suplementario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="473"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Árabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="479"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Árabe Extendido A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="485"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Árabe Extendido B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="491"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebreu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="139"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta de Caracteres de Scribus (*.ucp);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="47"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation>Paleta Mellorada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="98"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation>Paleta Rápida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="105"/>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation>Agochar Mellorada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="648"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Escolla un nome de ficheiro para abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="713"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Erro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="675"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Erro ao ler o ficheiro %1 - probabelmente o ficheiro está corrompido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="694"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation>Escolle un nome de ficheiro para gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="714"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Non se puido escribir o ficheiro %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="722"/>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation>Limpar a Paleta?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="723"/>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Vai limpar todos os caracteres desta paleta. Ten a certeza?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="37"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta de Caracteres</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../spalette.cpp" line="117"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Sen Estilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../chartableview.cpp" line="23"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Eliminar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Glifos ausentes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Rebordo do texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="828"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>O Obxecto non é unha Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="829"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Falta a Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>O obxecto ten transparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="833"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>O obxecto é unha Anotación ou Campo PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>O obxecto é un PDF colocado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="248"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="252"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Non se atoparon problemas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="628"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Páxina </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="796"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Obxectos Libres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="802"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Atopáronse Problemas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="816"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Verificador Pré-voo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="818"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="819"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="822"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Perfil Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="823"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorar os Erros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Comprobar outra vez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Resolución de imaxe por baixo de %1 DPI, actualmente %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Resolución de imaxe por enriba de %1 DPI, actualmente %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>A imaxe é un GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="253"/>
    <source>OK</source>
    <translation>De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="274"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Úsase transparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="277"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Úsase modo de fusión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="284"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Capa &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>A anotación emprega unha fonte que non é TrueType</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Recollendo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Non se poden recoller todos os ficheiros para a saída do ficheiro:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="87"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation> Non se pode recoller o ficheiro:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="49"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="83"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="86"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Elimina&amp;r as que Non se Utilicen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="98"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Paletas de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="104"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Paleta de Cores Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Escolla a paleta de cores para carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Salvar a paleta de cores actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Eliminar as cores que non se utilicen da paleta de cores do documento actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="174"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importar cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="175"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="176"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Modificar a cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="177"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Facer unha copia da cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="178"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Eliminar a cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="179"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Escolla un Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="559"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copiar de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="570"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Cor Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="180"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation>Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Outros Ficheiros (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Información</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
    <source>Import</source>
    <translation>Importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation>O ficheiro %1 non contén cores que se poidan importar.
Se oficheiro estaba baseado en PostScript, tente importalo con Ficheiro -&amp;gt; Importar.
Non todos os ficheiros contan con comentarios DSC nos que se localizan as descricións de cores.
Isto impide que se importen cores dalgúns ficheiros.
Consulte a sección Editar Cores da documentación para máis detalles.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="135"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monocromática</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="136"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Análoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="220"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Complementaria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="138"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Complementaria Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triádica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrádica (Complementaria Dobre)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="40"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Cor Base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="202"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monocromática Clara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="205"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monocromática Escura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="212"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>Primeira Análoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="213"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>Segunda Análoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="227"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>Primeira Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="228"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>Segunda Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="229"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>Terceira Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="230"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>Cuarta Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="237"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>Primeira Triádica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="238"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>Segunda Triádica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="245"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>Primeira Tetrádica (básica oposta)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="246"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>Segunda Tetrádica (ángulo)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="247"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>Terceira Tetrádica (ángulo oposto)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Erro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Saturation:</source>
    <translation type="obsolete">Saturación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Value:</source>
    <translation type="obsolete">Valor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Saturation component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Value component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>Roda de &amp;Cores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="63"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Axudante para a configuración da cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Selector de cores con teoría das cores incluída.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="186"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="196"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="202"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="193"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="210"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Personalizado

CommonStrings, tamaño personalizado da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Páxina Única</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dúas Caras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Tríptico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Catro caras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Luns</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Martes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Mércores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Xoves</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Venres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sábado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Domingo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>January</source>
    <translation>Xaneiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>February</source>
    <translation>Febreiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>April</source>
    <translation>Abril</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
    <source>June</source>
    <translation>Xuño</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>July</source>
    <translation>Xullo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>August</source>
    <translation>Agosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>September</source>
    <translation>Setembro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>October</source>
    <translation>Outubro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>November</source>
    <translation>Novembro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>December</source>
    <translation>Decembro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="204"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="205"/>
    <source>No</source>
    <translation>Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="226"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Páxina Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Medio Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Medio Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="230"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Páxina Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="233"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normal Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="237"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normal Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="239"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normal Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Visión Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (Vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (Verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (Azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Cegueira Total para a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Personalizado: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Liña Continua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Liña Tracexada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Liña de Puntos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Liña Guión-punto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Liña Guión-punto-punto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Saliencia Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Saliencia Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Puntuación Colgante á Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Both sides</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Norm. Word Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Extensión Mínima de Glifo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Extensión Máxima de Glifo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Escala de grises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Descoñecido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished">Predefinido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="856"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradiente Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradiente Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="846"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradiente Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="847"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradiente Diagonal inverso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="848"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradiente Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="834"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opacidade:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="817"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Saturación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="873"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Mudar as Propriedades de Cor da Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="874"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Mudar as Propriedades da Cor do Enchido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="875"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Saturación da cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="876"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Método de enchido normal ou gradiente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="877"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="849"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Gradiente lineal libre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="850"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Gradiente radial libre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="835"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="836"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="812"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="837"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="838"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">pl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Mover Vector</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="878"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Mover o inicio do vector de gradiente calcando no botón esquerdo do rato e mover o final do vector de gradiante calcando no botón direito do rato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="853"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Configuración da Transparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="854"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Modo de Mescla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="857"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Escurecer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="858"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Aclarar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="859"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Multiplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="860"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="861"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Transparencia superposta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="862"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Luz Dura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="863"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Luz Branda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="864"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Diferenza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Exlusión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="866"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Esborrar a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="867"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Queimar a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="868"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Ton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="869"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="870"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="871"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Luminosidade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="820"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Separacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="821"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="823"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="825"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Escala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="830"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Rotación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="831"/>
    <source>Angle</source>
    <translation>Ángulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="851"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Deseño</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="865"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Exclusión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="826"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>Escala-X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="828"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Escala-Y:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished">Crear Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="33"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished">Número de Páxinas do Documento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="43"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished">Rango de Páxinas do Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="91"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished">Selección Básica de Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="103"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished">Rango de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="115"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">El&amp;iminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="118"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="141"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished">Bai&amp;xar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="144"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="151"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;ubir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="154"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="173"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="185"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished">Páxinas Consecutivas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="195"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished">Páxinas Pares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="202"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished">Desde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="234"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="268"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="271"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="296"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished">Páxinas Impares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="306"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished">Lista Separada por Vírgulas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="317"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished">Reordenación Avanzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="361"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished">Orde das Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="371"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="400"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="438"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="441"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="448"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="451"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="obsolete">Crear Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="obsolete">Número de Páxinas do Documento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="obsolete">Rango de Páxinas do Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="obsolete">Selección Básica de Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="obsolete">Páxinas Consecutivas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Desde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Até:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="obsolete">Lista Separada por Vírgulas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Páxinas Pares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Páxinas Impares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="obsolete">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Rango de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;ubir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="obsolete">Bai&amp;xar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="obsolete">Reordenación Avanzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="obsolete">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="obsolete">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="obsolete">Orde das Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Opcións do Importador de CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Delimitador de Campo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Delimitador de Valor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>A primeira liña é un cabezallo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengún</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Nengún

delimitador</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Opcións da Impresora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Opción</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Grupo de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Todas as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Só as Páxinas impares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Só as páxinas pares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Reflectir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Retrato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Impresión N-Up</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Páxina por Folla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Páxinas por Folla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra varias opcións de impresión do CUPS.
Os parámetros exactos disponíbeis dependerán do controlador da súa impresora.
Pode confirmar que acepta CUPS seleccionando Axuda &gt; Acerca de.
Procure as liñas C-C-T. Equivalen a se pode aceptar C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Este painel mostra varias opcións de CUPS para imprimir. Os parámetros exactos disponíbeis dependerán do controlador da súa impresora. Pode confirmar o soporte CUPS indo a Axuda &gt; Acerca de. Procure as listas: C-C-T Equivalen a C=CUPS C=littlecms T=soporte TIFF. Se falta o soporte dunha libraría indícase cun *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="433"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation>Ficheiros de Curvas (*.scu);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Gardar como</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="502"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Non se pode escribir o ficheiro: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="522"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Invirte a curva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="523"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Restaura a curva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="524"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Alterna entre interpolación lineal e cúbica da curva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="525"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Carrega unha curva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="526"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Salva esta curva</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="352"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Codificación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Móvese para o seu Directorio de Documentos.
Pódese definir nas Preferencias.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Comprimir o Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="311"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Incluir Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="313"/>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation>&amp;Incluir Perfís ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="283"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Indicar os Componentes da Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Amar.[Y]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Seleccionar &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Seleccionar C&amp;MYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Seleccionar &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Cancelado polo utilizador</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="30"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Eliminar esta Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Substituir por:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar a Cor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="38"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Eliminar esta Cor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Substituir por:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="18"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Eliminar Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar desde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="33"/>
    <source>to:</source>
    <translation>até:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="27"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Eliminar Desde:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar o Estilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar o Estilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Substituir Por:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Sen Estilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Falta esta Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">A Fonte %1 non está instalada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Usar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">no seu lugar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Fallou a importación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation> Fallou a importación do documento de Word
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="31"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Información sobre o Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Título:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Palabras-chave:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="59"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Descri&amp;ción:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="71"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Editor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Co&amp;laboradores:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="84"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Dat&amp;a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="90"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;ipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormato:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="102"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Id&amp;entificador:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>Idiom&amp;a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="120"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Relación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="126"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>Ám&amp;bito:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Direito&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">Docu&amp;mento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Máis &amp;Información</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">A persoa ou organización responsábel en primeira instáncia de crear o contido do documento.
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Nome que se lle dá ao documento.
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Relación do contido do documento.
Este campo prevese para unha descrición ou resumo breves do documento. Incorpórase ao PDF á hora de exportalo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">O tema do contido do documento
Este campo prevese para palabras-chave do documento que se queira incluir nun PDF para axudar nas procuras e na indexación de ficheiros PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Unha persoa ou organización responsábel de distribuir o documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Unha persoa ou organización responsábel de contribuir ao contido do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Unha data asociada cun acontecimento no ciclo vital do documento, no formato AAAA-MM-DD, ssegundo a ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>A natureza ou xénero do contido do documento, como por exemplo categorías, funcións, xéneros, etc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">A manifestación física ou dixital do documento. Paga a pena anotar o tipo e dimensións.
Tamén resultan de utilidade aquí RFC2045 e RFC2046 para os tipos MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="154"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Unha referencia sen ambigüidades ao documento nun contexto tal como o ISBN ou o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="155"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Unha referencia a un documento do que deriva o documento acutal, como por exemplo o ISBN ou o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">O idioma no que está escrito o documento, normalmente un código de idioma ISO-639,
co sufixo opcional dun hífen e un código de país ISO-3166 como, por exemplo en-GB ou fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="157"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Unha referencia a un documento relacionado, talvez usando un identificador formal tal e como o ISBN ou o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="158"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>A entensión ou rango do contido do documento, que talvez inclúa a localización, hora e ámbitos de xurisdición</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Información sobre os direitos que se posúen sobre o documento, como o copyright, patente ou marca rexistrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Documen&amp;to</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>A persoa ou organización responsábel en primeira instancia da creación do contido do documento. Este campo pódese embeber no documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Nome dado ao documento. Este campo pódese embeber no documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="147"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Explicación do contido do documento. Este campo é para unha descrición breve ou resumo do documento. Embébese no PDF ao exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Asutno do contido do documento. Este campo é para palabras-chave do documento que queira embeber nun PDF ou para axudar nas procuras e indización dos ficheiros PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>A manifestación física ou dixital do documento. Sería interesante anotar os tipos de medios e as dimensións. Tamén sería útil aquí RFC2045,RFC2046 para os tipos MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="156"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>A lingua na que se escrebeu o contido do documento, normalmente un código ISO-639 cun sufixo opcional cun guión e un código de país ISO-3166, como por exemplo en-GB ou fr-CH</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="61"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Adicione unha sección de numeración de páxinas ao documento. Engadirase unha sección nova a continuación da seleccionada actualmente.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="62"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Eliminar a sección seleccionada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="68"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nome:&lt;/b&gt; Nome optativo para a sección, p.ex. Índice&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrados:&lt;/b&gt; Escolla se quer mostrar os números de páxina nesta sección se hai unha ou máis molduras de texto que o fagan.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Desde:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que comezar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Até:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que rematar.&lt;/br/&gt;&lt;b&gt;Estilo&lt;/b&gt; Escolla o estilo de número de páxina que quer utilizar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inicio:&lt;/b&gt; O índice dentro do rango do Estilo no que comezar. P.ex. Se Inicio=2 e Estilo=a,b,c,..., os números comezarán en b. Para a primeira sección do documento isto substitúe o antigo Número da Primeira Páxina na nova xanela de ficheiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Número de Páxina Fora de Limites</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>O valor que introduciu está fora do rango de números de páxina do documento actual (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished">Seccións do Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished">Mostrados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished">Deste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished">Até</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Estilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished">Inicio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Deste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Até</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Estilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Inicio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Mostrados</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengún</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Relacionado Con</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>É Pai De</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>É Fillo De</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Molduras de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Molduras de Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Booleano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Inteiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Cadea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="19"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Atributos do Elemento Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Parámetro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Relación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Relación Con</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Adicionar Automaticamente A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Copiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Nengún

tipos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Número Real</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parámetro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Relación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Relación Con</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="66"/>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Configurar a Impresora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="796"/>
    <source>File</source>
    <translation>Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="222"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="821"/>
    <source>All</source>
    <translation>Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Gardar como</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Ficheiros Postscript (*.ps);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="820"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cián</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="819"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Maxenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="818"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Amarelo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="817"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Preto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="376"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Inserir unha lista de elementos separada por vírgulas, na que
un elemento pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="73"/>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Destino da Impresión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Opcións...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="126"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="131"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Mudar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="138"/>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>Comando de Impresión A&amp;lternativo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="147"/>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Co&amp;mando:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="154"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="159"/>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Imprimilo &amp;Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="633"/>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Imprimir a Pá&amp;xina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="163"/>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Imprimir o &amp;Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="183"/>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>N&amp;úmero de Copias:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Imprimir &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">Imprimir as &amp;Separacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Impr&amp;imir en Cores de ser Posíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Imprimir en &amp;Escala de Grises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Opcións A&amp;vanzadas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="349"/>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>Im&amp;primir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Usar un xestor de impresión alternativo, tal como kprinter ou gtklp,
para utilizar opcións de impresión adicionais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="581"/>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Imprimir Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="195"/>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Imprimir Separacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="199"/>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation>Imprimir en Cores de Ser Posíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="200"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Impimir en Escala de Grises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="217"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="218"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="219"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="228"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="234"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) Horizontalmente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="237"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) Verticalmente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="240"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Indicar o Tamaño do Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="246"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="252"/>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation>Aplicar Eliminación da Cor Inferior (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="255"/>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation>Converter as Manchas de Cor en Cores Procesadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="263"/>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation>Aplicar Perfís ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="267"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Opcións avanzadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="344"/>
    <source>Preview...</source>
    <translation>Antevisión...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="378"/>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation>Indica o Nível de PostScript.
Escoller Nível 1 ou 2 pode crear ficheiros enormes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
A UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
A UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Ficheiros PostScript (*.ps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="377"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation>Utilice un xestor de impresión alternativo, tal e como kprinter ou gtklp para acceder a opcións de impresión adicionais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="379"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas de cian, amarelo e maxenta e utilizar negro no seu lugar.
A UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros perto do gris. Cando se utiliza pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes, ainda que é preciso experimentar segundo cada caso. A UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="380"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Permite que as Manchas de Cor se convirtan en cores compostas. A non ser que pretenda imprimir manchas de cor nunha imprenta comercial, será preferíbel que deixe isto seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="383"/>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation>Permite embeber perfís ICC no fluxo de impresión se está habilitada a xestión de cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="384"/>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation>Permite indicar explicitamente o tamaño do medio do ficheiro PostScript. Non se recomenda a non ser que llo pida a súa imprenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="242"/>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Arrimar ás Marxes da Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Non mostrar os obxectos por fora das marxes na páxina impresa ou no ficheiro exportado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="569"/>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation>Non se puido averiguar a configuración da impresora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="373"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation>Non mostrar os obxectos por fora das marxes da páxina impresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="258"/>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation>Forzar Modo de Sobreimpresión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="381"/>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation>Activa o Modo de Sobreimpresión global para este documento, prescinde das configuracións de obxecto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="274"/>
    <source>Printer Marks</source>
    <translation>Marcas de Impresión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="279"/>
    <source>Crop Marks</source>
    <translation>Marcas de Recorte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="281"/>
    <source>Bleed Marks</source>
    <translation>Marcas de Sangrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="283"/>
    <source>Registration Marks</source>
    <translation>Marcas de Rexistro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="285"/>
    <source>Color Bars</source>
    <translation>Barras de Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="288"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Distancia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="293"/>
    <source>Marks</source>
    <translation>Marcas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="300"/>
    <source>Bleed Settings</source>
    <translation>Configuración de Sangrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="306"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Superior:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="311"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Inferior:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="316"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Esquerda:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="321"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Dereita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="325"/>
    <source>Use Document Bleeds</source>
    <translation>Empregar os Sangrados do Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="329"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Sangrados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="332"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Interior:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="333"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Exterior:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="390"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Distancia de sangrado desde a parte superior da páxina física</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="391"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Distancia de sangrado desde a parte inferior da páxina física</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="392"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Distancia de sangrado desde a esquerda da páxina física</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="393"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Distancia de sangrado desde a direita da páxina física</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing.</source>
    <translation type="obsolete">Isto crea marcas de recorte no PDF que indican por onde hai que cortar o papel unha vez impreso.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="386"/>
    <source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
    <translation>Isto crea marcas de sangrado que se indican mediante _._ e mostra o limite de sangrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="387"/>
    <source>Add registration marks which are added to each separation</source>
    <translation>Engadir marcas de rexistro que se engaden con cada separación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="388"/>
    <source>Add color calibration bars</source>
    <translation>Engadir barras de calibrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="389"/>
    <source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
    <translation>Indicar a distancia de separación das marcas de rexistro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="394"/>
    <source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
    <translation>Empregar a configuración de sangrado existente das preferencias do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="385"/>
    <source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
    <translation type="unfinished">Isto crea marcas de recorte no PDF que indican por onde hai que cortar o papel unha vez impreso</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="499"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>A importar o Ficheiro:
%1
fallou!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="500"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Erro Fatal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Converting Image:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">A conversión da Imaxe:
%1
fallou!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="855"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Erro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="73"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>A analizar PostScript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="505"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>A xerar Elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="854"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Fallou a conversión de %1 imaxes!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="725"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupo%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="70"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>A importar: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
    <translation type="obsolete">A editar a Macro: &lt;b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
    <translation type="obsolete">O ficheiro &apos;%1&apos; xa existe.
Ten a certeza de querer escreber por riba?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
    <translation type="obsolete">Xa modificou esta macro.
Ten a certeza de querer prescindir das modificacións?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>A full traceback follows:

%1
</source>
    <translation type="obsolete">A continuación, un rexistro completo:

%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Compilation of the macro failed, so it can not 
be saved in its current form. The error was:
%1
</source>
    <translation type="obsolete">Fallou a compilación da macro, de maneira
que non se pode salvar na súa forma actual.
O erro foi:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Scribus - New Macro</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Este é o diálogo de Modificación de Macro / Macro Nova. Aqui pode modificar o código fonte das macros. Modifíqueo na área de edición de texto baixo a equiqueta &quot;Código Fonte&quot; e prema sobre Aceptar as modificacións para gardar as mudanzas feitas na macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Source Code:</source>
    <translation type="obsolete">Código Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Editing Macro:</source>
    <translation type="obsolete">Modificación da Macro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>The name of the macro being edited.</source>
    <translation type="obsolete">Nome da macro que se está a modificar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Este elemento mostra o nome da macro que se está a editar neste momento.&lt;qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rexeitar as mudanzas feitas e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sair do diálogo de modificación, rexeitando todas as modificacións feitas. Se quer sair sen salvar a macro mais non quer perder as mudanzas, garde as modificacións con &quot;Salvar a Fonte Como...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as modificacións e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as mudanzas feitas na macro e sair. De haber algún problema coa macro, mostrarase unha mensaxe e o diálogo de modificación non se fechará.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esta área de texto contén o código fonte da macro. Se está a crear unha macro nova non haberá nada nel, mais se está a modificar unha macro xa existente, o código fonte co que se definiu a macro aparecerá aquí.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Load Source ...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Carregar a Fonte...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Substituir o código fonte actual con código dun ficheiro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar código fonte novo na área de edición desde o &quot;ficheiro&quot;. Calquer código fonte existente na área de modificación será substituído. A fonte carregada debe ser unha función de macro de Scribus. Se carrega calquer outro tipo de guión precisará modificalo para que funcione como unha macro de guión antes de salvalo.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Save Source As...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Salvar a Fonte Como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar nun ficheiro o código fonte que se está a modificar.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
    <translation type="obsolete">Modificar o código fonte - o texto - da macro nun ficheiro. Pode modificar a fonte gardada e carregala de novo mediante &quot;Carregar Fonte...&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Python source files (*.py)</source>
    <translation type="obsolete">Ficheiros fonte de Python (*.py)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Save File Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Diálogo de Gardar Ficheiros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Save macro source</source>
    <translation type="obsolete">Gardar a fonte da macro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Open File Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select the source file to load</source>
    <translation type="obsolete">Escoller o ficheiro fonte a carregar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Estilo de Edición</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Carácter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Tama&amp;ño:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efecto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aliñamento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Maiúsculas Capitulares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Liñas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Cor do T&amp;razo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Espazos verticais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Axustar á Liña Base e á &amp;Grella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;spaciamento da Liña:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Por &amp;encima:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">Por &amp;abaixo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Nome do seu estilo de parágrafo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Cor do recheo do texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Cor do trazo do texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Fornece unha primeira letra de parágrafo de tamaño máis grande. Úsase como efecto estilístico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Determina a altura total, en número de liñas, das Maiúsculas Capitulares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar o texto coa grella de base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Espaciamento por en cima do parágrafo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Espaciamento por debaixo do parágrafo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Interliñado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">pl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">O nome do Estilo non é único</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Distancias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Espaciado de liña fixo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Espaciado de liña automático</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar á Grella Base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Distancia ao Texto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Antevisión do Estilo de Parágrafo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Determina a distancia entre as Maiúsculas Capitulares e o Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Activa o texto de mostra deste estilo de parágrafo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">O nome do estilo non é único</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Fondo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Escolla para unha lectura máis doada dos estilos de textos con pouca cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Tracking Manual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Separación dos caracteres da liña base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Clique para escoller o modo de espaciamento de liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
    <translation type="obsolete">Seleccione para unha lectura máis doada dos estilos de texto con cores claras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Salvar e Sair</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Sair sen Salvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refacer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Pegar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Coller os Nomes dos Campos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripts (*.js);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="41"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efectos de Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="78"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcións:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="95"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Cor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Saturación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="122"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Brillo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="144"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Contraste:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Radio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Valor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="213"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterizar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="497"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Efectos Disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1383"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Desdebuxar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1361"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Brillo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1352"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Colorizar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1367"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Contraste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="970"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Escala de grises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="972"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1396"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterizar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1373"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Máis nítido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="479"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="483"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="494"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Efectos utilizados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="608"/>
    <source>OK</source>
    <translation>De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="612"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="348"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Cor 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="368"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Cor 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="388"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Cor 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="408"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Cor 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1402"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tritone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1489"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Quadtone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1555"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Curvas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="183"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Xa existe un ficheiro con ese nome. Sobreescribimos?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="184"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>xa existe. Sobreescribimos?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Todo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="68"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio para Exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Exportar como Imaxe(s)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exportar para o Directorio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Mudar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipo de Imaxe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Calidade:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Resolución:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Tamaño:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> ppp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Páxina &amp;actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Tod&amp;as as páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="105"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exportar un rango de páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="106"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Inserir unha lista de elementos separada por vírgulas, na que
un elemento pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="107"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Exportar todas as páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportar só a páxina actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Resolución das Imaxes
Use 72 ppp para Imaxes pensadas para un Monitor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Tamaño das Imaxes. 100% sen cambios, 200% para dúas veces maior, etc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Calidade das imaxes - 100% e a mellor calidade, 1% a peor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Formatos de exportación disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Directorio de saída - o lugar no que almacenar as imaxes.
O nome do ficheiro de exportación será &quot;nomedodocumento-númerodepáxina.tipodeficheiro&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Mudar o directorio de saída</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Tamaño da imaxe en Píxeles</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="35"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Propiedades extendidas de Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="95"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="96"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Escurecer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="97"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Aclarar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Ton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Luminosidade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Multiplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Disolución</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Transparencia superposta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Luz dura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Luz branda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Diferenza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Exclusión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Esborrar a cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Quimar a cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Exlusión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="91"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Modo de Mescla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opacidade:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Fondo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="207"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Capas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="260"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Non utilizar nengunha Rota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="262"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Rotas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="191"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Tamaño:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Título:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="221"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Sen Título</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="223"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor/a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="226"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Descoñecido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="228"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Documento de Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Resolución:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Espazo de cores:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="obsolete">Duotono</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">Elimina&amp;r as que Non se usen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Paletas de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Paleta de Cores Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Escolla a paleta de cores a carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Salvar a paleta de cores actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar as cores que non se usen da paleta de cores do documento actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Adicionar as cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Modificar a cor seleccionada agora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Facer unha copia da cor seleccionada agora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar a cor seleccionada agora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Escolla un Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Importar cores ao conxunto actual desde un documento existente</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="597"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Subsituíronse algunhas das fontes utilizadas neste documento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="601"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> substituíuse por: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="136"/>
    <source>Face:</source>
    <translation>Cara:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="137"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Estilo:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Configuración Global das Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Fontes Disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Substitución de Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Rotas adicionais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nome da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Usar esta Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Embeber en:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="60"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Subconxunto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="61"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Rota ao Ficheiro da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>Fontes &amp;Disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Substitución</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="104"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Substitucións de Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>M&amp;udar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="131"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>A&amp;dicionar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="133"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Elimina&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="157"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Ro&amp;tas Adicionais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="300"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Usar esta Fonte

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Embeber en:

antevisión da fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Subconxunto

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Rota ao Ficheiro da Fonte

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;As rotas de procura das fontes só se poden indicar nas Preferencias e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos abertos e vaia a Editar-&gt;Configuración para mudar a rota de procura de fontes.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">As rotas de procura de fontes só se poden indicar nas Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos e vaia entón a Modificar -&gt; Preferencias para mudar a rota de procura de fontes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Embeber en PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="152"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation>As rotas de procura das fontes só se poden indicar en Ficheiro &gt; Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche os documentos abertos e depois vaia a Ficheiro &gt; Preferencias &gt; Fontes para modificar a rota de procura das fontes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="59"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished">Embeber en PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Antevisión das Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="222"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Adicionar a fonte seleccionada ao menú Estilo, Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Abandonar a vista previa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Size of the Font</source>
    <translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Se xa o túzaro dicía que mañá quérenllo pór</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Nome da Fonte

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Doc

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Tipo

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Subconxunto

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Acceso

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Tamaño da Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Antevisión das Fontes

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="209"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation type="obsolete">Procura Rápida: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Procurar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+C

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="164"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Adicionar a fonte seleccionada ao menú Estilo, Fonte

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="165"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Abandonar a vista previa

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation type="obsolete">Se se escrebe o texto aquí pódese procurar rapidamente nos nomes das fontes. Por exemplo, &quot;negra&quot; mostra todas as fontes con Negra no nome. Para a pesquisa non importan as maiúsculas ou minúsculas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="167"/>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Inciciar a pesquisa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="168"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Tamaño da fonte seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="106"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Xa o dicía o túzaro: &quot;Quérenllo pór mañá&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="92"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Utilizador

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="93"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sistema

antevisión da fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Mostrarase o exemplo cando solte a tecla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="166"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation>Escribir o texto aquí fornece unha procura rápida entre os nomes das fontes. A procura non distingue entre maiúsculas e minúsculas. Pode fornecer os comodíns habituais (*, ?, [...]) na frase. Exemplos: t* listará todas as fontes que comecen por t ou por T. *bold* listará todas as fontes con bold, bolder, etc. no nome.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="43"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="46"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="47"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="41"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Procura Rápida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="60"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="148"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="158"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished">Texto de exemplo para mostrar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="165"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">Conxun&amp;to</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="168"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="175"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished">Limpar o texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="212"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Antevisión das Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Procura Rápida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Acceso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Texto de exemplo para mostrar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">Conxun&amp;to</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Limpar o texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>Antevisión da &amp;Fonte...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="65"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Diálogo da Antevisión da Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Ordenación, procura e exame das fontes disponíbeis.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="29"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Substitución de Fontes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="39"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Este documento contén algunhas fontes non instaladas no seu sistema. Escolla unha substitución apropiada para elas.
Cancelar fará que non se continúe carregando o documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="44"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Fonte Orixinal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Fonte Substituta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="71"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Facer que as substitucións sexan permanentes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="82"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Cencela estas substitucións de fontes e detén a carga do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Se o habilitar, Scribus utilizará estas substitucións permanentemente para as fontes que faltan en todos os documentos futuros.
Isto pódese desfacer ou mudar en Modificar &gt; Preferencias &gt; Fontes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Se preme en De Acordo e logo grava, estas substitucións convertiranse en permanentes no documento.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="313"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Posición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="314"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Aquí pode adicionar, modificar ou eliminar Paradas de Cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="312"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Engada, modifique ou elimine aquí as paradas de cor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete"> pl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Guías Horizontais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Pos-&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="70"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Guías Verticais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Pos-&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="107"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;dicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="117"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">El&amp;iminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="132"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;loquear as Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Fileiras e Columnas - Guías Automáticas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fileiras:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;olumnas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Distancia entre Fileiras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Distancia entre Colum&amp;nas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Con referencia a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="332"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">Act&amp;ualizar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Indicar as guías do documento. O xestor de guías ainda está aberto mais as modificación son persistentes

xestor de guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar a Todas as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="99"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished">Guía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Unidade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Antevisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Xa existe unha guía baleira (0, 0)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation>Editar Guía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation>Introduza unha posición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>New Guide</source>
    <translation>Nova Guía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="28"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="159"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished">Horizontais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="407"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="358"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished">Verticais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="110"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="135"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="371"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Apl&amp;icar a Todas as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="374"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Columna/Fileira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="168"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Número:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="191"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished">U&amp;sar Espazo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="194"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="323"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished">Referido A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="394"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="345"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished">M&amp;arxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="355"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;elección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="274"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished">Nú&amp;mero:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="297"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Usar &amp;Espazo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="300"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="382"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="388"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished">Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="391"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="401"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished">Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="404"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Eliminar as Guías de Tod&amp;as as Páxinas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="obsolete">Horizontais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Guía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Unidade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="obsolete">Verticais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;dicionar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;loquear as Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Apl&amp;icar a Todas as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Número:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;sar Espazo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="obsolete">Nú&amp;mero:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Usar &amp;Espazo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Referido A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;arxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;elección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="obsolete">Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Columna/Fileira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar as Guías de Tod&amp;as as Páxinas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Ligazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Procurar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>S&amp;earch</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rocurar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Ctrl+F</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+F</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>F3</source>
    <translation type="obsolete">F3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="268"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Axuda en-liña do Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="269"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Desculpas, mais non hai un manual disponíbel. Consulte en http://docs.scribus.net para ver
se hai documentos novos e www.scribus.net para descargas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>unknown</source>
    <translation type="obsolete">descoñecido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Atopar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Termo Procurado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>Procur&amp;ar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">Elimin&amp;alo Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="220"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>Sa&amp;ir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Nas pesquisas non importan as maiúsculas e minúsculas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Marcador Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Título do Novo Marcador:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>Pr&amp;ocurar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="222"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Procurar o Segui&amp;nte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="223"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>&amp;Procurar o Anterior</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="213"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Adicionar Marcador</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Eliminalo Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="214"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Relevancia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sair</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Adicionar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="13"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="84"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="49"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished">Procur&amp;ar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="57"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Procurar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="77"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Marcadores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="46"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Separación con guión posíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="65"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Aceptar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Saltar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="76"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Configuración do Hyphenator</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="20"/>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>Suxestións de &amp;separación con guións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="23"/>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Cortar as palabras con guións automaticamente &amp;encanto se escrebe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Lingua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>Palabra máis &amp;pequena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="52"/>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>Guións consecutivos &amp;Permitidos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="56"/>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Aparecerá un diálogo que mostra todos os guións posíbeis para cada palabra cando use a opción Extras, Separar as palabras con guións.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="57"/>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Permite que as palabras se corten automaticamente con guións encanto escrebe.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="58"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Lonxitude da palabra máis pequena que se poida cortar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="59"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Número máximo de guións seguidos.
O valor 0 significa un número ilimitado.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="24"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Información sobre a Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="31"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Información Xeral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="35"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Data / Hora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="39"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Ten o Perfil Embebido:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="47"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Nome do Perfil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="51"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Ten Rotas Embebidas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="59"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Ten Capas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="70"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>Información de EXIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Artista:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Comentario:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Comentario do Usuario:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Modelo da Cámara:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Fabricante da Cámara:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Descrición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Modelo do Escáner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="139"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Fabricante do Escáner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Tempo de exposición</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Apertura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>Equivalencia ISO:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="30"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation>Escolla Estilos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="35"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation>Estilos Disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="40"/>
    <source>Character Styles</source>
    <translation>Estilos de Carácter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="49"/>
    <source>Paragraph Styles</source>
    <translation>Estilos de Parágrafo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="58"/>
    <source>Line Styles</source>
    <translation>Estilos de Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="76"/>
    <source>In case of a name clash</source>
    <translation>En caso de conflito de nomes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="77"/>
    <source>Rename imported style</source>
    <translation>Mudarlle o nome ao estilo importado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="79"/>
    <source>Replace existing style</source>
    <translation>Substituir o estilo existente</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Importar &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation>Importar Ficheiros EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importa a maioría dos ficheiros EPS no documento actual,
convertindo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="105"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Inserir Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserindo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="43"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Páxina(s)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="47"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>antes da Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="48"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>após a Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="49"/>
    <source>at End</source>
    <translation>ao Final</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Inserindo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Modelo (Páxina Esquerda):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Modelo (Páxina Dereita):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Inserir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="63"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Páxinas Mestras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Páxina &amp;Mestra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="199"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Tamaño da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Tamaño:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Personalizado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="219"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="222"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Retrato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="223"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Anchura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Altura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="240"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Mover os Obxectos coa súa Páxina</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="201"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="111"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de texto&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de texto permítelle introducir calquer texto nunha posición definida co formato que escolla. Pode elixir un ficheiro de texto na pestana Opcions se quere importar inmediatamente un documento para unha moldura. Scribus acepta unha ampla variedade de formato importábel, desde texto simple até OpenOffice.org.&lt;/br&gt;O seu texto pódese editar e formatar na páxina directamente ou no simple Editor de Artigos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="115"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de imaxe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de imaxe permítelle colocar unha imaxe na súa páxina. Pódense aplicar e combinar diversos efectos de imaxe, incluindo transparencias, brillos e posterización, que permiten o retoque e a creación de resultados visuais interesantes. Pódese modificar a ampliación e a forma mediante a Paleta Propiedades.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished">Inserir Unha Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="29"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished">T&amp;ipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Moldura de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Localización</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="109"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished">Colocación na Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="121"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished">Páxina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="128"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Todas as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="135"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished">Rango de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="606"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished">Posición da Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="190"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished">Superior Esquerda das Marxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="197"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished">Superior Esquerda da Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="204"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished">Superior Esquerda do Sangrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">Tama&amp;ño</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished">O mesmo que as Marxes da Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished">O mesmo que a Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="342"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished">A mesma que o Sangrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="349"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished">A mesma que a Imaxe Importada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="356"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="395"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Altura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="402"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Anchura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Opcións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="497"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Separación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="507"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished">Columnas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="531"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="unfinished">Ligar as Molduras Creadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="546"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished">Documento Orixinal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished">Imaxe Orixinal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="638"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished">Non hai opcións para este tipo de moldura</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Unha Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Localización</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="obsolete">Colocación na Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Páxina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura só na páxina actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Rango de Páxinas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura no rango seleccionado. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="obsolete">Posición da Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="&qu