Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12937 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; lista

Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores

Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores

Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
das cores do documento por omisión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.

Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)

Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.

deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)

Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; lóxica

Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro

Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
son False.

O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.

Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro

Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
tipo HTML.

Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.

Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.

Exemplos de uso:
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Constantes de botón e icone definidas:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="unfinished">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea

Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.

Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string

Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
o seguinte significado:

tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.

orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE

númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
máis altos se vai crear un documento en varias partes.

unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
PAGE_4 é para catro páxinas.

ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Está indexada desde 0 (0 = primeira).

númeroPáxina = Número de páxinas a crear.

Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.

exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano

ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o 
significado seguinte:

  tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
  marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.

  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.

examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="unfinished">closeDoc()

Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.

Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool

Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;nome)

Abre o documento &quot;nome&quot;.

Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="unfinished">saveDoc()

Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
para gardalo.

Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nome&quot;)

Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).

Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano

Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="unfinished">setUnit(tipo)

Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)

Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)

Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="unfinished">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)

Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished">closeMasterPage()

Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished">masterPageNames()

Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished">editMasterPage(pageName)

Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished">createMasterPage(nomePáxina)

Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteMasterPage(nomePáxina)

Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)

Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Os estilos de terminación son:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
As constantes de estilo de liña son:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)

Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea

Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)

Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro

Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; lista

Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)

Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)

Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
utilizábeis polas clases pai.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished">getProperty(obxecto, propiedade)

Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.

O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
a calquer instancia C++ QObject.

O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.

O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished">setProperty(obxecto, propiedade, valor)

Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
unha excepción se falla un designador subxacente.

Vexa getProperty() para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])

Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])

Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])

Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])

Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio. 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])

Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea

Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; inteiro

Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;nome&quot;)

Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="unfinished">deselectAll()

De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="unfinished">groupObjects(lista)

Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar. 
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})

Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])

Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="unfinished">scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])

Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O número 1 indica 100%.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)

Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)

Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list

Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; lista de valores

Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano

Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; lista

Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)

Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string

Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])

Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)

Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)

Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)

Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
a impresión da capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; está bloqueada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é normal.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro

Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float

Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">createLayer(capa)

Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string

Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="unfinished">moveSelectionToFront()

Move a selección actual cara a frente.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="unfinished">moveSelectionToFront()

Move a selección actual cara tras.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="unfinished">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="unfinished">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome. 
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.

Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])

Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="unfinished">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])

Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; lista

Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.

Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; inteiro

Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="unfinished">redrawAll()

Redeseña todas as páxinas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished">getPageType() -&gt; inteiro

Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)

Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.

Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)

Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
que se mostra na primeira páxina.

Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="unfinished">gotoPage(nr)

Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.

Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do intervalo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; inteiro

Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; lista

Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="unfinished">setHGuides() -&gt; lista

Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;

Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="unfinished">getVGuides() -&gt; lista

ver getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="unfinished">Ver setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; valores

Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; lista

Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
é o primeiro na páxina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="unfinished">getPageMargins()

Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])

Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
    <translation type="unfinished">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])

Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])

Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])

Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])

Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])

Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])

Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])

Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])

Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
    <source>createParagraphStyle(...)

Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create

linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:

fixed linespacing:     0

automatic linespacing:   1

baseline grid linespacing: 2

linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing

alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph

-&gt; left:   0

-&gt; center:  1

-&gt; right:  2

-&gt; justify: 3

-&gt; extend:  4

leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin

gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs

firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line

hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)

dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used

dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used

&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use

</source>
    <translation type="unfinished">createParagraphStyle(...)

Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:

&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; especifica o nome do estilo de parágrafo a crear

linespacingmode [opcional] -&gt; especifica o modo de interliñado; os modos posíbeis son:

interliñado fixo:     0

interliñado automático:   1

espaciamento á grella da liña de base: 2

linespacing [opcional] -&gt; especifica o interliñado se se emprega o interliñado fixo

aliñamento [opcional] -&gt; especifica o aliñamento do parágrafo

-&gt; esquerda:   0

-&gt; centrado:  1

-&gt; dereita:  2

-&gt; xustificado: 3

-&gt; extendido:  4

leftmargin [opcional], rightmargin [optional] -&gt; especificar a marxe

gapbefore [opcional], gapafter [optional] -&gt; especificar as separacións dos parágrafos anterior e posterior

firstindent [opcional] -&gt; a indentación da primeira liña

hasdropcap [opcional] -&gt; especifica se hai maiúsculas capitulares (1 = si, 0 = non)

dropcaplines [opcional] -&gt; altura (en liñas) das maiúsculas capitulares, se se usan

dropcapoffset [opcional] -&gt; distancia das maiúsculas capitulares, se se usan&quot;charstyle&quot; [opcional] -&gt; estilo de caracteres a empregar
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
    <source>createCharStyle(...)

Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create

&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use

fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)

&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options

&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options

baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline

shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used

outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used

underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used

strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used

scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars

tracking [optional] -&gt; tracking of the text

&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code

</source>
    <translation type="unfinished">createCharStyle(...)

Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:

&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear

&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar

fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)

&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):

-&gt; inherit (herdar)

-&gt; bold (negra)
-&gt; italic (cursiva)
-&gt; underline (subliñado)
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
-&gt; strike (riscar)
-&gt; superscript (superíndice)
-&gt; subscript (subíndice)
-&gt; outline (contorno)
-&gt; shadowed (sombra)
-&gt; allcaps (maiúsculas todo)

-&gt; smallcaps (minúsculas todo)&quot;fillcolor&quot; [opcional], &quot;fillshade&quot; [opcional] -&gt; especificar opcións de enchido

&quot;strokecolor&quot; [opcional], &quot;strokeshade&quot; [optconal] -&gt; especificar opcións de trazo

baselineoffset [opcional] -&gt; separación da liña base
shadowxoffset [opcional], shadowyoffset [opcional] -&gt; separación da sombra, se se usa
outlinewidth [opcional] -&gt; anchura do contorno, se se usa
underlineoffset [opcional], underlinewidth [opcional] -&gt; opcións de subliñado, se se usa

strikethruoffset [opcional], strikethruwidth [opcional] -&gt; opcións de riscado, se se usa
scaleh [opcional], scalev [opcional] -&gt; escala dos caracteres

tracking [opcional] -&gt; tracking do texto
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
ao primeiro carácter da seleccion.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
asignado ao primeiro carácter da selección.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nome&quot;])

Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente. 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple

Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores

Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
se fornece un nome emprégase o elemento seleccionado.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])

Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="unfinished">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])

Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
o elemento seleccionado.

Pode devolver un erro ValueErro se algunha das distancias está fora de límites (han de ser positivas).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="unfinished">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="unfinished">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])

Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])

Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
neste módulo - ver dir(Scribus).

Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])

Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;nome&quot;])

Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)

Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)

Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
unlinkTextFrames(b)

Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;nome&quot;])

Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro

Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica

Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica

Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])

Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano

Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;cadea&quot;)

Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="unfinished">progressReset()

Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)

Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)

Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="unfinished">setCursor()

[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)

Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
por medio dun guión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished">zoomDocument(dobre)

Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)

Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.

Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; lista

Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; lóxica

Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
o significado seguinte:

  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
  as marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.

  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.

exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])

Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.

Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])

Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
ao primeiro carácter da seleccion.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;cadea&quot;)

Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus

Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
individualmente máis abaixo.

Certas cousas son comúns a toda a interface.

A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
o que operaren.
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
nada sobre o que operar.
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
e provocará esta excepción.
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.

Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
documentación de cada función.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:

  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
  se se está a crear un documento en varias partes.

  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)

exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.

Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)

A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
significado seguinte:

tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.

marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
do documento

orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)

númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
máis altos se está a crear un documento en varias partes.

unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
UNIT_POINTS.

tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.

ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Indexada desde 0 (0 = primeira).

Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
asegúrese de que o ten en conta.

exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
o seguinte significado:

tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.

orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE

númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
máis altos se vai crear un documento en varias partes.

unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
PAGE_4 é para catro páxinas.

ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Está indexada desde 0 (0 = primeira).

númeroPáxina = Número de páxinas a crear.

Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.

exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.

Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores

Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.

Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)

Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.

deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)

Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro

Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.

O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.

Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro

Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
tipo HTML.

Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.

Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.

Exemplos de uso:
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Constantes de botón e icone definidas:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea

Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.

Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.

Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nome)

Abre o documento &quot;nome&quot;.

Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
para gardalo.

Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nome&quot;)

Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).

Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool

Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
son cadeas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(tipo)

Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)

Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)

Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)

Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Os estilos de terminación son:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)

Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
As constantes de estilo de liña son:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)

Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea

Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro

Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)

Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro

Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; lista

Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])

Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])

Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])

Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio. 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])

Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea

Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; inteiro

Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;nome&quot;)

Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(lista)

Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar. 
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})

Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])

Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])

Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O número 1 indica 100%.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; lista de valores

Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool

Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; lista

Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)

Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])

Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
a capa non poderá imprimirse.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
a capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(capa)

Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome. 
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.

Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])

Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.

Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])

Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool

Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])

Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; lista

Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; inteiro

Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Redeseña todas as páxinas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)

Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.

Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
que se mostra na primeira páxina.

Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.

Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; inteiro

Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; lista

Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides() -&gt; lista

Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;

Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides() -&gt; lista

ver getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">Ver setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; valores

Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; lista

Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
é o primeiro na páxina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])

Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])

Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
asignado ao primeiro carácter da selección.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nome&quot;])

Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente. 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])

Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])

Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])

Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
neste módulo - ver dir(Scribus).

Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])

Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nome&quot;])

Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])

Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)

Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)

Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
unlinkTextFrames(b)

Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nome&quot;])

Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
por medio dun guión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)

Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])

Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
nese momento.

Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)

Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
de teclado para a macro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano

Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
a impresión da capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio

Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
das cores por omisión do documento.

Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])

Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano

Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.

Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores

Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
das cores do documento por omisión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)

Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro

Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión;
deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión
permite que apareza unha caixiña coa antevisión na caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro,
o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;.
Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.Por omisión, todos estes parámetros son Falso.

O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.

Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.

Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string

Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)

Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="obsolete">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)

Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="obsolete">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)

Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
utilizábeis polas clases pai.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="obsolete">getProperty(obxecto, propiedade)

Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.

O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
a calquer instancia C++ QObject.

O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.

O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="obsolete">setProperty(obxecto, propiedade, valor)

Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
unha excepción se falla un designador subxacente.

Vexa getProperty() para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="obsolete">getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)

Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.

Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="obsolete">getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)

Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])

Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="obsolete">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro

Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.

Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano

ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.

Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o 
significado seguinte:

  tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.

  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
  marxes do documento

  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE

  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.

  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.

examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()

Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">masterPageNames()

Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">editMasterPage(pageName)

Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="obsolete">createMasterPage(nomePáxina)

Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(nomePáxina)

Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="obsolete">zoomDocument(dobre)

Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float

Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; está bloqueada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é normal.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano

Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro

Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float

Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])

Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea

crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano

Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="obsolete">getPageType() -&gt; inteiro

Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro

Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])

Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)

Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)

Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)

Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)

Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.

Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])

Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])

Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])

Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])

Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)

Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina

Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro

Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
son False.

O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.

Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)

Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])

Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.

Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do intervalo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])

Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()

Move a selección actual cara a frente.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()

Move a selección actual cara tras.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])

Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
    <translation type="obsolete">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])

Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
    <source>createCharStyle(...)

Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create

&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use

fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)

&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options

&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options

baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline

shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used

outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used

underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used

strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used

scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars

tracking [optional] -&gt; tracking of the text

&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code

</source>
    <translation type="obsolete">createCharStyle(...)

Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:

&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear

&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar

fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)

&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):

-&gt; inherit (herdar)

-&gt; bold (negra)
-&gt; italic (cursiva)
-&gt; underline (subliñado)
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
-&gt; strike (riscar)
-&gt; superscript (superíndice)
-&gt; subscript (subíndice)
-&gt; outline (contorno)
-&gt; shadowed (sombra)
-&gt; allcaps (maiúsculas todo)

-&gt; smallcaps (minúsculas todo)&quot;fillcolor&quot; [opcional], &quot;fillshade&quot; [opcional] -&gt; especificar opcións de enchido

&quot;strokecolor&quot; [opcional], &quot;strokeshade&quot; [optconal] -&gt; especificar opcións de trazo

baselineoffset [opcional] -&gt; separación da liña base
shadowxoffset [opcional], shadowyoffset [opcional] -&gt; separación da sombra, se se usa
outlinewidth [opcional] -&gt; anchura do contorno, se se usa
underlineoffset [opcional], underlinewidth [opcional] -&gt; opcións de subliñado, se se usa

strikethruoffset [opcional], strikethruwidth [opcional] -&gt; opcións de riscado, se se usa
scaleh [opcional], scalev [opcional] -&gt; escala dos caracteres

tracking [opcional] -&gt; tracking do texto
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica

Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica

Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.

Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)

Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
    <source>createParagraphStyle(...)

Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create

linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:

fixed linespacing:     0

automatic linespacing:   1

baseline grid linespacing: 2

linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing

alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph

-&gt; left:   0

-&gt; center:  1

-&gt; right:  2

-&gt; justify: 3

-&gt; extend:  4

leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin

gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs

firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line

hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)

dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used

dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used

&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use

</source>
    <translation type="obsolete">createParagraphStyle(...)

Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:

&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; especifica o nome do estilo de parágrafo a crear

linespacingmode [opcional] -&gt; especifica o modo de interliñado; os modos posíbeis son:

interliñado fixo:     0

interliñado automático:   1

espaciamento á grella da liña de base: 2

linespacing [opcional] -&gt; especifica o interliñado se se emprega o interliñado fixo

aliñamento [opcional] -&gt; especifica o aliñamento do parágrafo

-&gt; esquerda:   0

-&gt; centrado:  1

-&gt; dereita:  2

-&gt; xustificado: 3

-&gt; extendido:  4

leftmargin [opcional], rightmargin [optional] -&gt; especificar a marxe

gapbefore [opcional], gapafter [optional] -&gt; especificar as separacións dos parágrafos anterior e posterior

firstindent [opcional] -&gt; a indentación da primeira liña

hasdropcap [opcional] -&gt; especifica se hai maiúsculas capitulares (1 = si, 0 = non)

dropcaplines [opcional] -&gt; altura (en liñas) das maiúsculas capitulares, se se usan

dropcapoffset [opcional] -&gt; distancia das maiúsculas capitulares, se se usan&quot;charstyle&quot; [opcional] -&gt; estilo de caracteres a empregar
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple

Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores

Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
se fornece un nome emprégase o elemento seleccionado.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])

Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])

Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
o elemento seleccionado.

Pode devolver un erro ValueErro se algunha das distancias está fora de límites (han de ser positivas).
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>A importar: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>A Analizar Ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupo%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2226"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>A Xerar Elementos</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Aportacións de:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
soporte de librarías compiladas en Scribus
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Traducións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;En liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Outra Documentación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="330"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Sitio web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referencia en liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Erros e Peticións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="354"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Lista de Correo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
soporte de librarías compilado en Scribus.
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Afrikaans:</source>
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
%2 %3 (%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>ID da Compilación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>March</source>
    <translation type="obsolete">Marzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Iconas do Proxecto Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>Act&amp;ualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a máquina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Versión do Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Pantalla de Presentación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de bibliotecas incorporado no Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=acepta TIFF F=acepta Fontconfig. A derradeira letra é o renderizador C=cairo ou Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Se falta o soporte para unha biblioteca indícase cun *. Isto tamén indica a versión do Ghostscript detectada polo Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>A versión para Windows non emprega as bibliotecas fontconfig e CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="648"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Comprobar se Hai Actualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="646"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation>Cancelar a Comprobación de Actualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="352"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blogue dos Desenvolvedores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licenza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro coa licenza. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web de Scribus para información sobre a licenza.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Tradutores da documentación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Webmasters:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="624"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro %1. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web do Scribus para información sobre %1.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Nome do ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Versión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Habilitado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Data de Publicación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Descrición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor/es:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licenza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="obsolete">Versión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Descrición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>License:</source>
    <translation type="obsolete">Licenza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Volver ao Gardado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Obter Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Sair</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refacer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Pegar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>C&amp;ores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Outra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Centro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Di&amp;reita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>B&amp;loquear</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Forzado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Ri&amp;scar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>S&amp;ombra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>T&amp;abuladores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>A&amp;grupar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Desa&amp;grupar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Está B&amp;loqueado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Traer para &amp;Diante</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Baixar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Subi&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>Resolución &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>Resolución &amp;Completa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>É A&amp;notación PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glifo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Texto de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Inserir...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;portar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Eliminar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Copiar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Mover...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Regras relativas á Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Propiedades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Porta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Capas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Medidas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historial das Accións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Comprobador Pré-&amp;voo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Ferramentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Escoller Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Liña a &amp;Man alzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Xirar Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Achegarse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Alonxarse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Modificar Texto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>Conta&amp;gotas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Copiar as Propiedades do Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Moldura de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Moldura de Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Curva de Bézier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Liña a Man Alzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Xerir as Imaxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Cascada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Mosaico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sobre as Extensións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Su&amp;xestións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Guión que non quebra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Número de Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nova Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Salto de Moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Salto de Columna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Marca rexistrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Marca rexistrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Imaxe para listas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Guión tamaño -m-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Guión tamaño -n-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Guión Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Guión para diálogos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Des/Activar Paletas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Des/Activar Guías</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Máis información...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Copy Contents</source>
    <translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Paste Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>Im&amp;presión Permitida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Voltear Horizontalmente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Voltear Verticalmente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Mostrar as Regras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Sólido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Punto medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Espazo de tamaño n</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Espazo de tamaño m</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Espazo pequeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Espazo ancho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Espazo mediano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Espazo finísimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Hífen Intelixente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Guión que Non Racha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Espazo que Non Racha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Inserir o Número da Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Paste Contents (Absolute)</source>
    <translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>Es&amp;tilos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>C&amp;ontorno

efecto de tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>C&amp;ontornos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Pegar (&amp;Absoluto)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Inserir Botón Premer de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Inserir Campo de Texto PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Inserir Caixa de Verificación de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Inserir Menú Despregábel de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Inserir Caixa de Lista de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Inserir Anotación de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Inserir Anotación de Ligazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Salvar como &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Mostrar Columnas da Moldura de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Moldura...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Modo de Antevisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Mostrar Indicadores de Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Deseños...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Enviar a Deseños</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Ferramentas Pegañentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>A&amp;xustar á Altura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Axustar á Largura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Mostrar Sangrados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>Espazo de Largura &amp;Cero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Espazo que non quebra de Largura Cero</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apóstrofe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Rectas Dobres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Simple Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dobre Invertida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Latina Simple Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Latina Simple Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Latina Dobre Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Inserir Moldura de &amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Inserir Moldura de &amp;Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Inserir T&amp;áboa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>In&amp;serir Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Inserir &amp;Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>Inserir &amp;Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Inserir Curva de &amp;Bézier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Inserir Liña a &amp;Man Alzada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Sitio Web de Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Documentación de Scribus En Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Wiki de Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Iniciación a Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Mostrar Menú de Contexto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>Xestionar I&amp;maxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>&amp;Acerca das Extensións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Inserir Secuencia Unicode de Inicio de Carácter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Obter Ficheiro Vectorial...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Seleccionar Todo Avanzado...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Editar Fonte...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Substituir Cores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Regras Relativas á Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Inserir Moldura &amp;Renderizada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Comprobai se Hai Actualizacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Número de Páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Axustar a imaxe á moldura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Estilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Elemento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation type="unfinished">I&amp;nserir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
    <source>Extras</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;xtras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Xanelas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Axuda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
    <source>Others</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>Configuración de CMS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención: 
pódense crear ficheiros enormes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención: 
pódense crear ficheiros enormes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
 requested by your printer.</source>
    <translation type="obsolete">Isto permítelle indicar explicitamente
o tamaño do medio do ficheiro postscript.
Non se recomenda a non ser
que llo pida o seu impresor.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Medios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Guía &amp;Seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Relativa A:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Distancia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Aliñar e Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Aliñar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relativa a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Primeiro Seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Último Seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Guía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Aliñar as partes inferiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Aliñar os lados direitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centrar sobre o eixo vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Aliñar os lados esquerdos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>centrar no eixo horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Aliñar as partes superiores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Guía &amp;Seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Distribuir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Distribuir os lados direitos equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Distribuir as partes inferiores equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Distribuir os lados esquerdos equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Distribuir os centros equidistantes na vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Distribuir as partes inferiores equidistantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Distancia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Distribuir os elementos coa distancia indicada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nengunha Seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="443"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="451"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Aliñar os lados dereitos dos elementos ao lado esquerdo da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Aliñar os lados esquedos dos elementos ao lado dereito da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Aliñar as partes superiores dos elementos á parte inferior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Aliñar as partes inferiores dos elementos á parte superior da áncora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Facer que as distancias horizontais entre os elementos teñan o valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Facer que as distancias verticais entre os elementos teñan o valor indicado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos e os lados da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos e as marxes superior e inferior da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos e os lados da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos e as partes superior e inferior da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Aliñar en relación a:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Primeiro elemento seleccionado&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Segundo Elemento Seleccionado&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A páxina actual&lt;/li&gt;&lt;li&gt;As marxes da páxina actual&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Unha Guía&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A selección&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>A situación da guía seleccionada coa que hai que aliñar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Aliñar o Texto á Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrar o Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Xustificar o Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Propiedades do Campo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Botón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Campo de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Caixa de Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Menú Despregábel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Caixa de Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propiedades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Bordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Cor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2087"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nengún</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Largura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Delgado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Ancho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Estilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Sólido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Tracexado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Subliñado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Biselado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Biselado interior</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Outro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Só Lectura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Necesario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Visibilidade:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Visíbel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Escondido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Non Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Non Ver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Aparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Texto para Botón Presionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Iconas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Usar Iconas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Presionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Pasar co Punteiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Colocación da Icona...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Resaltar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Premer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Multi-Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Contrasinal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Limite de</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Caracteres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Non Desprazar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Non Comprobar a Ortografía</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Comprobar o Estilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Comprobar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Cruz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Rombo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Círculo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Estrela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Cuadrado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Seleccionado por omisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Modificábel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Ir A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Enviar o Formulario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Limpar o Formulario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importar Datos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Evento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Rato Soltado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Rato Premido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Entrar co Rato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Sair co Rato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>On Focus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>On Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Guión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Modificar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Enviar a un URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="678"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Enviar os Datos como HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="691"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importar Datos desde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Para o Ficheiro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Mudar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Posición X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Posición Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="700"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Acción</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="731"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>O Campo está formatado como:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Sen formato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Número</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Percentaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Hora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalizado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="752"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Formato dos Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="820"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimais:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="775"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Usar o Símbolo de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="784"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Antepor o Símbolo de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="831"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formatado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="811"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Formato das percentaxes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="854"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Formato da data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="880"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Formato da hora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="902"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Guións persoais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="914"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formato:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="940"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Atallo de teclado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="964"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>O valor non foi validado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="989"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>O valor debe ser maior ou igual a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="993"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>e menor ou igual a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1004"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Validación personalizada do guión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1025"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Validar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>O valor non está calculado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1051"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>O valor é </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>sum</source>
    <translation>a suma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>product</source>
    <translation>o produto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>average</source>
    <translation>a media</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>o mínimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1057"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>o máximo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1064"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>dos campos seguintes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Escoller...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1079"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Guión de cálculo personalizado:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1099"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Calcular</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Aceptar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1175"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1176"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2244"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1453"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Exemplo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2079"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Modificación da Selección</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Fonte a usar con PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1174"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2244"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2088"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Nengún

resalte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Suxestión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Non Exportar Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1342"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Todos os ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1287"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Exportar Nome de Ficheiro Absoluto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Propiedades das Anotacións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Ligazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Ligazón externa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Ligazón-web externa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Modificar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Posición X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Cam&amp;biar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Pos-&amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Pos-&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Exportar o Nome de Ficheiro Absoluto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Aplicar Páxina Mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Páxina &amp;Mestra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Aplicar A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>&amp;Páxina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>Páxinas &amp;Pares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>Páxinas &amp;Impares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Tod&amp;as as páxinas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>Dent&amp;ro do intervalo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Aplicar a páxina mestra seleccionada ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do intervalo seguinte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Separación con guión posíbel</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Á:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Posibilidades de corrección ortográfica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation>Engade a posibilidade de correxir a ortografía mediante aspell. Pódense escoller as linguas dos dicionarios de aspell instalados e pódese corrixir a ortografía segundo se escribe ou dun texto seleccionado.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Corrector Ortográfico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Corrección Ortográfica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
    <source>Mis-spelling:</source>
    <translation type="obsolete">Gralla ortográfica:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Substituto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
    <source>Active dictionary: </source>
    <translation type="obsolete">Dicionario activo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
    <source>Personal
Dictionary</source>
    <translation type="obsolete">Dicionario
Persoal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>Eng&amp;adir Palabra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Mudar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
    <source>C&amp;hange All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mudar Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
    <source>&amp;Skip</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Saltar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
    <source>S&amp;kip All</source>
    <translation type="obsolete">Sal&amp;tar Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">Sai&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation>Non no dicionario:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Palabra non atopada no dicionario activo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation>Non se atopou un texto substitutivo para a palabra actual no dicionario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Dicionario activo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation>O dicionario activo. O Scribus emprega aspell como recurso de dicionarios.&lt;br /&gt;Se se rquiren actualizacións ou máis dicionarios hainos que instalar co sistema de instalación ou xestor de paquetes do sistema.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignorar o texto actual non atopado no dicionario activo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignorar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignorar todas as casos do texto actual que non se atopen no dicionario activo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>I&amp;gnorar todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Engadir a palabra actual ao dicionario ortográfico persoal para uso futuro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Mudar a palabra actual que non se atopou pola que se mostra no campo de entrada de substitución</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Mudar todas as aparicións da palabra actual no texto que non se atopou polo que aparece no campo de entrada de substitución</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>Mudar &amp;todo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Fechar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation>Cargado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
    <source>default </source>
    <translation>por omisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation>dicionario aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="79"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro na configuración de corrección de aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="86"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro ao crear o corrector aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="obsolete">Corrector Ortográfico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
    <source>Spell-checking completed.</source>
    <translation type="obsolete">Rematou a corrección ortográfica.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
    <source>Spell-checking done.</source>
    <translation type="obsolete">Correxiuse a ortografía.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="337"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Imposíbel saltar todas as veces que aparece &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="338"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation>engadíndoa á listaxe da sesión.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Foi imposíbel engadir a palabra á listaxe persoal.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="218"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Rematou a corrección ortográfica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="405"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Corrector Ortográfico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="407"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Frechas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Diagrama de Fluxo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Puzzle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Especiais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Formas Predefinidas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">Xerador de Códigos de &amp;Barras...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Interface de Scribus para o Escritor de Códigos de Barras Postscript Puro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation>Código de &amp;barras...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Erro ao abrir o ficheiro: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 ou 13 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 ou 12 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 ou 8 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Número variábel de caracteres, díxitos e calquer dos símbolos -.*$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Número variábel de caracteres ASCII e símbolos especiais de función, a comezar co carácter de inicio apropiado para o conxunto de caracteres iniciais. UCC/EAN-128s debe ter un símbolo FNC 1 obrigatorio que siga inmediatamente ao carácter de inicio.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Número variábel de díxitos e calquer dos símbolos -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Número variábel de díxitos. Un ITF-14 son 14 caracteres e non ten un díxito de control</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Número variábel de díxitos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Número variábel de díxitos e maiúsculas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Número variábel de caracteres hexadecimais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Código de barras incompleto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 ou 13 díxitos con guións. O formato antigo ISBN-10 acepta 9 ou 10 díxitos con guións, mais este padrón deixou de recomendarse para uso público o 1 de xaneiro de 2007. (Nota: Para converter un ISBN-10 antigo ao novo ISBN-13, antepoña 978- aos primeiros 9 díxitos, p.ex. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. O díxito de comprobación final calcularase automaticamente)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Seleccionar Tipo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation>Seleccionar Tipo de Código de Barras</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Creador de Códigos de Barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Código de Barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="145"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Escolla aquí un dos tipos disponíbeis de códigos de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>A representación numérica do código mesmo. Consulte a mensaxe de axuda de embaixo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Limpar as mostras de código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>&amp;Incluir texto no código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Se se selecciona, tamén aparecerán números no código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Gardar espazo en branco</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="80"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Debuxar frechas para asegurar o espazo acarón do código</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="168"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Fondo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Cor de fodno - baixo as liñas do código</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Liñas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="243"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Cor das liñas do código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="272"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="275"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Cor do texto e dos números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Aquí se mostran suxestións e axuda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="314"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Make check digit visible in text</source>
    <translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Có&amp;digo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="64"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>I&amp;ncluir checksum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="67"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Xerar e incluir unha checksum no código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="51"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>Incl&amp;uir o díxito de checksum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="54"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="48"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Incluir o díxito de checksum no texto do código de barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Inserir Código de Barras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formato</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Porta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Obxecto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Entrada Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Mudar o Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
Escolla outro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.
Escolla outro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio Porta-retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="747"/>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Caderno de retallos (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Escolla un ficheiro de caderno de retallos para importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Crear unha páxina nova do caderno de retallos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Carregar un caderno de retallos existente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Gardar o caderno de retallos seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importar un ficheiro de caderno de retallos de Scribus &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Fechar o caderno de retallos seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Copiar Para:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Mover Para:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Principal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Elementos Copiados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Novo Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Porta-retallos (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Apegar na Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Gardar como...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Eliminar o Contido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Ten certeza de querer eliminar todas as entradas?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Marcadores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Mover Marcador</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Marcador</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Marcadores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Colocación das Iconas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Disposición:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Só o rótulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Só a icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>O rótulo por baixo da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>O rótulo por cima da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>O rótulo á dereita da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>O rótulo á esquerda da Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>O rótulo sobreposto á Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Escala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Cando a Icona é demasiado grande</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nunca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Como Escalar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Non Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Aceptar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Configuración inicial</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Cando a Icona é demasiado pequena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="34"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Perfís do Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Tipo de Exhibición</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Colorimétrico relativo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturazón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Colorimétrico absoluto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="144"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores para o seu modelo de impresora que forneceu o fabricante.
Este perfil debería ser específico da súa impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="150"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Compensación do Punto Negro é un método para mellorar o contraste nas fotografías.
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="147"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="149"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="83"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">Im&amp;resora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="113"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cor por omisión para as imaxes CMYK importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cor por omisión para as imaxes RGB importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Cores Sólidas &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Cores Sólidas &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="98"/>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="106"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Cores Sól&amp;idas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="121"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="obsolete">Converter todas as cores ao espazo da impresora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="141"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores predefinido para cores sólidas RGB na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="142"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de cores predefinido para cores CMYK na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="145"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Exhibición por omisión das cores sólidas. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="146"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Exhibición por omisión das imaxes. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="148"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="obsolete">Simular un contorno xestionado a toda cor:
todas ascores, rgb ou cmyk, convírtense ao espazo de cores da impresora.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Imaxes:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Perfís do Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>Imaxes &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Perfil de cor por omisión para as imaxes RGB importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>Imaxes &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Perfil de cor por omisión para as imaxes CMYK importadas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>Cores Sólidas &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Perfil de cores predefinido para cores sólidas RGB na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>Cores Sólidas &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Perfil de cores predefinido para cores CMYK na páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Im&amp;resora:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de cores para o modelo de impresora que forneceu o fabricante.
Este perfil debería ser específico da impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Tipo de Exhibición</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Imaxes:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Exhibición por omisión das imaxes. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Cores Sól&amp;idas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Exhibición por omisión das cores sólidas. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Simular un contorno xestionado a toda cor:
todas as cores, rgb ou cmyk, convírtense ao espazo de cores da impresora.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Converter todas as cores ao espazo da impresora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>A Compensación do Punto Negro é un método para mellorar o contraste nas fotografías.
Recoméndase que a permita se hai fotos no documento.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Mudar a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB preparada para a Web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Vella</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
    <source>C:</source>
    <translation>Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
    <source>M:</source>
    <translation>Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Ama.[Y]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Barras de Cores Dinámicas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Barras de Cores Estáticas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
    <source>R:</source>
    <translation>Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
    <source>G:</source>
    <translation>Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
    <source>B:</source>
    <translation>Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">Mapa de Cores HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>É Mancha de Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="128"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">É Cor do Rexistro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Non pode crear unha cor que se chame &quot;%1&quot;.
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="385"/>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="obsolete">Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Xa existe este nome de cor,
escolla outro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Se escolle isto fará que esta cor sexa unha mancha de cor, creando así outra mancha ao crear tinteiros ou separacións. Isto emprégase sobre todo cando é preciso que un logo ou outra cor sexa unha representación exacta ou cando non se pode reproducir con cores CMYK. As tintas metálicas e fluorescentes on bos exemplos do que non se pode replicar doadamente con tintas CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation>Non pode crear unha cor sen nome
Delle un nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>Mapa de cores HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="13"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Formulario1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="49"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="89"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="99"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="109"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Cores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Formulario1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Cores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>A mesturar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Erro: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Xa existe a cor %1!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Adicionouse a cor %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Estase a abrir o xestor de cores.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Mescla de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="488"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Roda de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Cores Resultantes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Cores do esquema de cores escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Método de Esquema de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Ángulo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis informacións.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Mesturar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Substitui&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Deixar sen tocar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Antevisión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Esquema de cores de mostra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Tipo de Defecto da Visión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation>Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation>Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation>Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation>Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation>Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation>Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Documento</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="obsolete">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">Vm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">Vd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">Az:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="obsolete">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="obsolete">HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2252"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2243"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation type="unfinished">X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2245"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation type="unfinished">Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2260"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2262"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1822"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Todos os Formatos Coñecidos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1852"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button

The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pódese crear unha miniatura se preme
e mantén o botón direito do rato.

A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de abaixo
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Clase de Carácter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="250"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Conxunto de Caracteres Completo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Latín Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="261"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Latín-1 Suplementario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="267"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Latín Extendido-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="273"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Latín Extendido-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="279"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Puntuación Xeral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="285"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Superíndices e Subíndices</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Símbolos de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Símbolos parecidos a Letras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Formas de Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Frechas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="315"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Operadores matemáticos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="321"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Deseño de Caixas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="327"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Elementos de Bloco</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="333"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Formas Xeométricas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="339"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Símbolos Diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="345"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Debuxiños</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="351"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Variantes Pequenas de Formas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="357"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligaturas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="363"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Especiais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="369"/>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Grego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="375"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Grego Extendido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="381"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Cirílico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="387"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Cirílico Suplementario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Árabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Árabe Extendido A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Árabe Extendido B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Hebreu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta de Caracteres de Scribus (*.ucp);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="88"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="obsolete">Paleta Mellorada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="19"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="obsolete">Paleta Rápida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="49"/>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="obsolete">Agochar Mellorada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Escolla un nome de ficheiro para abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Erro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Erro ao ler o ficheiro %1 - probabelmente o ficheiro está corrompido.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="obsolete">Escolle un nome de ficheiro para gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Non se puido escribir o ficheiro %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="634"/>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="obsolete">Limpar a Paleta?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="635"/>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="obsolete">Vai limpar todos os caracteres desta paleta. Ten a certeza?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta de Caracteres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="56"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Baleirar a Paleta?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Eliminará todos os caracteres desta paleta. Seguro?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Agochar/Mostrar a Paleta Mellorada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Gardar a paleta rápida de caracteres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
A tecla Inserir coloca un glifo na Selección de embaixo e a tecla Suprimir elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="unfinished">Conxunto de Caracteres Completo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="unfinished">Latín Básico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="unfinished">Latín-1 Suplementario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="unfinished">Latín Extendido-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="unfinished">Latín Extendido-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="unfinished">Puntuación Xeral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="unfinished">Superíndices e Subíndices</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Símbolos de Moeda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Símbolos parecidos a Letras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="unfinished">Formas de Números</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished">Frechas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="unfinished">Operadores matemáticos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished">Deseño de Caixas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished">Elementos de Bloco</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="unfinished">Formas Xeométricas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Símbolos Diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished">Debuxiños</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="unfinished">Variantes Pequenas de Formas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="unfinished">Ligaturas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished">Especiais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
    <source>Greek</source>
    <translation type="unfinished">Grego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="unfinished">Grego Extendido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="unfinished">Cirílico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="unfinished">Cirílico Suplementario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="unfinished">Árabe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="unfinished">Árabe Extendido A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="unfinished">Árabe Extendido B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="unfinished">Hebreu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fonte:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished">Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
A tecla Inserir coloca un glifo na Selección de embaixo e a tecla Suprimir elimina o último que se inseriu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="unfinished">Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Inserir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="181"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="unfinished">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Limpar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Sen Estilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Eliminar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="877"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Glifos ausentes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="878"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Rebordo do texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="879"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>O Obxecto non é unha Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="880"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Falta a Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="884"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>O obxecto ten transparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="885"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>O obxecto é unha Anotación ou Campo PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="886"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>O obxecto é un PDF colocado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="250"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="254"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Non se atoparon problemas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="656"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Páxina </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="837"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Obxectos Libres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="843"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Atopáronse Problemas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="863"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Verificador Pré-voo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="865"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Elementos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="866"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="869"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Perfil Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="870"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorar os Erros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="871"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Comprobar outra vez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="882"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Resolución de imaxe por baixo de %1 DPI, actualmente %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="883"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Resolución de imaxe por enriba de %1 DPI, actualmente %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="887"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>A imaxe é un GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="255"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Aceptar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="276"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Úsase transparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="279"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Úsase modo de fusión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="286"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Capa &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="888"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>A anotación emprega unha fonte que non é TrueType</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="873"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation>Perfil pré-voo no que se baseará a xeración do informe. Pódense configurar as opcións en Configuración do Documento ou en Preferencias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="874"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignorar os erros atopados e continuar a exportar ou imprimir. Asegúrese de que entende os erros que está a ignorar antes de continuar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="875"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Volver a examinar o documento para verificar as correccións que fixo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="881"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Moldura de Imaxe Baleira</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">De acordo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Escolla un Directorio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Recollendo...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Non se poden recoller todos os ficheiros para a saída do ficheiro:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="87"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation> Non se pode recoller o ficheiro:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Modificar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="88"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Elimina&amp;r as que Non se Utilicen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="103"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Paletas de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="109"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Paleta de Cores Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Escolla a paleta de cores para carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="160"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Salvar a paleta de cores actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="165"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Eliminar as cores que non se utilicen da paleta de cores do documento actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importar cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Modificar a cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Facer unha copia da cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Eliminar a cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Escolla un Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Abrir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="353"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copiar de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="364"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Cor Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="428"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Outros Ficheiros (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Información</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation>O ficheiro %1 non contén cores que se poidan importar.
Se oficheiro estaba baseado en PostScript, tente importalo con Ficheiro -&amp;gt; Importar.
Non todos os ficheiros contan con comentarios DSC nos que se localizan as descricións de cores.
Isto impide que se importen cores dalgúns ficheiros.
Consulte a sección Editar Cores da documentación para máis detalles.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation>Se se activa a xestión da cor, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. As manchas de cor indícanse cun círculo vermello. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor. As cores de rexistro terán unha marca de rexistro acarón da cor. Use Rexistro só para marcas de impresión e marcas de corte.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Todos os Formatos Coñecidos (%1);;Documentos (%2);;Outros Ficheiros (%3);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Importar Cores</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monocromática</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Análoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Complementaria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Complementaria Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triádica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrádica (Complementaria Dobre)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Cor Base</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monocromática Clara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monocromática Escura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>Primeira Análoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>Segunda Análoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>Primeira Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>Segunda Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>Terceira Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>Cuarta Partida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>Primeira Triádica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>Segunda Triádica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>Primeira Tetrádica (básica oposta)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>Segunda Tetrádica (ángulo)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>Terceira Tetrádica (ángulo oposto)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Erro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Saturation:</source>
    <translation type="obsolete">Saturación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Value:</source>
    <translation type="obsolete">Valor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Saturation component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Value component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>Roda de &amp;Cores...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Axudante para a configuración da cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Selector de cores con teoría das cores incluída.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>Ace&amp;ptar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gardar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Advertencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Personalizado

CommonStrings, tamaño personalizado da páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Páxina Única</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dúas Caras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Tríptico</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Catro caras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Luns</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Martes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Mércores</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Xoves</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Venres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sábado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Domingo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>January</source>
    <translation>Xaneiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>February</source>
    <translation>Febreiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>April</source>
    <translation>Abril</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>June</source>
    <translation>Xuño</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>July</source>
    <translation>Xullo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>August</source>
    <translation>Agosto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>September</source>
    <translation>Setembro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>October</source>
    <translation>Outubro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>November</source>
    <translation>Novembro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>December</source>
    <translation>Decembro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>No</source>
    <translation>Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Non</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Páxina Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Medio Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Medio Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Páxina Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normal Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normal Medio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normal Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Visión Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (Vermello)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (Verde)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (Azul)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Cegueira Total para a Cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Personalizado: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Liña Continua</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Liña Tracexada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Liña de Puntos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Liña Guión-punto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Liña Guión-punto-punto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Saliencia Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Saliencia Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Puntuación Colgante á Esquerda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Both sides</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Norm. Word Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Extensión Mínima de Glifo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Extensión Máxima de Glifo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Escala de grises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Duotono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Descoñecido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Predefinido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Palabra Máxima para Tracking</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Moldura de Texto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Moldura de Imaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polígono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Poli-liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Texto nun Trazo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>Botón de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>Campo de Texto de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>Caixa de Selección de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>Menú Despregábel de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>Caixa de Lista de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>Anotación de Texto PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>Anotación de Ligazón de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Nivel 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Nivel 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Nivel 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>GDI de Windows</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Moldura Renderizada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Estilo de Parágrafo Predefinido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Estilo de Carácter Predefinido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Estilo de Liña Predefinido</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Configuración da Antevisión</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Apegar Ficheiro...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Eliminar Páxina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Converter a Páxina en Páxina Mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Copiar os Elementos Aplicados da Páxina Mestra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nova Páxina Mestra %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradiente Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradiente Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradiente Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradiente Diagonal inverso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradiente Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1002"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opacidade:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nengunha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Saturación:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Mudar as Propridades de Cor da Liña</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Mudar as Propiedades da Cor do Enchido</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Saturación da cor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Método de enchido normal ou gradiente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Gradiente lineal libre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Gradiente radial libre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="922"/>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="923"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="924"/>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="925"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">pl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="0"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Mover Vector</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Mover o inicio do vector de gradiente calcando no botón esquerdo do rato e mover o final do vector de gradiante calcando no botón direito do rato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Configuración da Transparencia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Modo de Mescla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Escurecer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Aclarar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Multiplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Transparencia superposta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Luz Dura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp&qu