Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12076 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
кольорів.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо 
документ було створено.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot; 
належить до групи, то рухається вся група.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі 
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
рівні сценарія.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot; 
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
сам.

Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу). 
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.

Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)

Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. 
Параметри мають такі значення:

size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
наприклад PAPER_A4 і т.п.

margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
документа.

orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки 
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.

unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES, 
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n. 
PAGE_1 - одинарна сторінка,
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.

firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.

Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа. 
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.

Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
дозволений для pagesType діапазон.
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не 
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо 
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, 
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; 
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад, 
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише 
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо 
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.

Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;. 
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot; 
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.

Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
дозволений діапазон.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
вказано, використовується активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
за доступний діапазон.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
дивіться в dir(scribus).

Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
невірно.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі 
тексту.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])

Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.

Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
правил зв&apos;язування рамок.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; 
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;

Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
з&apos;єднання рамок.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])

Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot; 
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
жодного документа, повертає значення для названого
кольору з палітри стандартних кольорів.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
0 до 255.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.

deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число

Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;, 
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується, 
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише 
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
просту розмітку по типу HTML.

Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
починаються з 1.

Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами 
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
кнопок
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.

Приклади використання:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Визначені константи кнопок та іконок:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина

Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
отримане значення, як строкову величину
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення 
по умовчанню&apos; (default).

Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Зачиняє активний документ без запиту про запис.

Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
документа для зачиняння
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення

Повертає правдиве булеве значення при 
наявності відчиненого документа.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)

Відчиняє документ &quot;name&quot;.

Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
було відчинити.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
діалог збереження файла.

В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
повним або відносним шляхом.

Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення

Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
константи.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(type)

Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot; 
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.

Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
виміру.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
констант UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages 
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення

Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число

Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число

Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)

Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)

Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)

Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде 
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка), 
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
LINE_SOLID (суцільна)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення

Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot; 
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)

Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
для подальшої інформації.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число

Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах 
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; список

Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо 
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт 
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту. 
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано, 
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])

Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина

Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число

Повертає число вибраних об&apos;єктів.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)

Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде 
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, 
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують 
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 % 
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
для зображень
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
дорівнює 100 %.

Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є 
рамкою для зображень 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Повертає список з назвами доступних шрифтів.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів

Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0), 
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Повертає список з назвами всіх визначених планів.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Установлює &quot;name&quot;, як активний план.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Повертає назву активного плану.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це 
останній план документа нічого не відбувається.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(layer)

Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.

Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина

Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно 
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, 
Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником 
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником 
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії 
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. 
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником 
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо 
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. 
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в 
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне 
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших 
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky 
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються 
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). 
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що 
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не 
задано, Scribus створить його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина

Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються 
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; 
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить 
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить 
його сам.

Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
базових об&apos;єкти не існують.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])

Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
стану параметра на протилежний.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення

Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є 
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, 
буде використано вибраний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; список

Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число

Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Перерисовує всі сторінки.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.

Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від 
того, який номер показаний на першій сторінці документа.

Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
межі доступного діапазону
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною). 
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.

Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі 
доступного діапазону.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число

Повертає число сторінок в документі.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; список

Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.

Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
заміщення існуючих
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Див. getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Див. setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль

Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; список

Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано, 
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, 
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot; 
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. 

Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
доступний діапазон.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути 
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. 

Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за 
доступний діапазон.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; 
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна 
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано 
активний об&apos;єкт. 

Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за 
доступний діапазон.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. 

Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
використання панелі. Див. progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
число. Див. progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно 
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може 
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
Поки що не використовуйте.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(булеве значення)

Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
змін автоматично при роботі сценарія.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення 
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
булевими змінними.

Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
&quot;layer&quot; не дозволено.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;, 
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
було знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
зразковий текст або ім&apos;я файла.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є 
текстовою рамкою
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.

Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
являється текстовою
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль

Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.

Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла

Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.

Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.

Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число

Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
для додаткової інформації про атрибути.

Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation>getProperty(object, property)

Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.

Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.

Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.

Повернене значення залежить від типу атрибута.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation>setProperty(object, property, value)

Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.

Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="obsolete">getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.

Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="obsolete">getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.

Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.

Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число

Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.

Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string

Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.

Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. 
Розшифрування параметрів:

  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
  наприклад PAPER_A4 і т.п.

  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
  документа

  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.

  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
інші одиниці виміру.

Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation>closeMasterPage()

Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation>masterPageNames()

Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation>editMasterPage(pageName)

Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation>createMasterPage(pageName)

Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
для редагування.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation>deleteMasterPage(pageName)

Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation>zoomDocument(double)

Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
використовує -100 як позначку.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])

Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
    <source>createCharStyle(...)

Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create

&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use

fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)

&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options

&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options

baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline

shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used

outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used

underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used

strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used

scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars

tracking [optional] -&gt; tracking of the text

&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list

Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
кольорів.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool

Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо 
документ було створено.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot; 
належить до групи, то рухається вся група.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)

Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі 
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
рівні сценарія.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot; 
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
сам.

Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.

Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
    <source>createParagraphStyle(...)

Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create

linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:

fixed linespacing:     0

automatic linespacing:   1

baseline grid linespacing: 2

linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing

alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph

-&gt; left:   0

-&gt; center:  1

-&gt; right:  2

-&gt; justify: 3

-&gt; extend:  4

leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin

gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs

firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line

hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)

dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used

dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used

&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)

Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу). 
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Генерація об&apos;єктів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>У співпраці з:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Про</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Автори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Команда розробників:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Офіційна документація:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Інша документація:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Домашня сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Список розсилки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Про Scribus %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Вікі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus версії %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Збірка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера
визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Мак ОС&amp;#174; Х Аква Порт:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Віндоус&amp;#174; Порт:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>March</source>
    <translation type="obsolete">Березень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished">Версія Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Назва файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Версія:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Ввімкнено:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Дата випуску:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Автор(и):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Авторські права:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Ліцензія:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: Про модулі</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: Про модулі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1233"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1234"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1235"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1236"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1237"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1238"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1239"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1240"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Вставити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1241"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Вставити зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відміна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повтор</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Редагувати зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Стилі абзаців...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Стилі &amp;ліній...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Інше...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Ліве</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>По &amp;центру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Праве</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Звичайне</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Підкреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Перекреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Ка&amp;пітель</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>Т&amp;інь</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>З&amp;групувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>&amp;Замкнуті</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Опустити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Підняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Атрибути...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>По&amp;новити зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Повне розрішення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Властивості &amp;поля</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>Полі&amp;гон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Символ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Зразковий текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Вставити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Імпортувати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Видалити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Скопіювати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Перемістити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>&amp;Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Показати &amp;сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Показати контрольні знаки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>П&amp;лани</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Виміри</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>Покрокова &amp;історія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Попередня перевірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Розташувати/Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>PDF &amp;Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Таблиця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Фігура</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Вільна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Повернути об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Змінити масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Збільшити масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Зменшити масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Редагувати зміст рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Редагувати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Селектор кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Копіювати властивості об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати текст вбудованим редактором</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Вставити текстову рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Вставити рамку для зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Вставити таблицю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Вставити геометричну форму</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Вставити полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Вставити лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Вставити криву Безье</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Вставити вільно рисовану лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Керування &amp;зображеннями</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>Пе&amp;ренос тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Генерувати зміст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Про програму Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Про &amp;систему Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Пі&amp;дказки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>&amp;Довідка по Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>Розумний знак &amp;переносу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Непереносне тире</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Непереносний промі&amp;жок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Номер &amp;сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Нова лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Розрив рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Розрив колонки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Копірайт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Зареєстрована торгова марка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Торгова марка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Куля</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Ем риска</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Ен риска</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Фігурна риска</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Цитатна риска</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Апостроф</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Пряма подвійна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Пряма ліва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Пряма права</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Подвійна ліва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Подвійна права</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Одинарна зворотня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Подвійна зворотня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Одинарний лівий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Одинарний правий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Подвійний лівий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Подвійний правий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Низька одинарна кома</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Низька подвійна кома</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK одинарний лівий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK одинарний правий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK подвійний лівий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK подвійний правий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Переключити палітри</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Переключити направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Керування установками сторінки...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Лінійки відносні до сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Розмістити сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Видалити переноси тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Перегляд перед д&amp;руком</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScript сценарії...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Конвертувати в головну сторінку...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Каскадне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Мозаїчне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Про модулі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Додаткова інформація...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Друк ввімкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Перевернути по горизонталі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Перевернути по вертикалі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Показати лінійки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>С&amp;хема</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Солідус</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Середня точка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Ен проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Ем проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Вузький проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Широкий проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Середній проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Волосинний проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Вставити розумний знак переносу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Вставити непереносне тире</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Вставити непереносний проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Вставити номер сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>ff</source>
    <translation>Лігатура ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>fi</source>
    <translation>Лігатура fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>fl</source>
    <translation>Лігатура fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>Лігатура ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>Лігатура ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>ft</source>
    <translation>Лігатура ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>st</source>
    <translation>Лігатура st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>С&amp;тилі...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>С&amp;хема документу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Контури</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Вставка (&amp;Абсолютна)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished">Апостроф</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished">Пряма подвійна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished">Пряма ліва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished">Пряма права</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished">Подвійна ліва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished">Подвійна права</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished">Одинарна зворотня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished">Подвійна зворотня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished">Одинарний лівий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished">Одинарний правий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished">Подвійний лівий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished">Подвійний правий Гуілемет</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished">Низька одинарна кома</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished">Низька подвійна кома</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished">CJK одинарний лівий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished">CJK одинарний правий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished">CJK подвійний лівий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished">CJK подвійний правий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Вибрана направляюча:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Розсередити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Відстань:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Розташувати/Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Вибрана направляюча:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Розсередити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Відстань:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>В&amp;ідносно до:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Перший вибраний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Останній вибраний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Поля</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Вирівняти праві краї об&quot;єктів по лівій стороні якоря</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Вирівняти ліві краї об&quot;єктів по правій стороні якоря</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Вирівняти нижні сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Вирівняти по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Вирівняти об&quot;єкти по низу якоря</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Центрувати по вертикальній вісі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Вирівняти по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Центрувати по горизонтальній вісі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Вирівняти низи об&quot;єктів по верху якоря</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Вирівняти верхи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Розсередити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Зробити одинаковими горизонтальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Установити задані горизонтальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по нижньому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation> Рівномірно розподілити об&quot;єкти по центрах</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Зробити одинаковими вертикальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Установити задані вертикальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation> Рівномірно розподілити об&quot;єкти по центрах по вертикалі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по верхньому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Відстань:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Розподілити об&quot;єкти на вказану відстань</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Деякі об&quot;єкти - замкнені.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Розімкнути всі об&quot;єкти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Направляюча</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Вибрана направляюча:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Нічого не було вибрано</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="442"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="450"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Властивості поля</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Підказка по інструменту:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Колір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2087"/>
    <source>None</source>
    <translation>Нічого немає</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Товщина:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Тонка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Широка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Суцільна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Переривчаста</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслена</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Фасочна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Вкладка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Інша</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Лише для читання</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Необхідне</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Не експортувати значення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Видимість:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Видима</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Схована</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Не друкувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Не показувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Використовувати іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Натиснута</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Розміщення поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Виділення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Обведена</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Натиснути</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Багаторядкова</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Пароль</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Обмеження на</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Знаки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Не прокручувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Можна редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Подія:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Редагування...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Відправити на URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="678"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="691"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Призначення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Зберегти:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
    <source> pt</source>
    <translation> тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="700"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Дія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="731"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="752"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Формат числа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="820"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Десяткові:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="775"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="784"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="831"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Формати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="811"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Формат процентів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="854"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Формат дати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="880"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Формат часу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="902"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="914"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Формат:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="940"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Клавіша:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="964"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Формат</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Значення не перевірене</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="989"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="993"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>і менше або рівне:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1004"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1025"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Перевірити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1051"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Значення дорівнює</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>sum</source>
    <translation>Сумма</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>product</source>
    <translation>помножене</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>average</source>
    <translation>середнє арифметичне</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>мінімум</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1057"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>максимум</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1064"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>з наступих полів:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Вибрати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1079"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1099"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Обчислити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1175"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1176"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2244"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1453"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Приклад:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2079"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Зміни вибірки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Кнопка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Текстове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Вибіркове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Галочка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Хрест</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Ромб</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Коло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Зірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Квадрат</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Перейти до</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Відправити форму</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Очистити форму</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Імпортувати дані</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Миша вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Миша вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Миша вхід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Миша вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>На фокусування</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>На розмивання</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Номер</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Частка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Дата</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Час</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1174"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2244"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2088"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1342"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1287"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Властивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Призначення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation> точок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Поз. &amp;Х</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Звичайна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Застосувати головну сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Головна сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Застосувати до</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>Активна &amp;сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>&amp;Парні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>&amp;Непарні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>В д&amp;іапазоні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>до</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Застосувати вибрану головну сторінку до непарних, парних, чи всіх сторінок в цьому діапазоні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Можливий перенос</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="../arrowchooser.cpp" line="33"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Нічого</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
    <source>0.1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
    <source>Mis-spelling:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
    <source>Active dictionary: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
    <source>Personal
Dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
    <source>C&amp;hange All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
    <source>&amp;Skip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
    <source>S&amp;kip All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">В&amp;ийти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
    <source>default </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="58"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="65"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
    <source>Spell-checking completed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
    <source>Spell-checking done.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="335"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="336"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished">Стрілки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished">Особливі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Генератор штрих-кодів...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="40"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation>Інтерфейс Scribus для самостійного генератора Postscript штрих-кодів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Відчинити файл: %1 не вдалося</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 чи 13 цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 чи 12 цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 чи 8 цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 цифри</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 чи 10 цифр відповідно розділених тире</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Змінне число знаків, цифр чи символів -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Змінне число ASCII знаків та особливих символів функцій починаючи з відповідного початкового знаку для початкового набору знаків. UCC/EAN-128s повинен містити обов&apos;язковий символ FNC 1 відразу після початкового знаку.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Змінне число знаків, цифр чи символів -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Змінне число цифр. ITF-14 включає 14 знаків і не містить перевірочної цифри</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Змінне число цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Змінне число цифр та заголовних знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Змінне число шістнадцятеричних знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Штрих-код неповний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Редактор штрих-кодів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Штрих-код</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="145"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Виберіть один з усталених типів штрих-кодів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Чисельне представлення штрих-коду. Дивіться інформаційне повідомлення внизу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Перезавантажити зразки штрих-кодів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>&amp;Включити текст в штрих-код</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Якщо вибрано, в штрих-коді будуть присутні цифри</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Оберігати проміжки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="80"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Рисувати стрілки для явного представлення простору біля коду</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="168"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Фон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Фоновий колір - під штрихами коду</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Штрихи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="243"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Колір штрихів штрих-коду</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="272"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="275"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Колір тексту на цифр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Тут показуються підказки та допомога</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="314"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Попередній перегляд результатів. 72тнд зразок.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Ко&amp;д:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="64"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>В&amp;ключити контрольну суму</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="67"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Згенерувати та включити в штрих-код контрольну суму</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="51"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>Вк&amp;лючити контрольну цифру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="54"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="48"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Включити в текст штрих-коду контрольну цифру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Формат</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Новий екземпляр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Перейменувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">За&amp;вантажити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Виберіть директорію для чорновика</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Виберіть директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Перемістити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Вставити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Закладки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Розміщення іконок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Схема:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Масштаб:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Завжди</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Ніколи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Пропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Непропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Іконка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Скинути значення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Лише описання</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Лише іконка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Описання під іконкою</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Описання над іконкою</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="34"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Системні профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="144"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="147"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="149"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="150"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Однотонні кольори:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Екран:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="83"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">Екр&amp;ан:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Пр&amp;интер:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="113"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="106"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="121"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="141"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="142"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="145"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="146"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="148"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="unfinished">Зображення:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="91"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Редагування кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="909"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="914"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="767"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB для web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="140"/>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="157"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Старий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="344"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="441"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="439"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="752"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="100"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="110"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="124"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Точковий колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="128"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Реєстраційний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="989"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Ви не можете створити колір з назвою &quot;%1&quot;.
Ця назва зарезервована для прозорого кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Назва кольору не являється неповторною</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="998"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="387"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="788"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="982"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="109"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Кольори</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Нормальний зір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Протанопія (Червоний)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Дейтеранопія (Зелений)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Тританопія (Синій)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Повний дальтонізм</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished">Поєднання кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished">Помилка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished">Колір %1 вже існує!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished">Колір %1 додано.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished">Відкриття менеджера кольорів.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished">Об&quot;єднання кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="488"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished">Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished">Колесо кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Кут:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Ввести створені кольори в кольори документу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Замінити кольори документу створеними кольорами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Залишити кольори без змін</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished">Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Документ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Колесо кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Кут:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Ввести створені кольори в кольори документу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Замінити кольори документу створеними кольорами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Залишити кольори без змін</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку
миші. Клавіша &quot;Вставити&quot; вставляє знак у вибірку внизу а клавіша &quot;Видалити&quot; видаляє
останній вставлений знак</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Вибрати символ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="112"/>
    <source>Font:</source>
    <translation>Шрифт:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="135"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Символьний клас:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="214"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Вставити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="224"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="211"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Вставити символи в текст в місці знаходження курсора</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="221"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Видалити активну вибірку.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="250"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Повний набір символів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Елементарна Латиниця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="261"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 додаток</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="267"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Розширена латиниця-А</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="273"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Розширена латиниця-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="279"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Основні знаки пунктуації</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="285"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Верхній та нижній індекси</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Знаки валют</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Літерні символи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Числові форми</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Стрілки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="315"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Математичні оператори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="321"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Знаки рисування стінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="327"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Блокові елементи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="333"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Геометричні форми</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="339"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Різні символи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="345"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="351"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Зменшені варіанти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="357"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Лігатури</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="363"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Особливі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="369"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Грецька</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="375"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Розширена грецька</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="381"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Кирилиця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="387"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Розширена кирилиця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Арабська</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Розширена арабська А</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Розширена арабська B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Іврит</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Вставити код:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити діалогове вікно та повернутися до редагування тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Вставте чотиризначне значення Юнікоду прямо в цьому місці</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished">Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку
миші. Клавіша &quot;Вставити&quot; вставляє знак у вибірку внизу а клавіша &quot;Видалити&quot; видаляє
останній вставлений знак</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="38"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="88"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="19"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="584"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="644"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="611"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="645"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="56"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="653"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="654"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/charselect.ui" line="30"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Видалити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="877"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Відсутні знаки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="878"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Текст виходить за рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="879"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Об&quot;єкт відсутній на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="880"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Відсутнє зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Зображення має значення DPI менше ніж %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="884"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Об&quot;єкт містить прозорість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="885"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Об&quot;єкт являється анотацією або полем PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="886"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Об&quot;єкт являються вміщеним PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="250"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="254"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Проблем не знайдено</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="656"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="837"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Вільні об&quot;єкти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="843"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Знайдено проблеми</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="863"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Передекспортна перевірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="865"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Об&quot;єкти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="866"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Проблеми</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="869"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Активний профіль:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="870"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ігнорувати помилки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="871"/>
    <source>Check again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="882"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="883"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="887"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="255"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="276"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="279"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="286"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="888"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="873"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="874"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="875"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="881"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="95"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Вибрати стилі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="100"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Доступні стилі</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Виберіть директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Збірка...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="87"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Неможливо зібрати файл: 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>І&amp;мпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="88"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Видалити &amp;невикористані</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="103"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Набори кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="109"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>Зберегти &amp;набір кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="160"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="165"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Імпортувати кольори з існуючого документу в активний набір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Створити новий колір в активному наборі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Назва:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Вибрати назву</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="362"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="373"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Новий колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="320"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Монохромний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Аналоговий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Комплементарний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Роздільно комплементарний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Тріадний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Тетраедрний (подвійно комплементарний)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Основний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Монохромне світле</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Монохромне темне</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>Перше аналогове</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>Друге аналогове</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>Перший розділ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>Другий розділ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>Третій розділ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>Четвертий розділ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>Перший тріадний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>Другий тріадний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>Перший тетраедрний (протилежно основі)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>Другий тетраедрний (кут)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>Третій тетраедрний (протилежно куту)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Колесо кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">С</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Вибрати метод:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Кут (0 - 90 градусів):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Об&quot;єднати кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Ввести створені кольори в кольори документу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Замінити кольори документу створеними кольорами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Залишити кольори без змін</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Поєднання кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Помилка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Відкриття менеджера кольорів.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Об&quot;єднання кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Ст&amp;ворити колір...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Імпортувати існуючий колір...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Об&apos;єднати кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Нормальний зір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Повний дальтонізм</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Дефект зору:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Клацніть на колесі, щоб отримати основний колір. Це компонент відтінок в режимі ВНЗ.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Проста кольорова схема</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Кольори в вибраній Вами кольоровій схемі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Колір %1 вже існує!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Колір %1 додано.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Новий колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">Складові к&amp;ольору...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Протанопія (Червоний)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Дейтеранопія (Зелений)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Тританопія (Синій)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Колесо кольорів...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Допомога для кольорових установок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Вибір кольору з включеною теорією кольору.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Одна сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Двохстороння</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3-х сторіночна складка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4-х сторіночна складка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Ліва сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Середня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Середня ліва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Середня права</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Права сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Monday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
    <source>Friday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>January</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>February</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>March</source>
    <translation type="unfinished">Березень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>April</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>May</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>June</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>July</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>August</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>September</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>October</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>November</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>December</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Ліва сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation type="unfinished">Середня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Середня ліва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Середня права</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Права сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation type="unfinished">Нормальний зір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Протанопія (Червоний)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Дейтеранопія (Зелений)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Тританопія (Синій)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation type="unfinished">Повний дальтонізм</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation type="unfinished">Нестандартний: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="unfinished">Суцільна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="unfinished">Переривчаста лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="unfinished">Лінія з точок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Переривчасто точкова лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Риска-точка-точка лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Невідомий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">Постскрипт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Line</source>
    <translation type="unfinished">Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="unfinished">Багатосегментна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="unfinished">Текст на шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished">Постскрипт 1-го рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished">Постскрипт 2-го рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished">Постскрипт 3-го рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="198"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation type="unfinished">Установки попереднього перегляду перед друком</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="408"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="441"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation type="unfinished">Конвертувати сторінку в майстер сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation type="unfinished">Нова майстер сторінка %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1004"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1005"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Непрозорість:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="981"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Насиченість кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="922"/>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="923"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="980"/>
    <source> pt</source>
    <translation> тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="924"/>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="925"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Перемістити вектор</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Перемістити початок вектора градієнта натиснувши ліву клавішу миші, або перемістити кінець вектора градієнта натиснувши праву клавішу миші</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Режим змішування:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">Затемнити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Зробити світлішим</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Перемножити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Екран</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished">Перекрити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Різке світло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">М&apos;яке світло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Різниця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Виключення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Уникання кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Випалення кольором</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Відтінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Яскравість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="995"/>
    <source>Angle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Виключення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="990"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">До:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">До:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Установки імпорту csv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Розділювач полів:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(Таб)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Розділювач значень:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Перший ряд містить заголовки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Установки принтера</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Опція</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Значення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Набір сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Орієнтація</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Ця панель показує установки CUPS під час друку. Доступність конкретних параметрів залежить
від використаного драйвера прінтера. Ви можете перевірити наявність підтримки CUPS вибравши Допомога &gt; Про. Зверніть увагу на послідовність: C-C-T Ці показники вказують на наявність підтримки C=CUPS C=littlecms T=TIFF. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується зірочкою (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="414"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished">Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="483"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Неможливо записати файл: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="509"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="510"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="511"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="512"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="355"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Кодування:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="366"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Стиснути файл</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="306"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Включити &amp;шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="274"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="346"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Складові набору кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Набір &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Набір C&amp;MYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Набір &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation type="unfinished">Значення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Відмінено користувачем</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Видалити колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Видалити колір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Замінити на:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Видалення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Видалити з:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Видалити стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="42"/>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Видалити стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="46"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Замінити на:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="49"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Стиль відсутній</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Імпорт не вдався</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Імпортувати документ Ворда %1 не вдалося</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Інформація про документ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="74"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Дата:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="103"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Формат:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="110"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="117"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="124"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="131"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>П&amp;рава:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="163"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="164"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="165"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="166"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Докумен&amp;т</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Людина чи організація відповідальна за створення вмісту документа. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Ім&quot;я задане в документі. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Зміст документа. Це поле призначене для короткого опису чи абстракта документа. Вбудовується в PDF документ при експортуванні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="162"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Заголовок змісту документа. Це поле для ключових слів, які будуть вбудовані в PDF для полегшення пошуку та індексування PDF файлів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Фізичне чи цифрове представлення документа, такі як тип носія та його розмір. RFC2045 та RFC2046 для типів MIME також можуть бути корисними</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Мова на якій написано вміст документа. Звичайно це код ISO-639 з необов&quot;язковим суфіксом через тире - код країни по ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Додати розділ для нумерування сторінок до документа. Новий розділ буде додано за вибраним розділом.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Видалити вибраний розділ.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Число сторінок виходить за межі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Введене Вами значення виходить за діапазон номерів сторінок активного документа (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="79"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Назва:&lt;/b&gt; Необов&apos;язкова назва розділу, напр. Індекс &lt;br/&gt;&lt;b&gt;Показ:&lt;/b&gt; Виберіть, щоб показати номери сторінок в цьому розділі, якщо необхідні для цього текстові рамки присутні. &lt;br/&gt;&lt;b&gt;Від:&lt;/b&gt; Початковий індекс для цього розділу.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;До:&lt;/b&gt; Індекс кінця р&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Стиль:&lt;/b&gt; Виберіть для використання стиль нумерації сторінок. &lt;br/&gt;&lt;b&gt;Старт:&lt;/b&gt; Початковий індекс в діапазоні стилю. Напр., якщо Старт=2 і Стиль=а,б,в..., то нумерація сторінок почнеться з б. Для першого розділу документа це заміщує старий номер першої сторінки у діалоговому вікні нового файла.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished">Розділи документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished">Показаний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished">Від</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished">До</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished">Початок</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Розділи документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Назва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Від</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">До</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Початок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Показаний</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Відноситься до</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Батько</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Дитина</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Текстові рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Рамки для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Булеве</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Ціле</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Строкова величина</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Дійсне число</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Нічого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Атрибути об&apos;єкта документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Значення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Параметр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Зв&apos;язок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Зв&apos;язок з</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Автоматично додати до</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Атрибути об&apos;єкта документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Назва</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Значення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Параметр</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Зв&apos;язок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Зв&apos;язок з</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Автоматично додати до</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="474"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Імпортувати файл:
%1
не вдалося!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="475"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Фатальна помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="872"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="480"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Генерація об&apos;єктів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Імпортування постскрипту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="78"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Аналіз постскрипту:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="871"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Конвертувати зображення %1 не вдалося!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="738"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="75"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="47"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="80"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Символ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="272"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="373"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Інтервал між рядками</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="361"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Колір заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Колір знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="369"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Проміжок над абзацом</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="370"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Проміжок під абзацом</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="300"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Табулятори та відступи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="239"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="200"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Відстані</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="209"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Фіксований міжрядковий проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="210"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Автоматичний міжрядковий проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="211"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Вирівняти по базовій сітці</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="257"/>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Буквиця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="274"/>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Відстань від тексту:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="324"/>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд стилю абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="367"/>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Встановлює проміжок між буквицею та текстом</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="375"/>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Переключає зразковий текст для цього стилю абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="508"/>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Назва стилю не являється неповторною</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="328"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Фон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Виберіть для зручнішого читання стилів тексту з світлими кольорами</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="371"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Трекінг вручну</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="372"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Відступ від основи знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="374"/>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Кляцніть для вибору режиму установки міжрядкових проміжків</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Редагувати</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Редактор</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Записати і вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Вийти без запису</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Визначити назви полів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Сценарії JavaScript (*.js);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Ефекти зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="81"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Установки:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="98"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Колір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="109"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="125"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Яскравість:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="147"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Контраст:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Радіус:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="180"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Значення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="216"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Спростити набір кольорів:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="500"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Доступні ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1387"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Розмивання</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1365"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Яскравість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1356"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Замінити карту кольорів зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1371"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Контраст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="973"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Конвертувати в тони сірого кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="975"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1400"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Спростити набір кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1377"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Збільшити чіткість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="482"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="486"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="497"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Активні ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="611"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="615"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="351"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="371"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="391"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="411"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1406"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1493"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1559"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">Файл вже існує. Переписати поверх?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">вже існує. Переписати поверх?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="unfinished">Записати, як зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="177"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="unfinished">Помилка при запису вихідного файла(ів).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="71"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Еспортувати в директорію:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Тип &amp;зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Експортувати, як зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>тнд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Активна &amp;сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">С</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Експортувати діапазон сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Вмістити список елементів, розділених комами, де елемент
може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
номер окремої сторінки.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Експортувати всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Розрішення зображень
Використовуйте 72 тнд для зображень, 
призначених для виводу на екран</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Затемнити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Зробити світлішим</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Відтінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Яскравість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Перемножити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Екран</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Розбавити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Перекрити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Різке світло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>М&apos;яке світло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Різниця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Виключення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Уникання кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Випалення кольором</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Виключення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Режим змішування:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Непрозорість:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Фон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Плани</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Не використовуйте ніякий шлях</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Шляхи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="216"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="219"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Немає заголовка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="221"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="229"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Невідомий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="231"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Документ Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="199"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="199"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Відтінки сірого</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="205"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Кольоровий простір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="226"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="591"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Деякі шрифти, використані в цьому документі, були підмінені:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="595"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation>був підмінений на:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Файл</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Face:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="unfinished">Стиль:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Використовувати шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Формат</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished">Доступ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Шлях до файла шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation type="unfinished">Невідомий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation type="unfinished">Невідомий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Користувач</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Система</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Доступні шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Підміна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Ви&amp;далити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="49"/>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Використовувати шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Вбудувати в:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="53"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="55"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Шлях до файла шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Постскрипт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Шляхи пошуку шрифтів лише можуть бути установлені в Установках і тільки при відсутності відчиненого документа.
Зачиніть усі відчинені документи і зайдіть в Редагувати&gt;Установки, щоб змінити шлях пошуку шрифтів.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="57"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="59"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="60"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Шлях до файла шрифта</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="164"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Вихід з попереднього перегляду</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="114"/>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Почати пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="115"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Розмір вибраного шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="97"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Користувач</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="98"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Система</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Зразок буде показано після відпускання клавіші</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="165"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">Друкування тексту тут дозволяє проводити швидкий пошук імен шрифтів. Пошук залежить від реєстру літер. Ви можете задавати розповсюджені шаблони (*, ?, [...]) у фразі для пошуку. Наприклад т* покаже всі шрифти, назви яких починаються з т чи Т. *жирн* покаже всі шрифти з жирний чи жирніший і т.п. в назві.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="43"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="46"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Доступ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Швидкий пошук:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="38"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished">Зразок тексту для показу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="130"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">На&amp;бір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="140"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished">Перезавантажити текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="209"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Добавити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="183"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="186"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="45"/>
    <source>Show Extended Font Informations</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="143"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Швидкий пошук:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Назва шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Доступ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Зразок тексту для показу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">На&amp;бір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Перезавантажити текст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Добавити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Попередній перегляд шрифта...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Діалогове вікно для попереднього перегляду шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Сортування, пошук, та перегляд доступних шрифтів.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Підміна шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Оригінальний шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Новий шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Зробити ці заміни постійними</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>У цьому документі присутні шрифти, які не встановлені на Вашій системі. Будь-ласка виберіть
для них заміну. Відміна процесу приведе до відміни завантаження документа.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Відмінює заміни шрифтів та завантаження документа.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Ввімкнення цієї установки змусить Scribus використовувати ці заміни відсутніх шрифтів в майбутньому. Цей результат може бути відмінено чи змінено в Редагувати&gt;Установки&gt;Шрифти.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Якщо Ви виберете Гаразд і запишете документ, то ці заміни будуть у ньому зафіксовані.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="324"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Позиція:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="325"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="333"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Додати, змінити, чи видалити кольорові зупинки тут</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Керування направляючими</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Горизонтальні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Вертикальні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. &amp;У:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="74"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. &amp;Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="100"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="110"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Замкнути направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Рядки і колонки - автоматичні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Рядки:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">К&amp;олонки:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">Міжрядковий &amp;Проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Міжколонковий П&amp;роміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Зверніться до:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="287"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">С&amp;торінка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">По&amp;ля</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Поновити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Установити направляючі в документі. Менеджер направляючих залишиться відчиненим, але зміни стануть постійними</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Застосувати до всіх сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="99"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Направляюча</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Одиниця виміру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Пуста направляюча (0.0) вже існує</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="43"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="362"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="313"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="103"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="128"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="326"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="329"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="181"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="184"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="349"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="300"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="310"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="245"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="268"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="271"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="346"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="359"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="15"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Керування направляючими</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Направляюча</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Одиниця виміру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Замкнути направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">С&amp;торінка</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="265"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться на http://docs.scribus.net за поновленою документацією та yf ww.scribus.net для зкачування.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="457"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Зміст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="343"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="287"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Допомога по Scribus на вебі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Зміст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="377"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Шукати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="377"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Термін для пошуку:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>По&amp;шук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="355"/>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">Вид&amp;алити Все</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>Заклад&amp;ки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="216"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="461"/>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Пошук не залежить від реєстру</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="409"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Нова закладка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="409"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Назва нової закладки:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Пошук...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="296"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Знайти &amp;наступний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="297"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Знайти &amp;попередній</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="290"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="298"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Добавити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Вид&amp;алити Все</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="291"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="325"/>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Відношення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">В&amp;ийти</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="294"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="715"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Зміст</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="49"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">По&amp;шук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="77"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">Заклад&amp;ки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Можливий перенос</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Пропустити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="58"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="59"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Максимальне число послідовних переносів.
Нульове значення встановлює необмежену кількість
переносів.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Найменше слово:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="20"/>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Пропозиції по переносу</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="23"/>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Переносити текст автоматично під &amp;час друкування</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="56"/>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation type="obsolete">Діалогове вікно, яке показує всі можливі переноси для кожного слова, буде показане якщо Ви виберете установку &quot;Додаткове, Переносити текст&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="57"/>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Ввімкнути автоматичний переніс тексту під час друкування.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="52"/>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Дозволити послідовні переноси:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="84"/>
    <source>Ignore List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="113"/>
    <source>Add a new Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
    <source>Edit Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
    <source>Exception List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Інформація по зображенню</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Загальна інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Дата / Час:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Містить вбудований профіль:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Назва профілю:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Містить вбудовані шляхи:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Містить плани:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Митець:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Коментарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Коментарій користувача:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Модель фотоапарата:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Виробник фотоапарата:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Авторські права:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Модель сканера:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Виробник сканера:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="162"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="30"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Вибрати стилі</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="35"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Доступні стилі</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Імпорт &amp;ЕPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="obsolete">Імпорт ЕPS файлів</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Імпортує більшість EPS файлів в активний документ,
конвертуючи їхні векторні дані в об&apos;єкти Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="92"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Постскрипт</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="105"/>
    <source>PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Всі формати, що підтримуються</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Горизонтальна</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="unfinished">Двохстороння</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation type="unfinished">Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation type="unfinished">Орієнтація</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="unfinished">Ширина</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation type="unfinished">Висота</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="unfinished">Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Вставити сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="50"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>після цієї сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>at End</source>
    <translation>в кінці документа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="46"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Сторінка(и)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Вставити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Головна сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="205"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="209"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="224"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="227"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="228"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="233"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="245"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Пересувати об&apos;єкти разом з їх сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="67"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Головні сторінки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="205"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="115"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="119"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="29"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="73"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished">Рамка &amp;зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="83"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Таблиця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="116"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="109"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="121"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="128"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="606"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="190"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="197"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="204"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="342"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="349"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="395"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="402"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Товщина:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="917"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="638"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="507"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="497"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="531"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="546"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="974"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="990"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="135"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="356"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Рамка &amp;зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Таблиця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Товщина:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Всі сторінки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Вставити таблицю</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Число рядків:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Число колонок:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Новий сценарій</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="27"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Редагувати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Новий сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="123"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="71"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Додає новий сценарій та визначає одноіменну функцію. Якщо Ви бажаєте використовувати цей сценарій в &quot;Відчинити 
дію&quot; - не змінюйте назву функції.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Дія</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Активна клавіша</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Без ключа</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Ключ визначений &amp;користувачем</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Установити ключ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Набори гарячих клавіш</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">За&amp;вантажити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Імпортувати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Експортувати...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Перезавантажити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Набори гарячих клавіш доступні для завантаження</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Завантажити вибраний набір гарячих клавіш</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Імпортувати набір гарячих клавіш в активну конфігурацію</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Експортувати активні гарячі клавіші в зовнішій файл</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Перезавантажити набір гарячих клавіш по умовчанню</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">Файли ключового набору XML (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Ця ключова послідовність вже використовується</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Мета</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Мета+</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="32"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="44"/>
    <source>Update</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="51"/>
    <source>Revert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="122"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="162"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="65"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished">Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="80"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished">Автоматичний</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="83"/>
    <source> DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="96"/>
    <source>Program:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="108"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="180"/>
    <source>Status: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="183"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="185"/>
    <source>Finished</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="188"/>
    <source>Running</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="368"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="370"/>
    <source>Insert symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="13"/>
    <source>Editor</source>
    <translation type="unfinished">Редактор</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="552"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Плани</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="282"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Видалити план</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="283"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Ви бажаєте також видалити всі об&apos;єкти на цьому плані?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation>Додати новий план</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Видалити план</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Підняти план на вищий рівень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Опустити план на нижчий рівень</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Непрозорість:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="553"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Режим змішування:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="555"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="556"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">Затемнити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="557"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Зробити світлішим</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="558"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Перемножити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="559"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Екран</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished">Перекрити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Різке світло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="562"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">М&apos;яке світло</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Різниця</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Виключення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Уникання кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Випалення кольором</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Виключення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Відтінок</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Яскравість</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LegacyMode</name>
  <message>
    <location filename="../canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5008"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4978"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Всі формати, що підтримуються</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="64"/>
    <source>Add Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="71"/>
    <source>Remove Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>-</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="123"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="147"/>
    <source>X Pos:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="164"/>
    <source>Y Pos:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="unfinished">Радіус:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="215"/>
    <source>Strength:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="181"/>
    <source>Magnification Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="191"/>
    <source>Fish Eye Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="66"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="70"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="90"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="91"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="33"/>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Редагування стилів ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="125"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="154"/>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Новий стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="60"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136960432"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Так</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">І&amp;мпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="194"/>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>