Subversion Repositories Scribus

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

<¸dÊÍ!¿`¡½ÝB
à;ª+JÄRTÇ‚\•¬{*â–$¦y5»hÇ•ŸÐ%ÒÖTûì0&
½W0E„VE¯f¾ÚgÕŒ<˜Åg¡˜¥×Ŷ:Àe0ÏÇW~*ÖT¿+‹zí+¡!7Ü:Q>ìÞ‹CÛ³ëF€„;G–āH/Þ¥Hw9ÙJ+‚J6•CJcbsMpŸMe³ËMˆ5ùP7Õ#R½zYSm‡V1¼³VŠ¥óV®Â  #X€•   MX·¹    yYç¥    ©Yèe    ÓYúÚ
Z«
3ZÀ%
e[f3
‘\P³
ÉiP
ùizsys™UΈÁ1˜Š†˜‘šÏ™8Z
E ¼Z
¡Y#
ù¨Š[°jt¤Ô<îñÕ¬ø\Ú´¥»è
è°ä}ùj$¬ì4RR!y¤—*Ùkñ4á¼5où“vx:Ð|£”
ªÞü‡Ô€Tß&‰&(Šµm,(„®=ªÔHY¡£‰yŒ´ËzÚ—ú;™úy¬^¹³äÉ7“fÊKÎÀá;óü:9JŽôDãñåQ,tŸDèeäI‚~9Q£¥S\£ýVGBWxS‹Zº*Ðf/Õi+n`lž‡š‘Ñóù’PzJ»€úš¾ÿÄòÁºª5æÂtìã¹õ‹ öŠÂ]úQ* úQcíú²“ 8ñÊ l
  ·î ñKxS!Nl^!¶„âŠ!ô†LD"‡lD"PŽÛŠ"˜I¼"°¡zÊ"Ý¥³#¦6“#d¬,¥#•°£#ȲS$´3Š$O¹Êå$¥º‹S$ç͇³%5Ö€Š%×2*%´Ýà%ôàù:&<é4º&~ëúÃ&Èììã&ûï¦ó'Až%'
‚ó'ØÐ|(eîe(Gg;(‡jìZ) Œ¾Ê)Mßz)˜G%)ÀžzŠ)ñ±LD*Í»d*Qҝz*¥ߺº*ßìXY+ÿ0ä+N3+”·+Ö.s,3/ô…,m8¨i,¹<AÊ-§<ð´-ÜI=5.R¥ã.aX/Å.âZÁ/A[eÞ/p\Ñ/¡^æÚ/àhš*0#l^0`rgŠ0šrgª0è{16}   1d›ƒt1 Âìê1ÝË02-éJž2]/Óe2™2ó2Ñ5z”3
S;3FXËè3“_Ë“3Òc“4gy4umÙÎ4АZ’5¢Lµ5E­,~5‹´¦å5Þ¹S6»8Ó6 ë»E7ìÄD7Hî@57¥›T8Úµ8o(.º8µ*ù¥9=I'9uMJî9ÖS¤N:i j:·i§ä;€ü.;y›=£;³¤»T<i²0^=0¶$*=–ÇR÷=ÔÊö>ÊöÓ>EÚ;'>u    üt>É    v~? Ús?2    5>?ƒ    J¢?Í    `ÛS@     k¶J@X    laô@„   zV.@Á    ~ÖÕA%    ƒ:Ac    ˆÒA¤   ŒvÓB
    ”5ÇBD   šêÄB‰  ¤Ð$BÉ   §PŠBû   ÀV´C^    ÉA^C¢    ÊCÜ
.`=D
0ÓúDX
4œ‡Dº
=äE
?¥EJ
PRdE”
Ty   Eõ
]*F>
d<F‚
sƒ3F¶
uö®Fý
y5¤GW
‚·^G
¨•G×
³^H
Ä0HM
ÉtH…
Ë”HÃ
è¼:I
ìVnI:
ýõ^Im
þ^nI³—9JºJO&RêJ™<ÁKvk¨KsxKדt~L-£üL‚µ¢DLÁ½‹EM,̺óMyÏA“M©Ô-DMìõÆðN/ ®ÞNx*ôµN¹.
•Nÿ.ÉãOC16ZO‹CuOÛp¡ÃPt¸åPgv¾
P«ýÅPÛšü¼Q*®ÒÊQe¹ÿêQ¤½¾šQ×Íj
RÚŠúRHÝÂR‰æœúRÃñé
SôSe
>0SÁ
FšCT

OLTP
^+dT³
u×uU)
‰PUm
ŒIúU©
þÎUå
³ÄV4
‘݃V’
½ÞVÛ
ÄÈ<W2
É8ZWf
ÖÕWœ
áÙãWò
ñmXJX )åXè>?ÓY3>@ÏYIžNY×{:Z#~…ùZ\ˆ>ƒZ´¡Àå[¿ß:[KÅ…š[}ËŸ*[¾ë+z\
ü\Y&Æú\¨>¨$\íS<8]5W¸^]Žb¤´]×fÖD^ r¤Ú^a{Ø:^œœ™Ä_«Í_‚µÀ)_·¹Â¼`>Íì`‰i`Ç0@074OK;(8@:W:ª8@V70B8CutJÄ
>289NewTÇ8:>@8AB0B8Use\•4>:to:{*8@=89Bold–$>?VN20B8Copy¦y 5403C20==OEdit»0@=VBC@0FaceÇ•$09;FileÐ%
(@8DBFontÖT>?><>30Helpì01'T:BItem
½
V=VOLine0E
5<0TNoneVEV4:@8B8Openf¾!B>@V=:0PagegÕ
8EV4QuitŒ0?8A0B8Save˜Å >7<V@Size¡8E>6C 70@07Exiting now¥×
5@E:Top:¶:"8?TypeÀe84ViewÏÇ5@5:@5A;5==OStrikethru&(@8DB&Font*ÖT&'5@2>=.:&Red:+‹z& >7<V@&Size+¡>1@065==O:Images:7Ü:0 >7B0HC20B8/8@V2=OB8...Distribute/Align...>ìÞ$#AB0=>2:8 ?@8AB@>NDevice SettingsCÛ³1V9 703@C7:8Loading abortedF€„AboutG–Ä8@V2=OB8AlignH/Þ0AB>AC20B8ApplyHw9G8AB8B8ClearJ+‚0:@8B8CloseJ6•
>;V@ColorJcb
$09; File Mp(@8DB8FontsMe³04@FrameMˆ5>1@065==OImageP7Õ;V20:Left:R½z
86G5LowerSmÂ@C:C20B8 2A5
Print allV1¼:;5WB8PasteVŠ¥=HVOtherV®Â
3>@CRaiseX€•>B>289ReadyX·¹"V=LShadeYç¥$V3C@0ShapeYèe=CB@V:Inside:YúÚ70<VABLinsteadZ«
!B8;LStyleZÀ%=AB@C<5=B8Tools[f348=8FVUnits\P³B>:C<5=B8 (*.scd);; AV D09;8 (*)"Documents (*.scd);; All Files (*)iP*@82'O7:0 4> @>7<VB:8Snap to Guidesizs6>48DV:C20B8 B5:AB>289 :04@Modify Textframes™U,>A;0B8 =0 704=V9 ?;0=
Send to BackˆÁ >:0;L=0 ?>7. Y:
Local Y-Pos:˜Š60ABC?=V ?@>3@0<8 2V4ACB=V:$The following Programs are missing:˜‘š*>;V@ >A=>2=>W AVB:8:Major Grid Color:™8Z.>;V@ 4>?><V6=>W AVB:8:Minor Grid Color: ¼Z4!B2>@8B8 B5:AB>2V ;0=FN6:8Create Textchains¡Y# >:0;L=0 ?>7. X:
Local X-Pos:¨Š$@82'O7:0 4> AVB:8
Snap to Grid°jt45 <>6C AB2>@8B8 D09; PDF.Unable to create PDF-File.Ô<î02B><0B8G=89 1>:A B5:ABCAutomatic Text BoxÕ¬ø,(;OE 4> D09;V2 H@8DBV2Path to FontfileÚ´¥4&81@0B8 2;0A=V :>;L>@8 >>&Define Custom Colors >>è
>289 4>:C<5=B
New Documentè°ä"V4:@8B8 4>:C<5=BOpens a Documentùj$>@87>=B0;L=>Horizontal¬ì><8;:0 4@C:CPrinting-Error4R.1V;LH8B8 01> 7<5=LH8B8Zooms in or out!y¤0:;04:0 PDFIs PDF-Bookmark*Ùk25@53>@=CB8 3>@87>=B0;L=>Flip horizontal4á¼3=>@C20B8
Leave Anywayoù> AB>@V=:8:    To page:vx:F><8;:0 ?V4 G0A 5:A?>@BC EPS D09;C.Error during EPS-Export|£”.5@53>@=CB8 25@B8:0;L=>Flip verticalªÞüV4ACB=V9 H@8DB
Missing FontÔ€T!E>20B8 >1'T:B8
Hide Outline&‰5 7<V=N20B8
Don't change(ŠµrLatin text: sample text; #:@0W=A:89 B5:AB: VW ‘C478: T ..Sample Text,(„1V9 4@C:CPrinting aborted=ªÔ5@E=V AB>@>=8
Top SidesY¡£ 70?8A0=> savedyŒ´ >7<VI5==O:  Placing:zÚ"8? &D09;C:File &type:—ú<'O &D09;C:File &name:™ú,(@8DB %1 =5 2AB0=>2;5=The Font %1 is not installed.¬^ 0AHB01C20B8 4> Scaled to ³ä2 04VCA 70E>?;5==O >1'T:BCGrab-RadiusÉ7“840;8B8...
Delete...ÊKÎ0;V ;VB5@8Small Capsá;ó.0AHB01C20==O ?> >AV %:Scaling X::.0AHB01C20==O ?> >AV Y:Scaling Y:J6@C:C20B8 ?>B>G=89 4>:C<5=BPrints the current DocumentôD"!B2>@8B8 PDF D09;Create PDF-FileñåAC2 5;5<5=BV2
Displacement,t&=>68==5 4C1;N20==OMultiple DuplicateDèe6><8;:0 AB2>@5==O D09;C PDFError creating PDF-File..I‚~*AB028B8 ?@O<>:CB=8:8Insert RectanglesQ£AB028B8 >20;8
Insert OvalsS\£ >:070B8 >1'T:B8
Show OutlineVGAB028B8 ;V=VW
Insert LinesWxS@>3@0<C20==O:
Programming:Zº* AB028B8 3@0DV:CInsert Picturef/Õ>;L>@8...
Colors...i+n25@B8:0;L=5 <0AHB01C20==OVertical Scalinglž‡*V=V0BN@=V 7>1@065==OThumbnails‘Ñó( >74V;LG0 740B=VABL:Resolution:’Pz.5@5AC=CB8 AB>@V=:C(8):Move Page(s):»€ú$>@<0B ?0?V@C
Paper format¾ÿÄ840;8B8 7:
Delete from:缻840;8B8 :>;V@
Delete ColoræÂ81@0B8 >1'T:B8
Select Itemsìã20AB@>9:0 >?FV9 4>:C<5=BCDocument Setupõ‹ 81@0B8 :>;V@
Select coloröŠÂ$840;8B8 AB>@V=:C:
Delete Page:úQ*"840;8B8 AB>@V=:8
Delete PagesúQc!5@548=8Middlesú²“0<V=8B8 F5 =0:Replace it with:ñÊV4ACB=V(9)Missing
 0=D>@<0FVO > 4>:C<5=BV..Document Info...î6&>40B8 4> 2;0A=8E :>;L>@V2&Add To Custom ColorsKxS5@5AC=CB8...Move...l^CB:Angle:„âŠ2 :V=FVAt End†LD>40B8Append‡lD!8&=V9:Bl&ue:ŽÛŠ
8EV4Cancel˜I¼>289 :>;V@:New Color:¡zÊ !E>20B8 @>7<VB:CHide Guides¥³>;L>@8Colors¦6“840;8B8Delete¬,¥8A?@>?>@FVO:Disp.:°£">:070B8 @>7<VB:CShow Guides²S(>@87>=B0;L=89 7AC2:Horizontal Shift:´3Š>@87>=B0;L=89
Landscape¹Êå&>:070B8 7>1@065==OShow Imagesº‹S$!E>20B8 7>1@065==OHide Images͇³
?8A:
Description:Ö€Š>;V@ ;V=VW:Line Color:×2* >:070B8 :>;L>@8Show ColorsÝà>;V@ B5:ABC:Text Color:àù:">;V@ 70?>2=5==O:Fill Color:é4º >7<VB:8GuidesëúÃ!E>20B8 :>;L>@8Hide Colorsììã$ 5403C20B8 :>;L>@8Edit Colorsï¦ó"V4AB0=L C B5:ABV
Textdistancež%C@AV2Italic
‚ó57 70?>2=5==ONo FillÐ| >7<V@ H@8DBC
Font SizeeîeP5<0T Postscript H@8DBV2 C 0HV9 A8AB5<V-There are no Postscript-Fonts on your Systemg;
=HV:Other:jìZ(8@8=0 ;V=VW:Line Width:Œ¾Ê?@020:Right:ßz@8:;04Sample˜G%
"V=L:Shade:žzŠ :V=5FLTo End±LD&0 ?5@54=L><C ?;0=VIn the ForegroundÍ»d(C:0B8 &2:
Look &in:ҝz(8@8=0:Width:ߺº!C<VA=VABLCompatibilityìXY5<0T 4>:C<5=BCNo Documentÿ0ä@02V AB>@>=8Right Sides34>:070B8 <56V @>1>G>W 7>=8
Show Margins·?FVW PDFPDF-Options.s$@C:C20B8 V=B5@20;Print range/ô…Ž>1@065==O (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;AV D09;8 (*)DImages (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)8¨i!B>2?FV:  Columns:<AÊ5 4@C:C20B8Don't print<ð´ 5403C20B8 :04@Edit FrameI=5D!B8A=CB8 B5:AB B0 25:B>@=C 3@0DV:C!Compress Text and VectorgraphicsR¥ã, 5403C20B8 7<VAB :04@CEdit Contents of FrameX/Å
<VAB  ContentsZÁ(@8DB8    Fonts...[eÞV2V AB>@>=8Left Sides\Ñ >7<V@ H@8DBC:Font Size:^æÚ(0@ AVB:8:
Grid Layout:hš*V4:@8B8...Open...l^ V;L:VABL :>?V9:Number of copies:rgŠ V;L:VABL :>?V9:Number of Copies:rgª
?FVWOptions{AB>@V=:8(>:)Page(s)}   5@B8:0;L=89    Portrait›ƒt @8 A?V2?@0FV 7:Contributions from:Âìê1'T:BOutlineË05@53;O4...
Browse...éJžC1;N20B8
Duplicate/Óe5@5:;04
Translations2ó 7020=B065=> loaded5z”&5@5AC=CB8 AB>@V=:8Move PagesS;(8@8=0 ;V=VWLine WidthXËè&!E>20B8 V=AB@C<5=B8Hide Tools_Ë“, >7<VB:0 7>= 4>:C<5=BCMargin Guidesc“2!E>20B8 <56V @>1>G>W 7>=8
Hide Marginsgy0?8A0B8 O:...Save as...mÙÎ@8=B5@PrinterZ’ 50;L=89 @>7<V@Actual Size¢Lµ(AB028B8 3@0DV:C ...Get Picture...­,~>?VN20B8 BCB
Copy Here´¦åJ5@5B2>@5==O :>;L>@>28E 7>1@065=L 4>:Downsample Color-Images to:¹S6;>10;L=V CAB0=>2:8 H@8DBV2Global Fontsettings»8Ó&!B8;L H@8DBCFont st&yleë»E05@B8:0;L=> ?5@53>@=CB89Vertical flippedìÄD:>;L>@>289 4@C: O:I> 4>ABC?5=Print in color if availableî@5*;>:0;L=> ?V4:;NG5==89locally connected›T?5@54 AB>@V=:>Nbefore PageÚµL5@5B2>@5==O <>=>E@><=8E 7>1@065=L 4>: Downsample Grayscale-Images to:(.º!B8;L CDE
CDE-Style*ù¥65@5AC=CB8 =0 ?5@54=V9 ?;0=Bring to FrontI'<V=8B8...
Change...MJîX>:C<5=B 1C2 7<V=5= ?VA;O >AB0==L>3> 70?8AC.3The document has been changed since the last save.S¤N&@C:C20B8 4> D09;C:Print to file:i j>>G8=0B8 4@C: 7 ?5@H>W AB>@V=:8Print first page firsti§ä><?@5AVOCompression€ü.rGhostscript : 8 =5 <>65B5 28:>@8AB>2C20B8 EPS 7>1@065==O(Ghostscript : You cannot use EPS-Images›=£vShift+Click I>1 4>40B8 B>G:C; Ctrl+Click I>1 2840;8B8 B>G:C5Shift+Click to add Point; Ctrl+Click to delete Point¤»T80AB@>9:0 >?FV9 4>:C<5=BC...Document Setup...²0^1C4>20=> 2:
Embed in:¶$*0?8A0B8 70@07   Save NowÇR÷2B>@:Author:Êö2B>@8AuthorsÊöÓ*>:070B8 2AN AB>@V=:CFit in WindowÚ;'Strikeout
Strikeout    üt@C:..    Print...    v~$#AB0=>2:8 ?@8=B5@0Printer settings    Ús"AB028B8 AB>@V=:CInsert Page   5>>289 :>;V@
New Color    J¢(>:070B8 V=AB@C<5=B8Show Tools `ÛS87:Bottom:  k¶J A8AB5<V QT  About Qt    laô4AB028B8 B5:AB/3@0DV:C... Get Text/Picture...  zV.!B8;L MotifMotif-Style  ~ÖÕ0AHB01C20==O:    Scaling:    ƒ:6>48DV:C20B8 3@0DVG=89 :04@Modify Pictureframe ˆÒ0?8A0B8 O:Save as   ŒvÓ CG=0 >1@>1:0Manual Kerning ”5Ç86=V9 V=45:A
Subscript    šêÄ!:@&V?BScr&ipt  ¤Ð$2A?0=AL:0 B0 0B0;>=AL:0:Spanish and Catalan:  §PŠ5@E=V9 V=45:ASuperscript  ÀV´AB028B8..
Insert...    ÉA^AB02:0
Inserting    Ê >25@=CB8 >1'T:BRotate Item
.`=6 57C;LB0B 70?8A0B8 4> D09;COutput to File:
0Óú&V6;V=V9=0 2V4AB0=LLinespacing
4œ‡81@0B8 H@8DBSelect Font
=ä"840;8B8 AB>@V=:CDelete Page
?¥.!B2>@8B8 =>289 4>:C<5=BCreates a new Document
PRdV;V<5B@8 (mm)Millimeters (mm)
Ty   >;V@ D>=C:Background Color:
]*><5=B0@Comment
d<#AB0=>2:8 <8H8Mouse-Settings
sƒ3,@C:C20B8 @>7B0HC20==OPrint destination
uö®"01;8G=89Tabloid
y5¤"AB028B8 B5:AB...Get Text...
‚·^@O<>:CB=8:
Rectangle
¨•@C:CN...Printing...
³^>:C<5=B 
Document 
Ä0V4:@5A;5==O
Underline
Ét&V4:@5A;5=89&Underline
Ë”&5;5=89:&Green:
è¼:=HV...   Other...
ìVn >48DV:C20B8 ...
Modify...
ýõ^00?8A0B8 B5:AB O: EPS...Save Page as EPS...
þ^n">G:8 (pt)Points (pt)—9 (8@8=0 ?@><V6:C:Gutter Width:º>5@5B2>@5==O <>=>-7>1@065=L 4>:Downsample Mono-Images to:&Rê6>@87>=B0;L=5 <0AHB01C20==OHorizontal Scaling<Á2"5:AB >B>GNT =02:>;> 1>:AText flows around Boxvk¨&@>: >A=>2=>W AVB:8Major Grid Spacing:x*=;09=>20 4>?><>30...Online-Help...“t~84V;8B8 2A5Select all£ü40?8A0B8 ?>B>G=89 4>:C<5=BSaves the current Documentµ¢D !B8;L Motif-PlusMotif-Plus-Style½‹ED5:B8Effects̺ó86=V AB>@>=8
Bottom SidesÏA“&5@5:@5A;5=89Stri&keoutÔ-D"@>: :C@A>@0 <8H8Wheel-JumpõÆð#AB0=>2:8..Preferences... ®Þ !B8;L V=B5@D59AC
GUI-Style*ôµ!B8;L WindowsWindows-Style.
•&07>2V :>;L>@8&Basic colors.Éã$5@B8:0;L=89 7AC2:Vertical Shift:16Z?VA;O AB>@V=:8after PageCu&;0A=V :>;L>@8&Custom colorsp¡Ã5@5AC=CB8 AN48
Move Heret¸å
@>::
Stepping:v¾
 >=>E@><=89 4@C:Print in grayscaleýÅ5@B8:0;L=>    Verticalšü¼!B8;L ;V=VW:Linestyle:®ÒÊ7>2=V: Outside:¹ÿê?><V6:   between:½¾š;0AB82>ABV:Properties:Íj
(8@8=0 ;V=VW:Linewidth:ÚŠú#AB0=>2:8PreferencesÝÂ( >7<V@ ?> C<>2G0==N:Default Size:æœú&(@8DB ?> C<>2G0==N:Default Font:ñé
,@>: 4>?><V6=>W AVB:8:Minor Grid Spacing:ô">1@065==O 2848<5Image visible
>0"8?>3@0DVG=89
Typographics
FšC65@5@20B8 B5:AB>2V ;0=FN6:8Break Textchains
OLD>G8=0B8 4@C: 7 >AB0==L>W AB>@V=:8Print last page first
^+d >7<V@ AB>@V=:8
Page Size
u×u>?5@5465==OWarning
‰P$@0=FC7AL:0:French:
ŒIú$0?8A0B8 O: PDF...Save as PDF...
þÎ2>25@=CB8AO 4> 70?8A0=>3>Revert to Saved
³Ä !C<V6=V AB>@V=:8
Facing Pages
‘݃* >7B0HC20B8/8@V2=OB8Distribute/Align
½Þ030;L=5General
ÄÈ<V<5FL:0:German:
É8Z(!E>20B8 ?0=5;L :04@CHide Measurements
ÖÕ*>:070B8 ?0=5;L :04@CShow Measurements
áÙã&"0: 2840;8B8 :>;V@:OK to delete Color:
ñm $0B0;L=0 ?><8;:0Fatal Error">48DV:C20B8 :04@
Modify Frame)å$ ?@>3@0<V ScribusAbout Scribus>?Ó,=D>@<0FVO > 4>:C<5=BVDocument Info>@Ï=>B0FVO 4> PDFIs PDF-AnnotationIžN0BV=5==O:   Shading:{:* >7B0HC20B8 28?04:>2>Distribute evenly~…ù" >7<VB:0 AB>2?FV2Column Guidesˆ>ƒ ;0B8=>289 AB8;LPlatinum-Style¡Àå8A>B0:Height:¿ß:!C<VA=VABL:Compatibility:Å…š>;L>@8 AVB:8:
Grid Colors:ËŸ*(@C:C20B8 =0 ?@8=B5@Print to printer:ë+z&=OB8 2A5 284V;5==O
Deselect all
ü>:C<5=B0FVO:Documentation:&Æú28G09=89 B5:ABOrdinary Text>¨$.AB028B8 B5:AB>289 1>:AInsert TextboxS<8 0?8A0B8 B5:AB..
Save Text...W¸^@C: 7025@H5=Printing completedb¤´1V9 70?8ACSaving abortedfÖD AB>@V=:8From page:r¤ÚL >74V;LG0 740B=VABL 4;O 7>1@065=L EPS:Resolution for EPS-Images:{Ø:4>@87>=B0;L=> ?5@53>@=CB89Horizontal flippedœ™Ä0@B8=:0   Picture «ÍJ"5:AB>2V D09;8 (*.txt);;AV D09;8 (*)!Textfiles (*.txt);;All Files (*)µÀ) >2V4=8: ScribusScribus Manual¹Â¼0 D>=V:In the BackgroundÍì